11
Masləmtsəkha his
Ka vlihatá lu ta sana sləka, manda sarak nzakwani ta kəl lu ka gra skwi. Ka lu nda iʼi mantsa: «Sliʼafsliʼa ka grafta ka ta həga Lazglafta nda gwir tani. Ka mbəɗaf ka ta gwal ta tsəlɓu ŋa Lazglafta mida*. Ka zlanata ka ta gra rmakani. Yaha ka da grafta, kabga zlanaŋtá gwal kul nzakway ka la Yahuda lu ta tsaya. Hahəŋ gwal dzaʼa diŋla luwa nda ghuɓa ka tili fwaɗ mbsak his mida. Dzaʼa ghunafghuna yu ta masləmtsəkha ɗa his, ŋa suɗavata taŋ ta buhu ta vgha, ŋa zata taŋ ta fitik dəmbuʼ nda his dərmək nda mkuʼ mbsak ta mna gwaɗa ɗa ma tsa fitikha ya.»
Tsa masləmtsəkha ta sladu ta kəma Mgham Lazglafta ta ga mgham ta ghəŋa haɗik ya ná, fwa zaytuŋha his nda pitirlaha dasu his ya. Ka kumaŋkuma mndu ta maganatá ghwaɗaka skwi ta həŋ katsi, dzaʼa sabsa vu ma wa taŋ, ŋa zaɗanatá tsa ghumaha taŋ ya. Mantsa ya dzaʼa zaɗanata lu ta mndu ya ta kumaŋtá maganata ghwaɗaka skwi ta həŋ. Mamu həŋ nda mbrakwa haghuta luwa, ŋa kwala imi nzaku ma tsa fitik ta klə həŋ ta lwa Lazglafta ya. Mamu həŋ guli nda mbrakwa mbəɗanafta imi guli ka us. Mamu həŋ nda mbrakwa gaktá ɗaŋwa ta ghəŋa mnduha ta ghəŋa haɗik ma fitik ya kumaŋ həŋ§.
Manda kɗiŋta taŋ ta ga masləmtsəka taŋ, ŋa linista tsa nimtak ta safi ma gudzuvruŋ ya ta həŋ nda lmu ŋa mbranaghatani ta həŋ, ŋa rwanatani* ta həŋ, ŋa nzakwa mbla taŋ ta daɓi ma luwa dagala, vli ya kəl lu dalafta Mghama taŋ ta udza zləŋay. Ta grə nda luwa Suduma nda ya nda luwa Masar lu ta tsa luwa ya. Ŋa nghay inda mndəra mndu ta mbla taŋ, dər ta nzaku ta haɗik ga həŋ, dər wati gwaɗa ta gwaɗə həŋ, ŋa zata taŋ ta fitik hkən nda rita ta nghay. Ɗvaŋta a həŋ ta paɗamtá tsa mbliha ya wa. 10 Ŋa rfay mnduha ma ghəŋa haɗik ta rfu katakata, ka vavalaku, ka mbahuvtá vgha ta ghəŋa rwatá tsa mnduha ya, kabga ganapga həŋ tiri katakata ta mnduha ta ghəŋa haɗik.
11 Tahula tsa fitik hkən nda rita ya, ŋa vuslanamta Lazglafta ta hafu ta həŋ. Ŋa sliʼavakta taŋ ka sladata nda səla taŋ. Ŋa ksuta zləŋ katakata ta inda gwal ta ngha həŋ. 12 Manda sliʼavakta taŋ ka sladata, ka sana lwi gwaɗagata ta luwa nda həŋ mantsa: «Safwa sa da hadna,» kaʼa. Ka ŋlaghatá həŋ ta luwa ma kusay§ ta nghay ghumaha taŋ. 13 Gi ma va tsa fitik ya, ka gigɗavafta haɗik katakata ka hwanzaɓanapta faway turtuk ma dgatá tsa luwa ya ghwaŋ. Ka rwuta mnduha dəmbuʼ ndəfáŋ ma gigɗavafta tsa haɗik ya. Ka ksuta zləŋ katakata ta gwal ta pɗaku, ka zləzlvu həŋ ta Lazglafta ya ta nzaku ta luwa.
14 Mahisa ghuya ɗaŋwa tsaya ta luta. Wya mahkənani ta gi sagha.
Mandəfáŋa duli
15 Ka vyata mandəfáŋa duhwala Lazglafta ta ŋani ma duli. Ka snaku sana lwiha dagaladagala daga ta luwa. Ka həŋ mantsa: «Mgham Lazglafta ŋni nda Kristani ta ga mgham ta ghəŋa haɗik ndana. Tsatsi dzaʼa ga Mgham ŋa kɗekedzeŋ*,» ka həŋ. 16 Ka zlambata tsa halata mnduha hisambsak fwaɗ mida ta nzanzafta ta dughuruk ta kəma Lazglafta ya zluzlumbruh ka tsəlɓu ŋa Lazglafta. 17 Ka həŋ mantsa:
«Mgham Lazglafta ta mbruta. Kagha ndanana,
kagha guli manda ghalya. Ta rfa kagha ŋni,
kabga ŋanata gha ta tsa mghama mbrakwa gha ya,
ka nzaku ka ka Mgham,
18 Ka gavaghatá mndəra mnduha ta sidi.
Ndana tama,
saghasa fitika ganavata kagha ta sida ta həŋ.
Saghasa fitika tsanaghata gha ta guma ta gwal nda rwa.
Dzaʼa valaŋvala ka ta nisəla gwal ta ksaghatá slna ta nzakway ka la anabi,
nda gwal nda ghuɓa, nda gwal ta zləŋa hga gha,
nda zwani tani, nda galata mndu tani.
Saghasa fitik guli ŋa zaɗanata gha ta inda gwal ta ɓadziŋtá ghəŋa haɗik,» ka həŋ.
19 Ka gunatá həga Lazglafta ya ta luwa, ka zlagaptá akwata dzratawi mida. Ka wɗə luwa ta wɗu, ka snaku hla wi, ka ŋzlə luwa ta ŋzlu, ka gigɗavaftá haɗik, ka saha papla guli.
* 11:1 Grafgra nda Izekiyel 40:3, Zakari 2:5. 6. 11:2 Grafgra nda Lukwa 21:24. 11:4 Grafgra nda Zakari 4:3, 11:14. § 11:6 Grafgra nda 1 Mghamha 17:1, Sabi 7:17. 19, 1 Samuyel 4:8. * 11:7 Grafgra nda Daniyel 7:3, 7, 21. 11:8 Grafgra nda Isaya 1:9. 10. Suduma: Ngha ta Zlrafta 18:19. 11:11 Grafgra nda Izekiyel 37:5, 10. § 11:12 Grafgra nda 2 Mghamha 2:11. * 11:15 Grafgra nda Sabi 15:18, Daniyel 2:44, 7:14, 27. 11:18 Grafgra nda Zabura 2:1, 5, 110:5, 115:12. 13.