12
Sana marakw nda makɗakatandaŋ
Tahula tsa, ka zlagapta sana mandərmimi ta luwa. Sana marakw ya bukwam lu nda fitik manda skwi nda lgut. Ka sladafta tsi ta tili nda wa ta tekwatsa ghwaŋpɗə his ma ghəŋ. Nda huɗi tsa marakw ya ta ɓasa yaku, ta dgakudgaku. Ka wah tsi ta wahu, kabga kuzlaŋtani.
Ka zlagəglapta sana mandərmimi ta luwa. Sana mghama makɗakatandaŋ ya ka dva manda vu. Ndəfáŋ ghəŋani, nda wawa ta zewazewa mida. Ghwaŋ dulihani guli. Ka slpidiŋtá tsi ta faway turtuk ma dgatá tekwatsaha hkən ta luwa ta haɗik nda hturani. Ka sladata tsa makɗakatandaŋ ya ta kəma tsa marakw ta dzaʼa dgaku ya ŋa ndutá tsa zwaŋani ya dgar* tsi. Ka yatá tsi ta zwaŋa zgun ya dzaʼa ŋanatá inda mndəra mnduha nda saraka kufurani. Na gi frekw saha tsa zwaŋ ya, ka gi klaghatá lu da Lazglafta nda dughurukwa ga mghamani. Ta hwayaghatá tsa marakw ya da mtak, da vli ya payaf Lazglafta, ŋa zunustá skwa zay hada ka fitik dembuʼ nda his dərmək nda mkuʼ mbsak.
Ka lmanafta lu ta lmu ta luwa. Ka lmanaftá i Misel nda duhwalhani ta lmu nda makɗakatandaŋ. Ka lmu i makɗakatandaŋ nda duhwalhani tani. Ka ŋawafta i Misel nda duhwalhani ta həŋ. Ta haɗ wa taŋ ŋa nzəglata ta luwa wa. Ka sliŋwigiŋtá lu ta tsa mghama makɗakatandaŋ ya. Tsaya ta nzakway ka dzidza nahaɗik, ta hgə lu ka halaway, ghwaɗaka sulkum ta nana inda ghəŋa haɗik. Ka sliŋwigiŋtá lu ta haɗik kawadaga nda duhwalhani tani§.
10 Ka snaŋtá yu ta sana lwi ta luwa ta gwaɗata nda mbraku, kaʼa mantsa:
«Ndana tama, mbamafmba Lazglafta,
maraŋmara ta mbrakwani. Tsatsi ta ga Mgham.
Maraŋmara Kristi ta ŋani ma mbraku guli,
kabga sliŋwigiŋtani ta haɗik ta mndu ya ta gɗata ta nana zwanama mu.
Tsatsi ya ta gɗata ta wla zwanama mu ta kəma Lazglafta* mu nda fitik tani nda rviɗik tani.
11 Ŋrapŋra həŋ,
kabga vəl varata Zwaŋa Tuwak ta həŋ nda usani,
nda ya kabga vəl mnay taŋ kazlay: Kahwathwata gwaɗa Lazglafta kəʼa.
Zləŋaŋə a həŋ ta mtaku
ka laghwi da ɗvutá hafa taŋ wa.
12 Tsaya tama, rfa ta rfu kagha luwa,
nda gwal ta nzaku tida tani. Ɗaŋwa ŋa gha haɗik nda drəf,
kaghuni dzaʼa ghuya ɗaŋwa,
kabga la da kaghuni halaway nda ga ta sidani katakata.
Nda sna kazlay: Ta sira a fitika ɗa wu» kəʼa.
13 Kəʼa ka makɗakatandaŋ ná, sliŋwigiŋsliŋwa lu ta haɗik. Ka liŋtá tsi ta tsa marakw ta yatá zwaŋ ya. 14 Ka vlaŋtá lu ta zlambakha his manda ŋa dzala ta tsa marakw ya, ŋa ndraghatani da mtak da vli ya payanaf Lazglafta, ŋa kwala nahaɗik ɓhanavata. Hada dzaʼa zunusta lu ta skwa zay ka vaku hkən, fwaɗ ka maŋzlawats. 15 Ka vnihidiŋtá tsa nahaɗik ya ta imi ma wani mista tsa marakw ya manda zala, má ŋa klaghata. 16 Ama ka kataftá haɗik ta tsa marakw ya, ka gunatá wi ka ndaghatá tsi ta tsa zala zligiŋ makɗakatandaŋ ma wani ya. 17 Ka ɓasaftá tsa makɗakatandaŋ ya ta ŋuɗuf nda tsa marakw ya. Ka sliʼafta tsi ka laghwi da lmu nda pɗakwa zivra tsa marakw ya, gwal ta ŋanatá zlahuha Lazglafta, nda ya nda gwal ta ŋanatá ta nzaku ka masləmtsəka Yesu.
18 Ka laghu tsa makɗakatandaŋ ya sladafta ta wutak ta wa drəf.
* 12:4 Ngha ta Daniyel 8:10. 12:5 Grafta nda Isaya 66:7, Zabura 2:9. 12:7 Misel: Ngha ta Yuda 9 nda skwi ŋa ŋanata. § 12:9 Grafta nda Zlrafta 3:1, Lukwa 10:18. * 12:10 Grafta nda Ayuba 1:9. 11, Zakari 3:1-2. 12:14 Grafta nda Daniyel 7:25, 12:7.