7
Ŋizlaha Lazglafta nda mnduha 144,000
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta duhwalha Lazglafta fwaɗ ta sladu ta slərpuha haɗik fwaɗ. Ka ŋaghuta həŋ ta falakha* fwaɗ, kada kwala həŋ ta vyaku ta haɗik dər ta drəf, dər ta fuha. Ka nghə yu ta sana duhwala Lazglafta ta safi nda ma mndəra luwa nda ŋatá ŋizla Lazglafta ta vla hafu. Ka hgaŋtá tsi nda lwi dagaladagala ta tsa duhwalha Lazglafta valaŋ lu ta həŋ ta mbrakwa ɓadziŋtá haɗik nda imiha tani ya. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Ma ɓadziŋ kuni karaku ta dər haɗik, dər drəf, dər fuha ta kul ndeʼanafta mu ta ŋizla ta kuma ta gwal ta ksanatá slna ta Lazglafta mu ya,» kaʼa. Ka mniɗiŋta lu ta mbsaka tsa gwal ndeʼanaf lu ta ŋizla Lazglafta ya. Dəmbuʼ dərmək nda fwaɗ mbsak fwaɗ mida həŋ. Tsa mnduha ya ná, sabə ma mndəra inda la Israʼila həŋ. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Yuda. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Ruben. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Gada. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Asira. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Naftali. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Manasa. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Simeyuna. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Levi. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Isakar. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Zabuluŋ. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Yusufu. Dəmbuʼ ghwaŋpɗə his mataba mndəra la Benzameŋ. Inda tsa mnduha ya ndendeʼanaf lu ta ŋizla Lazglafta ta həŋ.
Mndəra mndu ma inda vli
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu guli ta ŋəɗdəma ŋəɗdəma ta mnduha kul laviŋta lu ta mbəɗafta. Tsa mnduha ya ná, sabə ma inda haɗikha, nda ya ma inda mndəra mndu, nda ya ma inda zivra mnduha, nda ya ma inda gwaɗa ta gwaɗə mndu saba həŋ. Ta sladu həŋ ta kəma dughuruk nda ya ta kəma Zwaŋa Tuwak nda suɗatá lguta ŋusliŋ nda ŋatá zlizlam ma dzvu, həŋ. 10 Ka həŋ nda lwi dagaladagala mantsa: «Da Lazglafta ta nzaku ta dughuruk, nda ya da Zwaŋa Tuwak mutsafta mu ta mbaku,» ka həŋ. 11 Inda duhwalha Lazglafta, nda la halata mndu, nda tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya kay tani ta wanafta tsa dughuruk ya. Ka zləmbata həŋ ta kəma tsa dughuruk ya ka tsəlɓu ŋa Lazglafta. 12 Ka həŋ mantsa: «Mantsa nzakwani! Nda ra Lazglafta mu ka zləzlvay, ka ghubay, nda ɗifil ma ghəŋani, nda ra ka rfay, ka vla glaku ŋani, da tsatsi mbraku, mbrumbra, ŋa kɗekedzeŋ tsatsi. Amin!»
13 Ka sani ma tsa la halata mndu ya nda iʼi mantsa: «I wa na mnduha nda suɗata lguta ŋusliŋ ta vgha na na? Sagha ga həŋ na?» kaʼa. 14 «Kagha yeya nda sna Mghama ɗa,» ka yu nda tsi. Kaʼa nda iʼi mantsa: «Hahəŋ ná, gwal ta sabi ma giri§ ganap lu ta həŋ katakata ya həŋ. Ka ghwaɓaptá həŋ ta lguta taŋ, ka ɓaɓaptá həŋ ma usa Zwaŋa Tuwak. 15 Tsaya ta kəl həŋ ka sladu ta kəma dughurukwa Lazglafta, ka zləzlva tsa mndu ta nzaku ta dughuruk ya nda fitikani tani nda rviɗikani tani ma həgani. Ŋa katay tsa mndu ta nzaku ta dughuruk ya ta həŋ. 16 Haɗ maya nda ndala dzaʼa kuzləglaŋta həŋ wa. Haɗ fitik nda vis dzaʼa dzəgəlta həŋ guli wa, 17 kabga tsa Zwaŋa Tuwak ma takataka tsa dughuruk ya dzaʼa ngha həŋ, ŋa hlayni ta həŋ ta dzuɓaya ima hafu, ŋa masanapta Lazglafta ta inda ima taw ma ira* ta həŋ.»
* 7:1 Ngha ta Irmiya 49:36, Daniyel 7:2, Zakari 6:5. 7:2 Ngha ta 5:1 nda skwi ŋa ŋanata. 7:3 Ngha ta Izekiyel 9:4. 6. § 7:14 Ngha ta Daniyel 12:1, Mata 24:21, Markus 13:19. * 7:17 Aya 16:17. Ngha ta Isaya 49:10, Zabura 23:1, Izekiyel 34:23 Zabura 23:2, Isaya 49:10, 25:8.