6
Ŋizlaha
Tahula tsa, ka nghə yu ta pslanapta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta taŋtaŋ tsa ŋizlaha* ndəfáŋ ya. Ka snə yu ta mnay sana taŋtaŋa tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya, nda lwi manda ghudzaga luwa. Kaʼa mantsa: «Sawi,» kaʼa. Kəʼa ka yu ná, ka nghaŋtá yu ta sana plis ka ŋusliŋ. Ta nzaku mndu tida nda ŋa ta lgheɗ da tsi. Ka vlaŋta lu ta zewzewa. Tsatsi ta zata ghwa, ka laghu tsi da za ghwa guli.
Manda pslanapta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta mahisa tsa ŋizlaha ya, ka snə yu ta mnay sana mahisa tsa skwiha nda hafu ma həŋ ya. Kaʼa mantsa: «Sawi,» kaʼa. Ka sagha sana plis ka dva. Ka vlaŋtá lu ta mbrakwa hliŋtá inda zɗaku ta ghəŋa haɗik ta tsa mndu tida ya, kada psluvusta mnduha ta vgha taŋ. Ka vlaŋtá lu ta sana kafay dagala.
Manda pslanapta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta tsa mahkəna ŋizla ya, ka snə yu ta mnay tsa sana mahkəna skwiha nda hafu ma həŋ ya. Kaʼa mantsa: «Sawi,» kaʼa. Kəʼa ka yu ná, ka nghə yu ta zlagapta sana plis ka ŋra. Nda skwa gara skwi ma dzva tsa mndu ta nzaku tida ya. Ka snə yu ta gwaɗagapta sana lwi ma takataka tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya. Kaʼa mantsa: «Darama alkama turtuk ya ná, prək ka kwaɓa vagha mndu turtuk ta ksa slna. Darama hupa hya hkən ya guli ná, prək ka kwaɓa vagha mndu turtuk ta ksa slna. Ama rɗi nda ima inabi ya, ma ksaŋ ka ta tsahaya,» kaʼa.
Manda pslanapta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta tsa mafwaɗa ŋizla ya, ka snə yu ta mnay tsa sana mafwaɗa tsa skwiha nda hafu ma həŋ ya. Kaʼa mantsa: «Sawi!» kaʼa. Kəʼa ka yu ná, ka nghə yu ta zlagapta sana plis ka kuzuŋkuzuŋ. Mtaku hga tsa mndu ta nzaku tida ya. Mistani ta dzaʼa vla nzakwa gwal nda rwa. Ka vlaŋtá lu ta mbraku ta həŋ ta ghəŋa slɓahw turtuk ma dgata ghəŋa haɗik fwaɗ ŋa rwanatá mnduha mida nda kafay, nda ya nda maya, nda ya nda ɗaŋwaha, nda ya nda nimtakha. Manda pslanapta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta tsa mahutafa tsa ŋizla ya, ka nghə yu mista gwir ta hafa gwal psla lu ta ghəŋa gwaɗa Lazglafta nda ya ma vəl mnay si ta mnə həŋ. 10 Ka həŋ nda lwi dagaladagala mantsa: «Mgham Lazglafta ta mbruta, ya nda ghuɓa, ya kahwathwata. Baɗu yawu dzaʼa tsa ka ta guma ta ghəŋa na ghəŋa haɗik na, ŋa planamta gha ta həŋ ta vəl pslata taŋ ta aŋni na?» ka həŋ. 11 Ka daganafta lu ta lguta ŋusliŋ ta inda taŋ. Ka lu nda həŋ mantsa: «Swidwa karaku, ksanawa ksa ta ŋuɗuf ŋa fitik kwitikw, ha ka hɗamta mbsaka zwanama ghuni nda graha ta ksa slna ghuni ya dzaʼa pslata lu manda kaghuni ya,» ka lu nda həŋ.
12 Ka nghə yu ta pslanapta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta tsa mamkuʼ a ŋizla ya. Ka gigɗavafta ghəŋa haɗik katakata. Ka nuta fitik ka ŋra manda biwa ŋra. Ka nuta tili ghuz ka dva manda us. 13 Ka rkagata tekwatsaha ta luwa ta haɗik manda rkakwa yakwa ghuraf ta ka gurambazlak gigɗanaf falak nda mbraku nda mbraku ya. 14 Ka mbsaghutá luwa ta vgha manda mbsa defteri ta mbsafta lu ya. Ka sliʼaftá inda ghwáha nda inda haɗikha tsatam imi ma vla§ taŋ, ka laghwi. 15 Ka sliʼaftá la ka mgham ta haɗik, nda gwal dagala dagala, nda la mghama sludziha, nda la ka gadghəl, nda gwal nda mbra nda mbra, nda inda gwal ta ga vuʼa, nda inda gwal kul haɗ ka vuʼa, ka laghwi da ɗiɗifa ma galighaha nda ya ma dzaŋha ta ghwá. 16 Ka həŋ nda ghwá nda ya nda dzaŋ mantsa: «Dəɗəgaŋnaghawa dəɗa, ka bukwaŋnata kuni, yaha tsa mndu ta nzaku ta dughuruk ya nghaŋtá aŋni, yaha Zwaŋa Tuwak da tsaŋnaghatá guma, 17 kabga saghasa fitika ɓasata ŋuɗufa taŋ. Wati ma mndu ya dzaʼa ŋafta* na?» ka həŋ.
* 6:1 Ngha ta 5:1 nda skwi ŋa ŋanata. 6:5 Aya 2:5. Ngha ta Zakari 1:8, 6:1. 8. 6:8 Ngha ta Izekiyel 14:21. § 6:14 Aya 12-14: ngha ta Isaya 13:10. 13, 34:4, Izekiyel 32:7. 8, Amus 8:9, Yuwel 2:10, 3:3-4. * 6:17 Aya 16: Ngha ta Izekiyel 10:8, Lukwa 23:30. Aya 17: Ngha ta Yuwel 2:11, Sefuni 2:2. 3.