4
Falaha ta luwa ma glakwa Lazglafta
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta gunatá watgha ta luwa.
Ka snəglaŋta yu ta tsa lwi si ta gwaɗgihata nda lwi dagala manda ghudzaga duli ya kay. Kaʼa nda iʼi mantsa: «Safsa da hadna ka maraghata yu ta skwi ya dzaʼa magaku tahula tsa,» kaʼa.
Ka gi klaghata Sulkum ta iʼi. Ka nghaŋta yu ta sana dughurukwa ga mgham. Ta tsa dughuruk ya, mamu sana mndu ta nzaku tida. Tsa mndu ta nzaku tida ya, ta wuɗaku manda sana palaha ta hgə lu ka Dzaspa nda Sardwaŋ. Dakwambuhwali ta wuɗaku manda pala ta hgə lu ka Imrud* ta wanaftá tsa dughuruk ya. Mamu dughurukha hisambsak fwaɗ mida guli ta wanafta tsa dughuruk ya. Hisambsak fwaɗ mida galata mnduha guli ta nzanzafta tida, nda susuɗatá lguta ŋusliŋ ta vgha taŋ, nda wawa ta zewzewa dasu guli ma ghəŋa taŋ. Mamu wuɗakwa luwa, nda hlawa skwiha, nda ghudzaga luwa ta sliʼagapta ma tsa dughuruk ya. Ta kəma tsa dughuruk ya, mamu pinatá vu ndəfáŋ. Tsa pinatá vuha ya ta nzakway ka Sulkumha Lazglafta nɗəfáŋ. Mamu sana skwi guli ta kəma tsa dughuruk ya manda dərəfa kwalaba ta wɗaku manda dalagar.
Ma takataka tsa dughuruk ya nda ya nda ta hulani ta wanafta ná, mamu sana skwiha nda hafu ma həŋ, ka iriha dzeʼdzeʼ nda tvə kuma taŋ nda ya nda tvə hula taŋ. Tsa taŋtaŋa skwi nda hafu mida ya ná, manda rveri nzakwani. Tsa mahisani ya guli, manda zwaŋa lghəŋ nzakwani. Tsa mahkənani ya, manda kuma mndu kumani. Tsa mafwaɗani ya guli, manda dzala ta ndəru ya nzakwani. Tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya ná, mkuʼ mkuʼ zlambakha taŋ. Ka iri dzeʼdzeʼ wawa ta zlambakha taŋ nda vli nda ma huɗani tani.
«Nda ghuɓa! Nda ghuɓa! Nda ghuɓa!
Na nzakwa Mgham Lazglafta,
ya nda mbra.
Kagha manda ghalya,
kagha ndanana,
kagha guli dzaʼazlay ta kəma§
ka həŋ ta vaghay nda vagha,
ka hanay nda hana, ta mnay.
Ta vlə tsa skwiha fwaɗ nda hafu mida ya ta glaku nda zləzlvu, ka rfa Lazglafta ta nzaku nda hafu ŋa kɗekedzeŋ, ta nzaku ta dughurukwa ga mgham ya, 10 ta zlambatá tsa galata mnduha hisambsak fwaɗ mida ya ta kəma Lazglafta ta nzaku ta dughurukwa ga mgham. Ta tsəlɓu həŋ ta tsəlɓu ta kəma Lazglafta ya nda hafu ŋa kɗekedzeŋ ya, ta hlapta həŋ ta tsa zewazewaha ma ghəŋa taŋ ya ka pghata ta kəma tsa dughurukwa ga mgham ya. Ka həŋ mantsa:
11 «Mghama ŋni, Lazglafta ŋni,
kagha ta zlaganaptá inda skwi.
Manda ya ɗvaf ka zlaganapta ka ta həŋ,
Ka gi nzaku həŋ.
Tsaya tama kəl tsi ka nzakway ka skwi nda ra ka vlaghata glaku, nda zləzlvu.
Ŋagha mbraku guli,» ka həŋ.
* 4:3 Aya 2-3: Ngha ta Izekiyel 1:26-28, 10:1. Imrud: Ngha ta 21:19-20 nda skwi ŋa ŋanata gha. 4:5 Ngha ta Sabi 19:16, Izekiyel 1:13, Zakari 4:2. 4:7 Aya 6:7. Ngha ta Izekiyel 1:22, 1:5. 10, 10:14. § 4:8 Ngha ta Izekiyel 1:18, 10:12, Isaya 6:2. 3.