13
Nimtak ta sabi ma drəf
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta sana nimtak ta sabi ma drəf. Ndəfáŋ ghəŋ tida, ghwaŋ dulani, nda wawa ta zewazewa tida. Ta tsa ghəŋhani ya mamu vindatá hgə ŋa raza Lazglafta. Tsa nimtak nghə yu ya ná, manda maspata nzakwani. Manda səla mandundi səlahani. Manda wa rveri wani. Ka vlaŋtá makɗakatandaŋ ta mbrakwani, nda dughurukwani, nda ga mgham dagala ta tsa nimtak ya. Ka nghaŋta yu ta balatá sani ma tsa ghəŋha tsa nimtak ya manda skwi si dzaʼa lu dzata. Ama ka mbaftá tsa lkwani ya. Ka ndərmim inda mnduha ta ghəŋa haɗik demdem ta tsa nimtak ya, ka sliʼi həŋ mistani. Ka tsəlɓu həŋ ta tsəlɓu ŋa tsa makɗakatandaŋ ya, kabga vlaŋtani ta ga mgham ta tsa nimtak ya. Ka tsəlɓu həŋ ta tsəlɓu ŋa tsa nimtak ya guli, ka həŋ mantsa: «Wa kamtagha na nimtak na na? Wa dzaʼa laviŋta guya kuma nda tsi?» ka həŋ.
Ka vlaŋtá lu ta tvi gi ka ghərɓə tsi ta ghərɓaku ka raraza Lazglafta. Ka vlaŋtá lu ta mbrakwa magay manda tsaya ka tili fwaɗmbsak his mida. Ka zlraftá tsi ta raraza Lazglafta, ka raraza hgani, nda vla nzakwani tani, nda inda gwal ta nzaku ta luwa tani. Ka zlanaŋtá lu ta tvi ŋa vulu nda mnduha Lazglafta, ŋa ghuɓasaptani ta həŋ*. Ka vlaŋtá lu ta ga mgham ta ghəŋa inda mndəra mndu, nda inda zivra mndu, nda ya ta ghəŋa inda gwaɗa ta gwaɗə lu, nda ya ta ghəŋa inda haɗikha, ŋa tsəlɓay inda mnduha ta ghəŋa haɗik ta tsəlɓu ŋani, Tsa gwal kul vindaku hga taŋ ma defteri hafu daga zlrafta ghəŋa haɗik da Zwaŋa. Tuwak ya si dza lu ya dzaʼa tsəlɓa tsa tsəlɓu ya.
Ka mamu mndu nda sləməŋa snay, ka sna tsi.
10 Ka nda fa mndu ŋa ksaghatá da ga vuʼa ya ná,
dzaʼa ksaghaksa lu da ga vuʼa.
Ka nda fa mndu ŋa dzata nda kafay ya guli ná,
dzaʼa dza dza lu nda kafay.
Tsaya tama ná, ɗina ka nzata mnduha Lazglafta nda ksanatá ŋuɗuf nda ya nda zlghay nda ŋuɗufa taŋ.
Nimtak ta sabə ma haɗik
11 Ka nghaŋtá yu ta saba sana nimtak guli ma haɗik. His dulani manda ŋa zwaŋa tuwak. Ta gwaɗa guli manda ŋa makɗakatandaŋ. 12 Mbrakwa tsa nimtak taŋtaŋ ya da tsi. Ka marə tsi ta tsa mbraku ya ta kəma tsa taŋtaŋa nimtak ya. Ka mblə tsi ta mnduha ma ghəŋa haɗik, nda inda skwiha mida ŋa tsəlɓu ŋa tsa taŋtaŋa nimtak si balana lu manda skwi ŋa dzata, ta mbafta ya. 13 Ka magə tsi ta mandərmimi katakata, ha ka klagata tsi ta vu ta luwa ta haɗik ta wa ira inda mnduha. 14 Ka nanaghatá tsi ta inda mnduha ma ghəŋa haɗik nda skwa ndərmimay ya vlaŋ lu ta tvi ŋa magay ta kəma tsa taŋtaŋa nimtak ya. Kaʼa nda mnduha ma ghəŋa haɗik mantsa: «Magafwamaga ta skwa wuyay ŋa vlaŋtá glaku ta taŋtaŋa nimtak si balana lu manda skwi ŋa dzata, ka mbafta tsi ya,» kaʼa. 15 Ka vlaŋtá lu ta tvi ta tsa mahisa nimtak ya ŋa vuslanamta hafu ta tsa skwa wuyay tsaf lu manda tsa taŋtaŋa nimtak ya, ŋa gwaɗayni ta gwaɗa, ŋa pslatani ta inda gwal kul vlaŋtá glaku. 16 Ka tsa mahisa nimtak ya mantsa: Tahanafwataha ta ŋizla ta dzva zeghwi, ka ma bizlbizla kuma a tsi ta zwani, nda galata mnduha, nda la ka gadghəl, nda la ka pɗu, nda la kul haɗ ka vuʼa, nda la ka vuʼa tani. 17 Ka haɗ tsa ŋizla ta nzakway ka hga tsa nimtak ya, ka mbsaka hgani a tsi ya, ta tsa mndu ya wu katsi, yaha da skwa skwi, yaha da dzawaptá skwi guli, kaʼa.
18 Wana fitika zlagakwa mndu ya nda ɗifil ma ghəŋani. Mndu ya nda ɗifil ma ghəŋani ná, dzaʼa nda sna ta skwi ta kumə mbsaka hga tsa nimtak ya ta mnay. Tsa mbsak ya ná, manaka hga mndu ya. Mkuʼ dərmək nda mkuʼ mbsak mkuʼ mida nzakwani.
* 13:7 Aya 5:7. Grafta nda Daniyel 7:8, 25, 11:36, 7:21.