9
Vyatá mahutafa duli
Ka vyatá mahutafa duhwala Lazglafta ta ŋani ma duli. Ka gi nghə yu ta dəɗagata tekwatsa ta luwa ta haɗik. Ka vlaŋtá lu ta tsa tekwatsa ya ta makuɓla mghama gudzuvruŋ. Ka gunanaftá tsi ta tsa mghama gudzuvruŋ ya, ka saf ɗiŋ kuɗumbul mida manda ɗiŋa mghama* vu ta zlghaku. Ka nutá vli ma ghuvaŋata luwa nda fitik tani tɗik da tsa ɗiŋ ta safi ma tsa gudzuvruŋ ya. Ka sliʼagaptá hiʼi ma tsa ɗiŋ ya ka tatá vgha ta haɗik. Ka vlaŋtá lu ta mbraku ta həŋ, manda mbraku ya vlaŋ lu ta rda ta haɗik. Ka lu nda həŋ mantsa: «Yaha kuni da ksaŋtá kuzuŋ ta haɗik, dər fu, dər wati ma skwi ta ɗyafta nda ɗya. Mnduha kul haɗ ŋizla Lazglafta ma bizlbizla kuma taŋ yeya kweŋkweŋ dzaʼa kuni hahay. Yaha kuni da pslatá həŋ nda psla, ama ka ganapta kuni tiri ta həŋ ka tili hutaf,» ka lu nda həŋ. Manda va kuzlakwa vəl hata rda ta mndu ya, manda va tsaya kuzlakwa vəl hatani ta mndu. Ma tsa fitik ya, dzaʼa zbay mnduha ta mtaku, ama mutsafta a həŋ wa. Ta kumay həŋ ta mtuta taŋ, ama dzaʼa hwayugadunus hwaya§ mtaku ta həŋ.
Manda nzakwa plis ta dzaʼa da vla vulu ya nzakwa tsa hiʼi ya. Manda zewazewa dasu ya watá skwi ma ghəŋa taŋ. Manda tsatá kuma mndu ya kuma taŋ guli. Manda səmbəka ta swidi ma ghəŋa marakw ya swidi ta həŋ. Manda sliʼiŋ ma wa rveri ya sliʼiŋa taŋ. Nda skwi manda zalama kufur mbəghata ghuva taŋ. Manda ghudzaga mwata plisha ta hwaya da vla vulu* ya ghudzaga zlambaka taŋ. 10 Huturha taŋ ná, ta haha mndu manda va huturha rda. Ma tsa huturha taŋ ya ta mutsa həŋ ta mbrakwa haha mnduha ka tili hutaf. 11 Mghama taŋ ná, tsaya duhwala halaway ya ta ga mgham ta ghəŋa tsa gudzuvruŋ ya. «Abaduŋ,» ka lu ta hgay nda gwaɗa Hebru. Nda gwaɗa Grek ya guli ná, «Apwaliyaŋ,» ka lu ta hgay. «Tsaya zaɗaku.»
12 Taŋtaŋa ghuya ɗaŋwa tsaya ta luta. Tahula tsaya, wya ghuya ɗaŋwaha his guli ta sagha.
13 Ka vyata mamkuʼa duhwala Lazglafta ta ŋani ma duli guli. Ka snə yu ta lwi ta sabi ma tuldiha fwaɗ, ta nzakway ka tulda gwira dasu ta kəma Lazglafta ya. 14 Kaʼa nda tsa mamkuʼ a duhwala Lazglafta nda duli da tsi ya mantsa: «Paliŋpala ta tsa duhwalha halaway tsam lu ta wa mghama dref ta hgə lu ka Ifrata ya,» kaʼa. 15 Tsa duhwalha fwaɗ ya ná, payaf paya lu ta hahəŋ ŋa tsa vaku ya, nda ya ŋa tsa tili ya, nda ya ŋa tsa fitik ya, nda ya ŋa tsa nzemndi ya. Ka zlazligiŋtá lu ta həŋ ŋa zaɗanatá fawaya turtuk ma dgatá mbsaka mnduha hkən. 16 Ka snaɗimtá lu ta mbsaka sludziha taŋ ta plis ta plis. Mleŋwi his dərmək həŋ. 17 Mantsa ya mariɗiŋta lu. Ka nghaŋtá yu ta plisha nda mnduha tida, nda suɗatá lguta kufur manda vu ta vgha taŋ. Ka kubalkubal manda pala ta hgə lu ka Safir nzakwani. Ka ghuvazwaŋghuvazwaŋ ghandand kay guli. Ghəŋa tsa plis ya ná, Manda tsatá ghəŋa rveri nzakwani. Skwi ta sabi ma wa taŋ ná, vu, nda ɗiŋ, nda ghandandatá vu ya. 18 Nda tsa skwiha hkən ta nzakway ka vu, nda ɗiŋ, nda tsa ghandandatá vu ta sabi ma wa taŋ ya, ka rwiŋtá lu ta faway turtuk ma dgatá mbsaka mnduha hkən. 19 Mbrakwa tsa plisha ya ná, ma wa taŋ, nda ya ma hutura taŋ nzakwani. Manda nzakwa tsata nahaɗik nda ghəŋ tida ya nzakwa tsa huturha taŋ ya. Nda tsa hutura taŋ ya ta babala həŋ ta mnduha.
20 Má ŋa mbəɗanafta pɗakwa mnduha kul rwanatá tsa ghuya ɗaŋwaha ya ta nzakwa taŋ ma slnaha taŋ ta magata həŋ ya ná, ka kwalaghutá həŋ. Ka gɗavata həŋ ta tsəlɓu ŋa halaway, nda ya ŋa skwa wuyayha. Hahəŋ ná, ngha a həŋ ta vli wu, sna a həŋ ta sləməŋ wu, haɗ həŋ ta mbaɗa wu, nda dasu tsafta lu ta sanlaha, nda kufur sanlaha, nda ghuva tili sanlaha, nda udzu sanlaha. 21 Ka kɗaŋtá həŋ ta va psla mndu, ka va mbaɗakwa taŋ, nda va hlira taŋ, ka va ghala taŋ, Zlana a həŋ ɗekɗek wa.
* 9:2 Ngha ta Zlrafta 19:28. 9:3 Ngha ta Sabi 10:12. 15. Rda: Ngha ta Lukwa 10:19 nda skwi ya ŋa ŋanata. 9:4 Ngha ta 5:1 nda skwi ŋa ŋanata. § 9:6 Ngha ta Ayuba 3:21, Irmiya 8:3. * 9:9 Aya 7:9. Ngha ta Yuwel 2:4, 1:6, 2:5. 9:13 Ngha ta 8:3 nda skwi ŋa ŋanata.