5
Deftera zwaŋa tuwak
Ka nghaŋtá yu ta mbsatá defteri vindaf lu ta vindi ta hulani his his ma dzva zeghwa tsa mndu ta nzaku ta dughuruk ya. Ka ndiʼanaftá lu nda ŋizlaha ndəfáŋ. Ka nghə yu ta sana duhwal nda mbra, duhwala Lazglafta, ta hagaku nda lwi dagala dagala. Kaʼa mantsa: «Wa ya nda ra ŋa ɓlanapta na ŋizla na, ka gunanafta na defteri na?» kaʼa.
Lay! Haɗ sana mndu dər ta luwa, dər ta ghəŋa haɗik, dər ta mnaka haɗik*, ta laviŋta gunanafta tsa defteri ya, dər ka nghamta dida wa. Ka taw yu ta taw katakata, kabga kwala lu kul slafta ta mndu nda ra ŋa gunanafta tsa defteri ya dər ŋa nghanavata ya wa. Ka sani ma tsa galata mnduha ya nda iʼi mantsa: «Ma taw ka ta taw, wya rveri mataba mndəra la Yuda, ma zivra Dawuda, ta zata ghwa. Tsatsi dzaʼa ɓlanaptá tsa ŋizla ya, ka gunanafta tsa defteri ya,» kaʼa.
Ka nghaŋta yu ma takataka tsa dughuruk ya, nda ya mataba tsa skwiha fwaɗ nda hafu mida ya, nda ya ma takataka tsa galata mnduha ya ta Zwaŋa Tuwak manda skwi si dzadza lu. Ndəfáŋ dulihani, ndəfáŋ irihani ta nzakway ka Sulkumha Lazglafta ndəfáŋ ghunaf lu ta inda ghəŋa haɗik ya. Ka lagha tsi da tsa mndu ta nzaku ta dughuruk ya, ka zlghaghutá tsa defteri ma dzva zeghwani ya. Manda zlghafta tsa Zwaŋa Tuwak ya ta tsa defteri ya, ka zləmbata tsa skwiha fwaɗ nda hafu mida, nda tsa galata mnduha hisambsak fwaɗ mida ya ta kəmani. Inda taŋ, nda ŋaŋatá htimbil, nda ndaghatá leghwaha dasu nda urdi ta nzakway ka duʼa gwal nda ghuɓa, ma dzva taŋ. Ka fə həŋ ta lfiɗa laha. Ka həŋ mantsa:
«Nda ra ka ka klafta na defteri na,
ka ɓlanaptá ŋizlahani, kabga si dzadza lu ta kagha,
ka varanaktá ka ta Lazglafta
nda usa gha ta inda mndəra mndu ma inda mndəra gwaɗa ta gwaɗə lu,
nda inda mnduha, nda inda zivra mnduha.
10 Nanafna ka ta həŋ ka mnduha Lazglafta, kagha ta nzakway ka Mgham.
Nanafna ka ta həŋ ka gwal ksanatá slna ta Lazglafta,
ŋa gay taŋ ta mgham ta ghəŋa mnduha ma ghəŋa haɗik.»
11 Ka nghaŋta yu ta ŋəɗdəma ta duhwalha Lazglafta kul laviŋta lu ta mbəɗafta ta wanafta tsa dughuruk ya, nda tsa skwiha nda hafu ma həŋ ya, nda tsa galata mnduha ya tani. Ka fə həŋ ta laha. 12 Ka həŋ nda lwi dagaladagala mantsa:
«Tsa Zwaŋa Tuwak si dza lu ya kay ná,
raŋra zlghaftani ta ga Mgham, nda gadghəl,
nda ɗifil, nda mbraku, nda zləzlvu,
nda glaku, nda ghubu,» ka həŋ.
13 Ta snə yu, ka inda skwiha zlaganap Lazglafta ta luwa, nda ya ta ghəŋa haɗik tani, nda ya ta mnaka haɗik tani, nda ya ma drəf tani, nda inda skwi ya mamu tani, ka həŋ guli mantsa:
«Ŋa mndu ta nzaku ta dughuruk, nda Zwaŋa Tuwak na zləzlvu,
nda ghubu, nda glaku, nda mbraku ŋa kɗekedzeŋ!» ka həŋ.
14 «Mantsa ya nzakwani!» ka tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya. Ka zləmbata tsa galata mnduha ya ka tsəlɓu ta kəmani.
* 5:3 Ngha ta la Filipiya 2:10 nda skwi ya ŋa ŋanata. 5:11 Ngha ta Daniyel 7:10.