12
N‑xeꞌen Spalu nuu tuu Ianyuux
Ña tuu nax niꞌi‑da, xa jaꞌan vaꞌa‑da xaxeꞌe‑da. Jaꞌan‑da nax n‑kida Xtoꞌo‑ro Jesucristu. N‑datu ini ñaꞌa‑ia, n‑dandeꞌa ñaꞌa‑ia mee‑ia xiꞌin xa taxnuni‑ia. Xini‑da ɨɨn seyɨɨ kunduu xiꞌin Cristu. Xá n‑kuu uxi koon kuia n‑tnɨɨ Ianyuux mee‑s, xa n‑xeꞌen‑s xiꞌin‑ia nde andɨu nuu tuu‑ia. Ña xini‑da nux n‑xeꞌen yɨkɨ kuñu‑s, o meni anu‑s. Ko Ianyuux naꞌa nax n‑kuu. 3-4 Xini‑da xa ndeka Ianyuux se ijan n‑xeꞌen nde andɨu, nuu nani paraíso. Ña xini‑da nux n‑xeꞌen yɨkɨ kuñu‑s, o meni anu‑s. Naꞌa Ianyuux nax n‑kuu, ko ña xini mee‑da. Te ijan n‑teku‑s tnuꞌu ña kuaꞌa xa jaꞌan‑s, chi ña n‑xejoon Ianyuux xa jaꞌan‑s tnuꞌu jan. Jaꞌan vaꞌa‑da, xaxeꞌe ɨɨn seyɨɨ kuu ná kuu se ijan, ko xaxeꞌe mee‑da, ma jaꞌan vaꞌa‑da. Xaxeꞌe mee‑da, jaꞌan ni‑da xa ña ndaku‑da xa kada‑da tniu n‑taxi Ianyuux. Nux n‑juini‑da xa najuen tnuꞌu‑da mee‑da n‑kuu, kuaꞌa‑da, ko dani ma ku kuu‑da se lilu, chi xandaa jaꞌan‑da. Ko duꞌa ñatu kida‑da, nada kani ini vaꞌa ka ɨɨn ñayiu xaxeꞌe‑da. Vaꞌa ka xa kototnuni ñaꞌa mee‑i, mee‑da xiꞌin tnuꞌu‑da.
Vaꞌa xa vaꞌa xa n‑dandeꞌa ñaꞌa Ianyuux. Xaxeꞌe xa n‑xini‑da ɨɨn xavaꞌa xa ña kuaꞌa ñayiu xa jini‑i, te n‑kida Ianyuux xa ña ndaku‑da. N‑xejoon‑ia xa janñaꞌa kuiꞌna mee‑da. Kuu ná kuu xa tuu ñaꞌa ka‑i, xiꞌin ɨɨn iñu deen. Duꞌa n‑kida Ianyuux, xa ña kuaꞌa‑da xa najuen tnuꞌu‑da mee‑da. Uni vuelta n‑xijan‑da nuu Xtoꞌo‑ro Jesucristu xa kineꞌe‑ia iñu jan. Ko n‑jaꞌan‑ia: “Xemani ñaꞌa‑r mee‑n, te xijan kuu xa ña tuu nax ndoñuꞌu‑n. Hora ña ndaku mee‑n, te jini koio ñayiu xa chindee ñaꞌa‑r xiꞌin xa taxnuni mee‑r.” Xijan kuu xa kuvete‑da hora jaꞌan‑da xa ña ndaku‑da, chi hora ña ndaku mee‑da, tnɨɨ‑da xa tnɨɨ ka‑da xandaku Cristu. 10 Xijan kuu xa juini ña ndaku‑da, ko kuvete‑da. Juini kuiꞌa ka jaꞌan ñayiu nuu‑da, ko kuvete‑da. Juini kueꞌe vida yaꞌa‑da, ko kuvete‑da. Juini ka xini uꞌu ñaꞌa ñayiu, ko kuvete‑da. Juini ña kuaꞌa‑da xa kada‑da xa juini‑da, ko kuvete‑da. Kuvete‑da xaxeꞌe Cristu. Xaxeꞌe mee‑ia, nahora ña ndaku‑da, hora ijan, taxi‑ia xandaku mee‑ia.
Yo ndu ini Spalu
11 Xá n‑kuu‑da ɨɨn se lilu. Xá n‑jaꞌan vaꞌa‑da xaxeꞌe‑da, ko mee‑n n‑ka kidajuexa ñaꞌa. N‑xio xa jaꞌan vaꞌa koio mee‑n xaxeꞌe‑da, ko ña n‑ka kida‑n. Se ka jaꞌan xa n‑tundaꞌa Ianyuux mee‑s, ña ka kunxaꞌnu ka‑s dada mee‑da. Juini ña yaꞌu‑da ni ɨɨn, ko ña kunxaꞌnu ka mee‑s dada mee‑da. 12 Na n‑xo tuu‑da xiꞌin‑n, n‑dandeꞌa ñaꞌa Ianyuux xa kuu‑da ɨɨn se n‑tundaꞌa‑ia. N‑kida‑ia milagru xiꞌin tniu kaꞌnu ka, xa ni ɨɨn ñayiu ma kuaꞌa xa kada‑i. N‑kida‑ia xa n‑ka yuꞌu‑n te n‑ka kuvete‑n. N‑kundee ini‑da, nde n‑kida‑da tniu n‑taxi‑ia meꞌñu‑n. 13 ¿Nakuenda ka xani ini‑n xa vaꞌa ka ñani‑ro kuꞌa‑ro ɨnka veñuꞌu dada mee‑n? ¿Ka xani ini‑n xa n‑kida‑da xa uꞌu nuu‑n, hora ña n‑xejoon‑da xa kundeka ñaꞌa koio‑n a? Nux ka xani ini‑n xa n‑kida‑da xa uꞌu nuu‑n, ¡io xa taxkanu ini ñaꞌa koio‑n!
14 Io tuꞌa‑da xa xee‑da ñuu‑n vuelta kuu uni, ko ma juejoon‑da xa kundeka ñaꞌa koio‑n. Ña juini‑da xa niꞌi‑da xaxii‑n. Juini‑da xa niꞌi ñaꞌa‑da mee‑n. Chi ña ndoñuꞌu xa kunevaꞌa sekuechi xaxii‑s xa kundeka‑s tadɨꞌɨ‑s, ndoñuꞌu xa kunevaꞌa sexaꞌnu xaxii‑s xa kundeka‑s daꞌya‑s. 15 Kuvete‑da xa kuvete‑da xa taxi‑da ntdaa xaxii‑da, xiꞌin ntdaa xa kuu‑da, xaxeꞌe‑n. Ko kuu ná kuu xa ntnaꞌa xemani ñaꞌa ka‑da mee‑n, da xini uꞌu ñaꞌa ka‑n mee‑da.
16 Ka xini‑n xa ña n‑xijan ñaꞌa‑da ni ɨɨn. ¿Ka xani ini‑n xa se dandaꞌu ñaꞌa kuu‑da u? ¿Ka jaꞌan‑s xa xijan‑da tvini xaxeꞌe ñayiu kundaꞌu te xetniu mee‑da tvini jan u? 17 ¿Ka xani ini‑n xa n‑tundaꞌa‑da ñani‑ro, xa na dandaꞌu ñaꞌa‑s mee‑n a? 18 N‑xijan‑da nuu Tito, xa jɨꞌɨn‑s ñuu‑n, te n‑tundaꞌa‑da ɨnka ñani‑ro xiꞌin‑s. ¿N‑dandaꞌu ñaꞌa Tito mee‑n a? N‑ka xini‑n xa n‑xani ini Tito ná n‑xani ini mee‑da, te n‑kida mee‑s ná n‑kida mee‑da.
19 Ka xani ini‑n xa mee‑da dadaꞌan‑da xa duꞌa jaꞌan‑da, ko ña ndaa. Kunduu‑da xiꞌin Cristu, te jaꞌan‑da xandaa nuu Ianyuux. Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, ntdaa xa kida‑da, kida‑da xa kunduu naꞌi koio ka mee‑n xiꞌin Cristu. 20 Yuꞌu‑da, nux xee‑da Corinto te naniꞌi ñaꞌa‑da ka kida‑n xa ña juini‑da. Yuꞌu‑da xa naniꞌi ñaꞌa mee‑n xa kuu‑da xa ña ka juini‑n. Yuꞌu‑da, xa ka jantnaꞌa‑n, ɨɨn‑n xiꞌin ɨnka‑n, te kukuedi ini nuu tnaꞌa‑n. Yuꞌu‑da, xa ka kiti ini‑n, te ka kida‑n, ɨɨn ɨɨn‑n, xa ka juini mee‑n. Yuꞌu‑da, xa ka jan loko ka jan duꞌa‑n, te ka jan tnuꞌu tnaꞌa‑n. Yuꞌu‑da, xa kuxee ini‑n, te nuu dɨɨn ka kuu‑n. 21 Yuꞌu‑da, xa hora xee‑da ñuu‑n, te kada Ianyuux xa kujanuu‑da xaxeꞌe‑n ɨnka vuelta. Yuꞌu‑da, xa tnau ini‑da xaxeꞌe ñayiu xtuu meꞌñu mee‑n, ñayiu n‑ka kida kuechi te nuncas ña n‑ka natu ini‑i kuechi‑i. Xá n‑ka kida‑i xa ñatu kuu xavaꞌa, xá n‑ka kidi‑i xiꞌin ñayiu ña n‑tnundaꞌa xiꞌin‑i, xá n‑ka kida‑i ntdaa xa uꞌu n‑ka kukajan ini‑i.