Nan Gawis ay Damag ay Insolat Marcos
Nan Maipanggep Isnan Insolat Marcos
Nan logiyan nan insolat Marcos et kanana en, “Naay nan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo ay Anak Apo Dios.” Inpailan Marcos isnan naay nan panakabalin Jesus ya nan kalebbengana ay nagapo ken Apo Dios. Mapaneknekan dana isnan inikkan Jesus ay men-isolo, isnan makapakaanana isnan anito ay nangkapet isnan ipogaw ya nan nakapakawanana isnan basbasol di ipogaw. Nan pangwanin Jesus isnan awakna et siya nan Iyon-an Am-in di Ipogaw ay inmali ay napaligatan isnan mang-itedana isnan awakna tapno maisalakan am-in ay mamati ken siya isnan basbasolda.
Am-amed nan nangsodokan Marcos isnan inik-ikkan Jesus mo nan kinkinwanina ya insolsolona. Inbagana nan atik ay maipanggep ken Juan ay Menbongonyag ya nan nabonyagan Jesus ya nan nadoldologana danat dagos ay sodoken nan mangpagawisan Jesus isnan masaksakit ya nan nin-isolsolowana. Nan papasolot Jesus et ginmag-awis nan nang-awatanda ken siya ngem nan deeyday mang-adi ken siya et am-amedda inaamis siya. Isnan kombosna et ibagana nan naodi ay nintetean Jesus isnan naay ay batawa ay nan nateyana isnan kros ya nan kasina natagowan.
Wada nan naitapi ay waay baken si Marcos nan nangisolat et siya nan 16:9-20.
Nan wada isna
Nan login nan gawis ay damag 1:1-13
Nan nin-isolsolowan Jesus id Galilea 1:14-9:50
Nan nin-isolsolowan Jesus id Galilea enggana id Jerusalem 10:1-52
Nan naodi ay nintean Jesus id Jerusalem ya isnan sag-ena 11:1-15:47
Nan kasin natagowan Jesus 16:1-8
Nan ninpail-ilaan Jesus ya nan sinmagongana id daya 16:9-20
1
Nan Inbagbagan Juan Ay Menbonbonyag
Mat. 3:1-12; Luc. 3:1-18; Juan 1:19-28
Naay nan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo ay Anak Apo Dios. Nan logiyana et kaneg din insolat Isaias ay mamadton Apo Dios id sang-adom isnan nangwaniyan Apo Dios isnan Anakna en,
“Wada nan ibaak ay omon-ona ay mangisagana isnan daanem isnan omayam. Et siya nan wada isnan bilbilig ay mangibogbogaw en isaganayo nan daanen nan Apo tako ay awnit omali. Pagawisenyo nan daan ay mendaanana.”
Et natongpal di tay inmey si Juan isnan bilig ay nin-isolsolo ya ninbonbonyag. Kankanana, “Masapol ay dokoganyo nan basbasolyo dakayopay menpabonyag tay siya nan kailasinan nan ninbabawiyanyo tapno pakawanen Apo Dios dakayo.”
Dat omey nan adoado ay i Judea ya i Jerusalem ay mangdenge ken Juan. Dadat ibaga nan basbasolda tapno mapakawanda ken Apo Dios dadapay menpabonyag ken Juan isnan ginawang ay Jordan.
Nan badon Juan et inabe ay dotdot di camel ay badon di kodo ya kodil nan balikesna ya nan menkatagona et dodon ya dilo. Siya na nan kinwanina, “Wada nan wedweda mo sak-en ay omon-onod et gapo isnan kawedwedana et adiyak maibilang ay mangkaan isnan sapatosna. Danom nan ibonyagko ken dakayo. Ngem siya nan awnit mangibonyag ken dakayo isnan Ispirito Santo.”
Nan Nabonyagan Jesus Ya Nan Nangdoldologan Satanas Ken Siya
Mat. 3:13-4:11; Luc. 3:21-22, 4:1-13
Issan menbonbonyagan Juan dat wada si Jesus ay nagapo id Nazaret ay ili isnan probinsiya ay Galilea ay omey menpabonyag ken siya isnan ginawang di Jordan. 10 Nakwas pay ay mabonyagan si Jesus dat domaka isnan danom et ilaena ay mapewak id daya dat lomayog nan Ispirito Santo ken siya ay kaneg kalapati. 11 Dat kanan Apo Dios, “Sik-a nan Anakko ay laylaydek. Men-galalasingak gapo ken sik-a.”
12-13 Dat dagos ay ipangon nan Ispirito Santo si Jesus isnan bilig ay kad-an di ayawan dat mentetee isdi is epatpoo ay agew. Isnan kakad-ana isdi et pinadpadas Satanas ay mangdoldolog ken siya ngem egay patpatiyen Jesus siya. Wadada nan aanghel ay mangbadang ken Jesus.
Nan Nang-ayagan Jesus Isnan Epat Ay Damo Ay Papasolotna
Mat. 4:12-22; Luc. 4:14-15, 5:1-11
14 Naibalod et si Juan dat omey si Jesus id Galilea ay mangibagbaga isnan gawis ay damag ay nagapo ken Apo Dios. 15 Kanana en, “Inomdan et nan osto ay timpo tay nganngani ay omali nan mentolayan Apo Dios. Isonga ibabawiyo nan basbasolyo ta patiyenyo nan ibagbagak ay gawis ay damag.”
16 Issan mendad-aanan Jesus isnan benget di baybay id Galilea et inilana nan doway sin-agi ay da Simon ken Andres ay mensidsidok isnan baybay tay siya nan oblada. 17 Dat kanan Jesus ken daida, “Akayo ta maitapi kayo ken sak-en. Ninsidsidok kayo is ikan ngem id wani isolok abes nan ikkanyo ay mensidok is ipogaw ta maitapida isnan mentolayan Apo Dios.” 18 Dadat taynan ay dagos nan sidokda et makkeyda ken siya.
19 Ginmaygay-edda dat ilaen Jesus da Santiago ken Juan ay an-ak Zebedeo ay mang-es-eset isnan sidokda isnan bangkada 20 dat ayagan Jesus daida dadat taynan da Zebedeo ya nan men-ob-oblaenda et makkeyda ken Jesus.
Nan Nangipakaanan Jesus Isnan Anito
Luc. 4:31-37
21 Inmey da Jesus id Capernaum. Sinabado nan obayan di Judio isonga isnan Sabado dat omey da Jesus isnan sinagoga dat men-isolo siya. 22 Nasdaaw nan nangdenge isnan insolsolona tay naiitken mo nan insolsolon nan men-is-isolo isnan linteg dapay maila nan kabaelan Jesus isnan ikkana ay men-isolo.
23 Sinonggep isnan sinagoga nan am-ama ay kinapet di makedse ay anito dat menbogaw 24 ay mangwani, “Jesus ay iNazaret, ay ngan di ngotom ken dakami? Ay dadaelem dakami? Getkek sik-a. Sik-a nan napateg ay inbaan Apo Dios.” 25 Ngem dat kanan Jesus issan anito, “Igiginekmo. Taynam bawet si tosa.” 26 Dat menkedas san ipogaw dapay men-oowakis nan anito ay mangtayan ken siya. 27 Nasdaaw nan nangiila dadapay men-asikwani, “Ay ngan ngen nan wada ken tosa? Ay balbalo sa is solsolo? Dan kabaelana ay mangbilin isnan anito et patiyenda?”
28 Dat masodsodok isnan kailiili id Galilea nan inik-ikkana ay kaskasdaaw.
Nan Nangipagawisan Jesus Isnan Masaksakit
Mat. 8:14-17; Luc. 4:38-41
29 Kinmaan da Jesus isnan sinagoga et makkey da Santiago ken Juan dadat omey am-in isnan baey da Simon ken Andres. 30 Nan katogangan Simon et inpopodana tay menpodpodot dadat ipagtek ay dagos ken Jesus. 31 Dat sag-enen Jesus san in-ina et gen-ana nan ledengna ay mangpatokdo dat maganawis siya. Dat bomangon et pakanena daida.
32 Isnan sedemna dat iyey nan kaipoipogaw nan am-in ay masaksakit ya nan deeyday kinapet di anito. 33 Nab-on nan am-in ay omili isnan pantew nan baey da Simon 34 dat pagawisen Jesus nan wada nan sakitda danapay pakaanen nan anito issan kinapetda. Inyadina pay nan komaliyan nan anito ta bakenda is mangipagtek ay siya nan nagapo ken Apo Dios.
Nan Nin-isolowan Jesus Id Galilea
Luc. 4:42-44
35 Isnan tan-o dat bomangon si Jesus et omey isnan bilig ay menlowalo. 36 Bomangon pay da Simon dadat ilaen ay maid si Jesus isonga dadat omey anapen siya. 37 Das-anda pay dadat kanan ken siya, “An-anapen nan kaipoipogaw sik-a.” 38 Dat kanan Jesus, “Entako et isnan tap-in di ili ta men-isolowak abes isdi tay siya nan gapo ay inmaliyak.”
39 Dadat omey isnan il-ili id Galilea et men-isolo si Jesus isnan kasinasinagoga danapay pakaanen nan kaanianito.
Nan Nangipagawisan Jesus Isnan Nakolit
Mat. 8:1-4; Luc. 5:12-16
40 Dinmateng nan esay nakolit isnan kad-an Jesus dat menpalintomeng ay menseg-ang en, “Apo, getkek ay kabaelam ay mangkaan isnan sakitko no kayatmo.” 41 Naseg-ang si Jesus danat gen-an siya danapay kanan, “Kayatko ay maagasanka.” 42 Dat dagos ay makaan nan kolitna. 43 Ngem esanapay papikaen siya et binilina omon-ona 44 ay mangwani, “Adim ibagbaga nan inikkak ken sik-a. Basta idadawesmo ta enka menpaila isnan padi damet idya nan limosmo ay mapalti ay kaneg din inbilin Moses ta pangtekan nan ipogaw ay ginmawiska.”
45 Ngem sinodokna kayet et naiwalagawag nan inommat ken siya. Siya et di nan gapo ay adi menlanoy nan songgepan Jesus isnan il-ili. Isonga isnan ilit nan inmay-ayana ngem in-inmey kayet nan ipogaw ken siya ay nagapo isnan kailiili.