10
Zwaŋa tuwak nda zwaŋa defteri
Ka nghaŋta yu ta sana duhwala Lazglafta bukwam lu ma kusay ta saha ta luwa, nda watá dakwambuhwali ma ghəŋani. Manda fitik nzakwa kumani. Manda zlghakwa vu ya nzakwa səlahani. Ka ŋanatá tsi ta gunata zwaŋa defteri ma dzvani. Ka fatá səla zeghwani ta drəf, faha ta səla zlaɓani ta haɗik. Ka hurgwatá tsi nda lwi dagala manda hurgwa rveri. Manda hurgwatani, ndəfáŋ ka luwa ŋəzlata. Manda ŋəzlata tsa luwa ya ndəfáŋ, ka kumə yu ta vinda tsa skwi mna tsi ya. Ama ka sana lwi gwaɗagata ta luwa mantsa: «Ma vində ka, ŋamŋa ma ghəŋa gha ta tsa skwi mna tsa ŋəzlata ŋəzla luwa ndəfáŋ ya,» kaʼa.
Ka nghaŋtá yu ta kapafta tsa duhwala Lazglafta ta sladata ta drəf, nda ya ta haɗik ya, ta dzva zeghwani nda ta luwa. Ka waɗata tsi nda hga Lazglafta ta nzaku ŋa kɗekedzeŋ, ta zlaganaptá luwa nda inda skwiha tida tani, ta zlaganaptá haɗik nda inda skwiha tida tani, ta zlaganaptá drəf nda inda skwiha mida tani ya. Kaʼa mantsa: «Ta haɗ gɗglata ta gərɗaku wu, ama baɗu da vyata tsa mandəfáŋa duhwala Lazglafta ya ta ŋani ma duli, baɗu tsaya dzaʼa hɗamta Lazglafta ta ɗifatá skwi ya si mnana tsi ta gwal ksanatá slna, ta nzakway ka la anabi* ya,» kaʼa.
Ka gwaɗgəlgihatá tsa lwi si ta gwaɗagata ta luwa ya. Kaʼa mantsa: «La! Ka zlghafta ka ta tsa zwaŋa defteri nda guna ma dzva tsa duhwala Lazglafta ta sladata ta drəf nda ya ta haɗik ya,» kaʼa.
Ka labə yu da tsa duhwala Lazglafta ya. Vlihavla ta na defteri na, ka yu nda tsi. «Zlgha, ka dughwaɗuta ka. Gun dzaʼa nzata tsi ma wa gha manda zuɗum. Tahula dughwaɗuta gha, ɗah dzaʼa nzata tsi ma huɗa gha,» kaʼa nda iʼi.
10 Ka zlghaftá yu ta tsa zwaŋa defteri ya ma dzva tsa duhwala Lazglafta ya, ka dughwaɗutá yu. Ka nzatá tsi gun ma wa ɗa manda zuɗum. Ama tahula dughwaɗuta ɗa, ka nzatá vəl ma huɗa ɗa ɗah manda kurak.
11 Ka lu nda iʼi mantsa: «Ka kləgəlta ka ta lwa Lazglafta ta gwaɗay ta ghəŋa ndəghatá mndəra mnduha, nda ya ta ghəŋa haɗikha, nda gwaɗaha kavghakavgha, nda mghamha tani,» kaʼa.
* 10:7 Aya 5:7. Ngha ta Sabi 20:11 Zlahu 32:40, Daniyel 12:7, Amus 3:7. 10:10 Aya 8:10. Ngha ta Azekiyel 2:8. 3:3.