2
Nan Nangipagawisan Jesus Isnan Napalalais
Mat. 9:1-8; Luc. 5:17-26
Nallos nan kaat ay agew dat somagong da Jesus id Capernaum et nindinamag isnan ipogaw ay sinmaada. Dat madagop nan kaipoipogaw engganay maid tean olay isnan segpan ya nan pantew. Dat isolon Jesus nan gawis ay damag ay maipanggep isnan mentolayan Apo Dios. Dat domateng nan epat ay nang-aatangay isnan lalaki ay napalalais. Ngem adida makasag-en ken Jesus tay napno nan baey isonga dadat ikay-at isnan atep. Dadat lokawan nan babatogen Jesus et oy-oyenda nan abek ay nangipopodanana isnan sagang Jesus. Getken Jesus ay talkenda siya isonga danat kanan issan napalalais en, “Gayyemko, napakawan et nan basolmo.”
Wadada isdi nan men-is-isolo isnan linteg Apo Dios ay mangnemnemnem en, “Sino pay na? Aytay dan iyiison tona nan awakna ken Apo Dios dapay kedkedeng si Apo Dios is makapakawan is basol?”
Ngem getken Jesus nan nenemnemenda danat kanan, “Ngan nan apedyo nemnemnemen? Ay ngan nan nalaklaka ay kanan, nan ‘Mapakawan nan basolmo’ wenno nan, ‘Ibangonmo. Alam nan dayonmo ta somaaka.’ 10 Ngem gapo tay adiyo patiyen et paneknekak ngalod ken dakayo ay wada nan kalebbengak isnan batawa ay mangpakawan is basol tay sak-en nan makwani en Iyon-an Am-in di Ipogaw.” Isonga danat kanan isnan napalalais en, 11 “Ibangonmo. Alam nan dayonmo ta somaaka.”
12 Dat bomangon et alaena nan dayona daet bomala. Am-in san wada isdi ay nangiila et nasdaawda dadat daydayawen si Apo Dios ay mangmangwani, “Kedengna is nakail-an tako is makapabangon is napalalais.”
Nan Nang-ayagan Jesus Ken Levi
Mat. 9:9-13; Luc. 5:27-32
13 Inmey kasin si Jesus isnan benget di baybay dat madagop nan ipogaw danat isolowan daida. 14 Maaw-awni pay dat mendaan si Jesus et ilaena nan mensingsingil is bowis ay anak Alfeo ay si Levi ay mangitotokdo isnan kabaybayadan di bowis. Dat kanan Jesus ken siya en, “Omalika ta maitapika ken sak-en.” Daet tet-ewa omonod et maitapi ken siya.
15 Inmey da Jesus isnan baey da Levi ay makikan dat domateng nan ado ay ib-an Levi ay mensingsingil is bowis ya nan tap-in di managbasol ay makikan gedan tay ado nan inmon-onod ken Jesus ay kaneg datona. 16 Nan ib-an di Fariseo ay men-is-isolo isnan linteg et inilada si Jesus ay makikikan isnan mensingsingil is bowis ya isnan tap-in di managbasol. Dadat sooten isnan papasolot Jesus, “Dan makikikan nan apoyo isnan sanada ay mensos-owitik ay mensingsingil is bowis ya nan managbasol?”
17 Dinngen Jesus nan kankananda danat songbatan isnan pangngalig et kanana en, “Nan ipogaw ay maid sakitda et adida masapol nan doktol ngem nan ipogaw ay mensakit et daida nan makasapol isnan doktol. Isonga inmaliyak isnan batawa tapno badangak nan mangtek ay nakabasolda ngem baken nan mangnenemnem en gawisda.”
Nan Nangisolowan Jesus Isnan Maipanggep Nan Mentepe
Mat. 9:14-15; Luc. 5:33-35
18 Isnan namingsan et nintepe nan papasolot Juan ay Menbonbonyag ya nan papasolot nan Fariseo tay menngilinda. Dat wada nan omey ken Jesus ay mangsoot, “Dan dakami ya nan Fariseo et mentepe kami dapay nan papasolotmo et adida menteptepe?”
19 Dat menpangngalig si Jesus ta ilawlawagna nan gapo ay adi menteptepe nan papasolotna. Et kanana, “Ay kananyo en adi makikan nan nadkat no daan nan nadawak ken daida? Adi mabalin tay adi mentepe nan nadkat no daan nan nadawak ken daida. 20 Ngem no omdan nan agew ay maapitan nan lalaki ay nadawak et siya di nan mentepeanda gapo isnan seg-angda.”
Nan Nangiyaligan Jesus Isnan Balo Ya Logak Ay Solsolo
Mat. 9:16-17; Luc. 5:36-39
21 Intoloy Jesus ay mensodok ta ipagtekna ken daida en adi kabalin ay maitapi nan nabayag ay sinoloda isnan isolsolona. Kanana, “Maid mangitakop is balo ay galot isnan logak ay bado tay no malabaan dat komsen nan takop et am-amed mabisngat nan natakopan. 22 Siya gedan isnan tapey. Maid mang-igwa is kabobobod ay tapey isnan naosal ay kodil* tay epdas kinmenteg dapay no menlowag nan tapey et bomtak nan kodil et makawas nan tapey ya nan kodil gedan. Nan balo ay tapey et masapol ay maigwa isnan balo abes ay kodil tay mabinbinat et maid makawas.”
Nan Kinwanin Jesus Maipanggep Isnan Obaya
Mat. 12:1-14; Luc. 6:1-11
23 Issan esay Sabado ay obayan di Judio et indaan da Jesus isnan paypayewan dat menlosing nan papasolotna is kotimenda. 24 Dat kanan nan Fariseo ken Jesus en, “Ilam pod nan ik-ikkan nan papasolotmo. Dadan menlosing is kotimenda dapay law-en nan linteg tako nan men-ani isnan obaya?”
25 Dat kanan Jesus, “Aytay dayon pabasolen daida? Ay egayyo polos binasa nan inikkan da David isdin linmayawanda isdin timpon padi Abiatar? 26 Naowaowatda isonga dadat songgep isnan baey Apo Dios dat alaen David nan tinapay ay pala ken Apo Dios danat kanen danapay agtan nan iib-ana. Dapay kanan nan linteg tako en adi mabalin ay maipakan nan tinapay ay pala ken Apo Dios isnan ipogaw no bakenda padi. Ngem gapo tay naowatda et egay pabasolen Apo Dios daida.”
27 Danat itoloy ay mangwani, “Egay aped boliwen Apo Dios nan ipogaw ta matongtongpal nan obaya nodi sinapona nan obaya pala isnan ipogaw ta waday omillenganda. 28 Et sak-en ay Iyon-an Am-in di Ipogaw nan kalebbeng isnan mabalin ay maik-ikkan isnan obaya.”
* 2:22 Ilaem Mat. 9:17.