2
Nzanza ka vərɗaka sludza Yesu Kristi
Kagha tama zwaŋa ɗa, mbra ta vgha ma zɗakatahuɗi vlama lu ma Yesu Kristi. Skwi ya snaŋ ka da iʼi ta kəma ndəghata masləmtsəkha ya, taghanaftagha ta ŋərma mnduha ta laviŋtá taghanaftá sanlaha guli.
Suʼa ta ghuya ɗaŋwa ta slaghaghata ta ghəŋa gwaɗa ta Yesu Kristi, manda ya ta suʼu vərɗa sludzi. Ka ta ga sludzi mndu katsi, haɗ ta laghwi da famtá ghəŋani manda ya ta magə hamata mnduha, ka ta kumay tsi ta zɗanaftá ŋuɗufa malani wa. Manda tsaya mndu ta hwaya guli. Ka hwaya a tsi ta tsa hwaya ya nda tvani* wu katsi ná, mutsaf a ta nisəlani wa. Mndu ta ŋavata ka hva guli ná, tiŋəl tsatsi ta za yakwani. Ndana ta skwi ta mnaghata yu. Ka ta ndanay ka katsi, dzaʼa vlaghavla Lazglafta ta tva snatá inda skwi.
Havakhava ta Yesu Kristi, tsatsi ta nzakway ka zivra Dawuda, tsatsi ta sliʼagapta nda hafu mataba gwal nda rwa, manda ya ta taghə na Lfiɗa Gwaɗa ya ta mnə yu na. Taghəŋa tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ta ghuya yu ta ɗaŋwa ha ka tsamtá iʼi ma gamak manda mndu ta magatá ghwaɗaka skwi. Ama dər má mantsa tsi, hbam a lu ta gwaɗa Lazglafta wa. 10 Tsaya ta kəl yu ka suʼa inda skwi, ŋa mutsafta gwal zabap Lazglafta ta ɗakwa taŋ, kada mutsafta hahəŋ guli ta mbaku ta nzakway ma Yesu Kristi, ŋa nzakwa taŋ ma glaku kul haɗ kɗavaktani ya. 11 Nana gwaɗa dzaʼa yu mnay na ná, gwaɗa nda ra ya.
Ka mtumta mu kawadaga nda tsi, dzaʼa nzakway mu nda hafu kawadaga nda tsi guli.
12 Ka ta suʼay mu ta ghuya ɗaŋwa kawadaga nda tsi, dzaʼa gay mu ta Mgham kawadaga nda tsi guli.
Ka sna a ŋni ta kagha wu ka mu nda tsi, sna a yu ta kaghuni guli wu, kaʼa dzaʼazlay nda amu.
13 Ka dər nza a mu ka ŋərma mndu tawa irani wu, tsatsi tani, ta nzakwani tsatsi ka ŋərma mndu,
kabga laviŋ a tsatsi ta mnay kazlay: Sna a yu ta kagha wu kəʼa nda ghəŋani wa.
Mna ta vərɗaka gwaɗa Lazglafta
14 Havanakhava ta tsa skwiha ta mnaghata yu ya ta sanlaha. Mnanamna ta həŋ ta kəma Lazglafta, ka zlaŋta həŋ ta zlərɗawi ta ghəŋa gwaɗaha. Haɗ sana skwi ta kataŋta tsa zlərɗawi ya ta mndu wu, ta ghəŋa zaɗiŋtá gwal ta snay yeya katək ta zaɗiŋta tsi. 15 Kagha, ŋavaŋa ka nzakwa ka ta kəma Lazglafta ka mndu nda ndəha, ka mnda maga slna kul haɗ hula ta ksafta ma slnani, ta mna vərɗa gwaɗa nda tvani. 16 Ma fə ka ta wa gha da gwaɗaha ka bətbət kul ksa vgha nda zlghay nda ŋuɗuf, kabga gwal ta famtá ghəŋa taŋ da mndərga tsa gwaɗaha ya ná, ta sgaku nda sga diʼiŋaghuta taŋ nda Lazglafta. 17 Gwaɗa ma wa taŋ guli ná, manda tsakwa gurdza nzakwani. Tekw i Himene nda Fileta mataba tsa mnduha ya. 18 Zluŋzla həŋ ta tva kahwathwata. «Nda ghada luta sliʼagapta ma mtaku,» ka həŋ ta mnay. Mantsa ya ka həŋ ta zlambiŋtá sanlaha ma zlghay nda ŋuɗufa taŋ. 19 Tsaw tsa dihatá dughwaŋa skwi thaf Lazglafta ya ná, gigiɗavaf a wa. Wya ka lu vindafta ta tsa dughwaŋ ya: «Nda sna Mgham Lazglafta ta gwal ta nzakway ka ŋani§.» Ka lu guli na: «Inda mndu ta mnay kazlay: Ŋa Mgham Lazglafta yu kəʼa ná, ka mbəɗanambəɗa tsi ta hul ta maga ghwaɗaka skwi,» kaʼa.
20 Huzla tsatsaf lu nda dasu nda ya nda ghuva tili yeya a ta slanaghata lu ma həga dagala wa. Fiɗatá fu sanlaha, tsatsaf nda rɓisl lu ta sanlaha. Ŋa maga slna baɗu gwaɗa dagala sanlaha, ŋa maga slna nda hamata fitik sanlaha guli. 21 Ka Zlaŋzla mndu ta maga tsa ghwaɗaka skwiha mnə yu ya katsi, dzaʼa nzakway tsa mndu ya ka guram nda huzla ta kəl lu ka ksa slna nda tsi baɗu gwaɗa dagala, ya faghu lu nda paya ŋa maga inda slna ɗinaɗina.
Nzanza ka vərɗa mnda ksa slna Mgham Yesu
22 Tsaghutsa ta vgha nda ghwaɗaka ndanu ya ta kumə duhwal ta magay. Zba ta tva maga skwi tɗukwa, nda tva zlghay nda ŋuɗuf, nda tva ɗvu, nda tva zɗaku kawadaga nda gwal nda ghuɓa ŋuɗufa taŋ, ta hga hga Mgham Lazglafta. 23 Ma fam kagha ta wa gha da zlərɗutawiha ka bətbət, kul haɗ hayhayani, kabga ta sabsa zlərɗawi mida. 24 Vani ná, haɗ mndu ta ksa slna Mgham Lazglafta ta zlərɗawi wa. Katək ná, ta mamay ká inda mnduha ta tsa mndu ya, laviŋlava katsi ta taghanaftá skwi ta mnduha. Ta ksay katsi ta ŋuɗuf ma skwi ta mnə mnduha tida. 25 Nda hanatá ghəŋ katsi gwaɗa nda gwal ta mbaɗanaftá gwaɗani. Ka waya ka skwi dzaʼa vlaŋvla Lazglafta ta tvi ta həŋ ŋa mbəɗanafta taŋ ta nzakwa taŋ, ŋa snaŋta taŋ ta kahwathwata. 26 Ŋa vrakta ghəŋa taŋ, ŋa ndapta taŋ ma dəɓla halaway ya si ta ksaghutá həŋ ŋa snanatá skwi ta kumə tsi.
* 2:5 Gray nda 1 La Kwareŋt 9:24-27. 2:13 Aya 11-13: Gray nda Ruma 6:8, Mata 10:33 nda Lukwa 12:9, Mbsak 23:19. 2:17 Himene: Ngha ta 1 Timute 1:20. § 2:19 Gray nda Mbsak. 16:5.