Mahisa tsghatá lwa Pwal ŋa
2 Timute
1
Ga zgu
Iʼi Pwal ta vindaftá na defteri na. Nda nza yu ka mnda ghunay Yesu Kristi, manda ya kumaf Lazglafta. Nda fa yu ŋa mna gwaɗa ŋa mnduha ta ghəŋa gwaɗa ta hafu, ya tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta gwal ta ndiʼaftá vgha nda Yesu Kristi.
Ŋa kagha Timute* zwaŋa ɗa, ya ta ɗvu yu ta vindaghafta yu. Ka vlaghavla Da mu Lazglafta nda Yesu Kristi Mghama mu ta zɗakatahuɗani, nda tawa hiɗahiɗani, nda zɗakwani tani.
Rfay Pwal ta Lazglafta
Ta rfay yu ta Lazglafta ta ghəŋa kagha. Ŋani ta maganata yu ta slna nda ŋuɗufa ɗa turtuk, manda ya si ta maganata dzidzíha ɗa. Inda fitika magay ɗa ta duʼa da Lazglafta nda fitik tani nda rviɗik tani ya ná, ta havay yu ta kagha. Havakta ɗa ta fitika mbəzay gha ta ima taw ná, ta mamay yu katakata ta nghəglaŋtá kagha, kada ndəghafta ŋuɗufa ɗa nda rfu. Ta havay yu, ya káka zlghafta kahwathwata nda ŋuɗufa gha ta Yesu Kristi. Tsa zlghay nda ŋuɗuf ya ná, tiŋəl midza gha Luwis ta zlghafta, ka fiŋtá ma gha Unis. Grafgra yu kazlay: Zlghafzlgha kagha guli kəʼa. Tsaya ta kəl yu ka havglaghakta, yaha ka da wuɗiŋtá skwi ya vlagha Lazglafta, ma fitika faghaghata ɗa ta dzvu ya. Sulkum ya vlama Lazglafta ná, ŋa zɓukwa vgha a wa. Katək ná, ta mbrə nda mbra ta amu. Ta vlamavla ta ɗvu nda ksanatá ghəŋ.
Yaha ka da hula mna gwaɗa ta Mghama mu. Yaha ka da hula mna gwaɗa ta iʼi tsam lu ma gamak ta gwaɗa ta tsatsi ya guli. Katək ná, zlghafzlgha ta ghuya ɗaŋwa kawadaga nda iʼi ta ghəŋa Lfiɗa Gwaɗa, nda fata ghəŋ ta mbraku ya ta vlə Lazglafta. Tsatsi ta mbamafta. Ka hgaftá tsi ta amu ŋa nzakwa mu ka mnduhani. Nza a kabga vəl magata mu ta skwi ɗina wu, ama mantsa ya kurata tsi nda zɗakatahuɗani. Tsa zɗakatahuɗani ya, vlamavla lu nda ma Yesu Kristi ma kɗaku lu ka fatá ghəŋa haɗik. 10 Ka maravatá tsi ndana tama nda ma zlagapta Yesu Kristi, mnda mba amu. Tsatsi ta kliŋtá mbrakwa mtaku, ka maramata nda ma Lfiɗa Gwaɗa ta tva nzaku nda hafu ŋa kɗekedzeŋ.
11 Ŋa mna tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ŋa gwal kul nzakway ka la Yahuda fata Lazglafta ta iʼi ka mnda ghunay, ka taghay ɗa ŋa taŋ. 12 Ta ghəŋa tsaya ta kəl yu ka ghuya na ɗaŋwa na. Ama ksa a hulani ta iʼi wu, kabga nda sna yu ta mndu ya faf yu ta ghəŋ tida. Grafgra yu guli kazlay: Mamu tsatsi nda mbraku, ŋa ŋanatá tsa Lfiɗa Gwaɗa faɗim tsi ma dzvu ya ha ka sagha fitika tsa guma kəʼa.
13 Ka nza kahwathwata gwaɗa ya snaŋ ka da iʼi ka skwi ŋa klay gha ta saɗani. Ka nzamta ka ma zlghay nda ŋuɗuf, nda ya ma ɗvu ya vlama Yesu Kristi. 14 Ŋanaŋa ta ŋərma tagha skwi ya fagham lu ma dzvu, nda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa, ya ta nzaku ma amu ya.
15 Nda sna ka kazlay: Zliɗivazla inda gwal ta haɗika Asiya kəʼa. Tekw i Fizel nda Hermuzena mataba taŋ. 16 Ka maranaŋmara Lazglafta ta tawa hiɗahiɗani ta ghəŋa həga ga Unesifura, kabga si ta gɗagɗa ta ksiɗimtá ŋuɗuf. Ksaf a na tsatá iʼi ma gamak na ka hula wa. 17 Katək ná, ma ɓhagaghatani da luwa Ruma, ka zbə tsi ta iʼi ka ŋɗaŋɗa, ka slaftá tsi ta iʼi. 18 Má ka vlaŋvla Mgham Yesu Kristi ta mutsaftani ta tawa hiɗahiɗa Lazglafta baɗu fitika tsa guma. Mal kagha guli nda sna ta katu ya katiha tsi ma nzakwa ɗa ma luwa Afisus.
* 1:2 Ngha ta Slna gwal ghunay 16:1. 1:3 Ngha ta Filipiya 3:4-5. 1:11 Gray nda 1 Timute 2:7.