13
Na jandixa naꞌi koio ka‑n Xtoꞌo‑ro Jesucristu
Xee‑da ñuu‑n vuelta kuu uni vitna. Nux tekuechi ɨɨn ñayiu xa n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑da, te io xa jaꞌan ndaa uu uni ñayiu xa duꞌa kuu. Na n‑xo tuu‑da xiꞌin‑n vuelta kuu uu, n‑jaꞌan‑da xa nux naxee‑da ñuu‑n ɨnka vuelta, te maxku taxkanu ini ka‑da ñayiu n‑ka kida xa uꞌu. Vitna, antecas xa xee‑da, jaꞌan‑da nuu mee‑i xiꞌin ntdaa mee‑n, xa ma kaku‑n, ni ɨɨn‑n. Ka juini‑n xa kototnuni ñaꞌa‑n, nux jaꞌan‑da xiꞌin xa taxnuni Cristu, a ñaꞌa. Ma ku kuu‑ia Ia ña ndaku nuu‑n. Dandeꞌa ñaꞌa‑ia meꞌñu mee‑n xa yo ndaku‑ia, te dandeꞌa ñaꞌa‑ia xa jaꞌan mee‑da tnuꞌu n‑taxi mee‑ia. Na n‑ka xatakaa‑s Cristu, ña ndaku‑ia, ña n‑dandeꞌa‑ia ñayiu xa taxnuni‑ia. Ko tuu‑ia vitna, xiꞌin xa taxnuni Ianyuux. Mee‑da tuku. Juini kunduu‑da xiꞌin Cristu, ko ña ndaku‑da, ñatu dandeꞌa ñaꞌa‑da xa taxnuni‑da. Ko xiꞌin xa taxnuni Ianyuux kutuu‑da, xa ku kuu‑da se xinokuechi nuu‑n.
Io xa kototnuni koio‑n mee‑n, nux jandixa‑n Cristu, a ñaꞌa. Kototnuni naꞌi koio ka‑n mee‑n. ¿Ña ka kutnuni ini‑n xa tuu Jesucristu anu‑n a? Nux ña yoo‑ia anu‑n, duꞌa naꞌa‑n xa ña jandixa‑n‑ia. Io‑da confianza xa kutnuni ini koio‑n xa jaꞌan‑da xiꞌin xa taxnuni Cristu. Xijan taꞌu‑da nuu Ianyuux xa maxku kada koio‑n xa uꞌu. Ñadu xa juini‑da xa jini koio ñayiu xa kida mee‑da xavaꞌa. Nux koo xa kani ini koio ñayiu xa ña kuaꞌa‑da xa taxnuni‑da nuu‑n, ko vatuka. Diko ni juini‑da xa kada koio mee‑n xavaꞌa. Nux xandaa kuu xa ka kida‑n xavaꞌa, te ma ndoñuꞌu xa taxnuni‑da nuu‑n. Chi diko ni taxnuni‑da nuu‑n xa kada koio‑n xavaꞌa. Kuvete‑da hora unu ndaku mee‑n. Kuvete‑da hora ka kida‑n xavaꞌa. Te kuvete‑da, xa duꞌa ña ndaku mee‑da. Kuvete‑da, xa ña ndoñuꞌu xa taxnuni‑da nuu‑n. 10 Xijan kuu xa kidavaꞌa‑da nuu‑n, nɨni ña yoo‑da xiꞌin‑n, xa hora na kutuu‑da xiꞌin‑n, te ma ndoñuꞌu xa ndundeꞌe‑da nuu‑n xiꞌin xa taxnuni n‑taxi Xtoꞌo‑ro Jesucristu. N‑taxi‑ia xa taxnuni‑ia, xa chindee ñaꞌa‑da, ñadu xa danaa ñaꞌa‑da.
11 Ñani‑da kuꞌa‑da, na kuvete koio‑n. Juejoon koio‑n xa kadatniu Espíritu Ianyuux anu‑n, xa ku kuu koio‑n ñayiu ka kida xavaꞌa. Juña tnaꞌa‑n tnuꞌu kanu ini. Kani ini koio ɨɨn nuu‑n, te kutuu mani koio‑n, ɨɨn‑n xiꞌin ɨnka‑n. Te juemani ñaꞌa Ianyuux mee‑n, te kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n. 12 Tnɨtnandaꞌa‑n, ntdaa mee‑n, xa dandeꞌa tnaꞌa‑n xa xemani tnaꞌa‑n. 13 Ntdaa ñani‑ro kuꞌa‑ro ka jandixa Jesucristu ka tundaꞌa xanyuux nuu‑n.
14 Na taxi xtoꞌo‑ro Jesús xamani‑ia nuu‑n. Na juemani ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux. Na kunduu naꞌi Espíritu Ii xiꞌin‑n ntdaa‑n. Duꞌa na koo.