8
Mandəfáŋa ŋizla
Manda pslanapta Zwaŋa Tuwak ta mandəfáŋa ŋizla*, ka nzatá vli sriw ta luwa ha ka magata rita awa. Ka nghə yu ta duhwalha Lazglafta ndəfáŋ ta sladu ta kəmani. Ka vlaŋta lu ta duliha ndəfáŋ guli ta həŋ.
Ka sagha sana duhwala Lazglafta sladata ndusa nda gwir nda ŋatá skwa dra urdi ka dasu. Ka vlaŋtá lu ta urdi ŋulum ŋa dray ta tsa gwira dasu ta kəma dughuruk ya kawadaga nda duʼa gwal ta nzakway ka ŋa Lazglafta. Ka sliʼafta ɗiŋa tsa skwi ta drə lu ya kawadaga nda duʼa mnduha Lazglafta ta kəma Lazglafta. Ka klaftá duhwala Lazglafta ta skwa dra urdi, ka ndəghanafta nda vu ta gwir, ka wɗagata ta haɗik. Ka ghudzagata luwa, ka hlə skwiha ta wi, ka wɗə luwa ta wɗu, ka ghudzavafta haɗik.
Duliha
Ka hbə tsa duhwalha Lazglafta ndəfáŋ ta ŋaŋanatá duli ya kay ta vgha ŋa vyay.
Ka vyata tsa taŋtaŋa duhwala Lazglafta ya ta ŋani ma duli. Ka sliʼagata papla nda vu gaɓanaf lu nda us ta haɗik. Ka dravaghuta faway turtuk ma dgatá haɗik hkən, nda faway turtuk ma dgatá fuha hkən, nda faway turtuk ma dgatá kuzuŋa mukwanek§ hkən.
Ka vyatá tsa mahisa duhwala Lazglafta ya ta ŋani ma duli. Ka vzadatá lu ta sana skwi manda ghwá dagala ta draku da drəf. Ka mbəɗavaftá faway turtuk ma dgatá imi hkən, ka us. Ka rwuta faway turtuk ma dgatá skwiha nda hafu ma imi hkən, zaɗanaha lu ta faway turtuk ma dgatá kwambalu hkən guli.
10 Ka vyata mahkəna duhwala Lazglafta ta ŋani ma duli. Ka dəɗagata mghama tekwatsa ta zlghaku manda vu ta luwa, ka dəɗafta ta faway turtuk ma dgatá zala hkən nda ya ta dzuɓay. 11 «Ŋilahlaha,» hga tsa tekwatsa ya. Ka nzatá fawaya dgatá imi hkən ŋilah, ka rwuta ndəghata mnduha ta saŋtá tsa imi ya, kabga nzakwani ŋilahlaha.
12 Ka vyatá mafwaɗa duhwala Lazglafta ta ŋani ma duli. Ka dzadzaŋtá lu ta faway turtuk ma dgatá fitik hkən, nda faway turtuk ma dgatá tili hkən, nda faway turtuk ma dgatá tekwatsaha hkən, kada htavaghuta faway turtuk ma dgatá tsuwaɗak hkən. Mantsa ya, ka htavaghuta faway turtuk ma tsuwaɗaka fitik hkən, ka htavaghuta faway turtuk ma tsuwaɗaka* rviɗik hkən.
13 Tata nghaynghay yu, ka snə yu ta dzala ta zaghuta da ghuvaŋata luwa, kaʼa mantsa: «Ɗaŋwa! Ɗaŋwa! Ɗaŋwa ŋa mnduha ta ghəŋa haɗik ghudzagarə vyata duhwalha Lazglafta hkən ta dula taŋ, dzaʼa vyata həŋ ya,» kaʼa.
* 8:1 Ngha ta 5:1 nda skwi ya ŋanata. 8:3 Ngha ta Sabi 30:1. 3. 8:5 Ngha ta Levitik 16:16-12, Izekiyel 10:2, Sabi 19:16. § 8:7 Ngha ta Sabi 9:23-24, Izekiyel 38:22. * 8:12 Aya 10: Ngha ta Isaya 14:12, Aya 11: Ngha ta Irmiya 9:14. Aya 12: Ngha ta Sabi 10:21. 23.