7
Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, xá n‑tnɨɨ‑ro tnuꞌu n‑taxi Ianyuux. Xijan kuu xa na dandoo‑ro ntdantuꞌu xa jaꞌan Ianyuux xa kuiꞌa kaa. Na ku yuꞌu‑ro nuu Taa‑ro Ianyuux te kada‑ro xa juini mee‑ia, xa ndundoo yɨkɨ kuñu‑ro xiꞌin xaxtnuni‑ro.
N‑ka natu ini ñayiu Corinto kuechi‑i
Kueka vaꞌa ñaꞌa‑n xiꞌin ntdaa anu‑n. Ña n‑kida‑da xa uꞌu nuu‑n, ni ɨɨn‑n. Ña n‑kida‑da xa na kada ɨɨn‑n xa uꞌu, ña n‑dandaꞌu ñaꞌa‑da, ni ɨɨn‑n. Ñatu jaꞌan‑da xaꞌa xa tekuechi ñaꞌa‑da. Xá n‑jaꞌan‑da xa xtuu‑n anu‑da. Io tuꞌa‑da xa kuú‑da xiꞌin‑n a kutuu‑da xiꞌin‑n. Io‑da kueꞌe confianza nuu‑n. Najuen tnuꞌu ñaꞌa‑da nuu ntdaa ñayiu. Juini kueꞌe vida yaꞌa‑da, ko kukaꞌnu anu‑da te yo kuvete‑da xaxeꞌe‑n.
Na n‑kixee‑da Macedonia, ña n‑kuaꞌa‑da xa ndetatu‑da. Kueꞌe vida n‑yaꞌa‑da. Kɨu xiꞌin kɨu ñayiu ña ka jandixa Cristu, n‑ka jantnaꞌa tnuꞌu‑i xiꞌin‑da. Te n‑yuꞌu anu‑da xaxeꞌe mee‑n, xa nada ñaꞌa ma jandixa koio ka‑n. Ko xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu kanu ini nuu ñayiu kuita anu. N‑taxi‑ia tnuꞌu kanu ini nuu mee‑da, na n‑kida‑ia xa n‑kixee Tito. Kukaꞌnu anu‑da, xaxeꞌe xa n‑kixee Tito, ko dani kukaꞌnu anu‑da, xaxeꞌe xa kukaꞌnu anu mee‑s xaxeꞌe mee‑n. N‑jaꞌan‑s xa ka kukajan ini‑n xa jini ñaꞌa‑n. N‑najani‑s xa ka tnau ini‑n. N‑jaꞌan‑s xa ka juini‑n xa jandixa koio‑n tnuꞌu‑da. Te xijan kuu xa n‑kuvete‑da xa n‑kuvete‑da.
Juini n‑kida‑da xa n‑ka tnau ini‑n, xaxeꞌe carta n‑kidavaꞌa‑da, ko n‑ndoñuꞌu xa da kada‑da. Juini n‑tnau ini‑da xaxeꞌe carta jan, ko ñatuka tnau ini‑da vitna. Xini‑da xa n‑ka tnau ini‑n, ko xaku ni kɨu. Vitna kuvete‑da. Ñatu kuvete‑da xaxeꞌe xa n‑kida‑da xa n‑ka tnau ini‑n. Kuvete‑da xa hora n‑ka tnau ini‑n, n‑ka natu ini‑n kuechi‑n nuu Ianyuux. N‑juini Ianyuux xa tnau ini koio‑n xaxeꞌe kuechi‑n. Nux ña n‑kidavaꞌa‑da n‑kuu, te dani kutuu‑n xiꞌin kuechi‑n. 10 Xaxeꞌe xa n‑ka tnau ini‑n xaxeꞌe kuechi‑n ná n‑juini Ianyuux, n‑ka natu ini‑n kuechi‑n nuu‑ia, te n‑dakaku ñaꞌa‑ia. Te duꞌa ñatuka ka tnau ini‑n. Ñayiu ñatu jandixa Ianyuux, juini tnau ini‑i, ko ñatu xiniñuꞌu, te dani kuú koio‑i xiꞌin kuechi‑i. 11 Kundeꞌa koio‑n nax n‑yaꞌa. Xaxeꞌe xa n‑ka tnau ini‑n ná n‑juini Ianyuux, n‑ka kidatniu‑n xa kada koio‑n xavaꞌa. N‑ka jaꞌan ndaa‑n xaxeꞌe‑n. N‑ka kiti ini‑n, te n‑ka yuꞌu‑n. N‑ka kukajan ini‑n xa jini ñaꞌa‑n mee‑da ɨnka vuelta, te n‑ka xio anu‑n xa kada uꞌu‑n se n‑kida xa uꞌu. Xiꞌin ntdaa xa n‑ka kida‑n, xá n‑ka dandeꞌa ñaꞌa‑n xa ka juini‑n xa kada koio‑n xavaꞌa. 12 N‑kidavaꞌa‑da nuu mee‑n, xa dandeꞌa tnaꞌa mee‑n xa xandaa kuu xa kada koio‑n ná n‑jaꞌan‑da. Te ndeꞌa Ianyuux xa da kada koio‑n. 13 Xijan kuu xa kukaꞌnu anu‑da.
Kukaꞌnu anu‑da, ko dani yo kueꞌe kuvete‑da, xaxeꞌe xa kuvete Tito. N‑ka chindee‑n‑sɨ xa ñatuka yɨ ini‑s, n‑ka kida‑n, ntdaa‑n, xa ndetatu anu‑s. 14 N‑jaꞌan vaꞌa‑da xaxeꞌe mee‑n, te n‑ka kida‑n xa ñatu kujanuu‑da. Nani n‑jaꞌan‑da meni xandaa nuu mee‑n, dani n‑dandeꞌa ñaꞌa‑n mee‑da xa meni xandaa n‑jaꞌan‑da nuu Tito, hora n‑jaꞌan vaꞌa‑da xaxeꞌe mee‑n. 15 Yo vaꞌa xemani ñaꞌa Tito mee‑n, xaxeꞌe xa najaꞌan‑s nanda n‑ka jandixa‑n tnuꞌu‑s. Jaꞌan‑s xa ña n‑ka kuxee ini‑n, jaꞌan‑s xa yo kueꞌe n‑ka kukajan ini‑n xa kada koio‑n xavaꞌa. 16 Kuvete‑da. Io‑da ntdaa confianza nuu‑n.