8
Juñaꞌa koio‑n jundu ndoñuꞌu ka
Ñani‑da kuꞌa‑da, juini‑da xa jini koio mee‑n xamani n‑xiaꞌan Ianyuux ñani‑ro kuꞌa‑ro xtuu do Macedonia. Juini kueꞌe xa kueꞌe vida ka yaꞌa‑i, ko dani kuvete‑i xa kuvete‑i. Juini yo ndeꞌe kundaꞌu‑i, ko n‑ka xiaꞌan‑i xa n‑ka xiaꞌan‑i nuu ñani‑ro xiꞌin kuꞌa‑ro xtuu ñuu Jerusalén. Jaꞌan ndaa‑da xa n‑ka xiaꞌan‑i ntdaa xa n‑kuaꞌa‑i, te kueꞌe ka. Ñatu n‑xijan‑da xa juñaꞌa‑i. Mee‑i, yo n‑ka xijan‑i xa kada‑da xamani xa juejoon‑da xa mee‑i tuku kunduu koio xiꞌin‑da, xa chindee‑i ñani‑ro kuꞌa‑ro ndoñuꞌu ka. N‑xani ini‑da xa itaꞌu ni xa juñaꞌa‑i, chi yo kundaꞌu‑i. Ko ñaꞌa. N‑ka kukajan ini‑i xa kada‑i ntdaa xa juini Ianyuux. Ditna ka n‑xiaꞌan‑i mee‑i nuu Ianyuux, te dada n‑ka xio anu‑i xa kada‑i davaꞌa nga xa kajan mee‑da. Xijan kuu xa n‑xijan‑da nuu Tito xa chindee ñaꞌa‑s mee‑n, xa daxinokava koio‑n tniu n‑ka kixeꞌe‑n, na n‑xo tuu‑s xiꞌin‑n. Yo vaꞌa ka kida‑n ntdaa xa ka kida‑n. Ka jandixa‑n Cristu Jesús. Ka xian tnuꞌu‑n tnuꞌu Jesucristu nuu ñayiu. Ka kutnuni ini‑n tnuꞌu‑ia, te ka kida‑n xavaꞌa. Ka xemani ñaꞌa‑n mee‑da. Io xa tnɨɨ koio‑n xa tnɨɨ koio ka‑n xamani yaꞌa tuku, xa chindee koio‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro ka ndoñuꞌu ka.
Ñatu taꞌu tniu‑da nax juñaꞌa‑n nuu ñani‑ro kuꞌa‑ro Jerusalén. Diko ni juini‑da xa jini koio‑n nax n‑ka kida ñani‑ro kuꞌa‑ro Macedonia. Nux xandaa kuu xa xemani‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro, io xa dandeꞌan‑yɨ xa xemani‑n‑yɨ. Xá n‑ka xini‑n xamani Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Ka xini‑n xa juini n‑xo tuu kuika‑ia andɨu, ko na n‑kixee‑ia ñuñayiu yaꞌa, te n‑kundaꞌu‑ia. N‑kundaꞌu‑ia xaxeꞌe mee‑n, xa kutuu kuika koio mee‑n andɨu.
10 Xaxeꞌe mee‑n, duꞌa kachitnuꞌu‑da. Kuia n‑yaꞌa‑ro, vaꞌa n‑ka kixeꞌe‑n xa nakueka koio‑n xa juñaꞌa‑n. N‑ka juini‑n xa kada koio‑n xaꞌa. 11 Vitna daxinokava koio‑n xa n‑ka kixeꞌe‑n. Nani n‑ka xio tuꞌa‑n xa kada‑n, dani kada koio‑n ná io ná juaꞌan. Kada koio‑n ntdaa xa kuaꞌa‑n. 12 Nux juini ɨɨn ñayiu xa juñaꞌa‑i, te kueka vaꞌa Ianyuux davaꞌa nga xa io. Ñatu xijan Ianyuux xa juñaꞌa‑i xa ña tuu nax io.
13 Ñadu xa juini‑da xa juñaꞌa mee‑n xa kutuu vaꞌa koio ɨnka ñayiu, te duꞌa kueꞌe vida yaꞌa koio mee‑n. 14 Juini‑da xa kuaꞌa xa kutuu vaꞌa koio mee‑i, ná xtuu vaꞌa mee‑n. Vitna xtuu vaꞌa mee‑n, te ndoñuꞌu ka mee‑i. Mee‑n ka kuaꞌa xa chindee‑n‑yɨ vitna, te ɨnka kɨu, na chindee ñaꞌa mee‑i mee‑n. Dani kutuu vaꞌa koio mee‑i, te kutuu vaꞌa koio mee‑n. 15 Kuu ná jaꞌan tnuꞌu Ianyuux: “Se n‑xo nachii kueꞌe maná ña tuu nax ndoo ka, te se n‑xo nachii itaꞌu ni, ña ndoñuꞌu ka‑s.”
Tito xiꞌin se ka kidatniu xiꞌin‑s
16 Na kutaꞌu‑da Ianyuux xa n‑kida‑ia xa nani ndu ini mee‑da xaxeꞌe‑n, dani ndu ini Tito xaxeꞌe‑n. 17 Na n‑xijan‑da xa jɨꞌɨn‑s nuu‑n, te n‑xejoon‑s. Ña n‑kidajuexa‑da‑s, ni itaꞌu ni. Jɨꞌɨn‑sɨ xaxeꞌe xa ndu ini‑s xaxeꞌe mee‑n, te juini‑s xa jɨꞌɨn‑s.
18 Tundaꞌa‑da ɨnka ñani‑ro xiꞌin Tito. Xian tnuꞌu‑s tnuꞌu Jesucristu nuu ñayiu, te ntdaa ñayiu jandixa Cristu ka jaꞌan vaꞌa xaxeꞌe‑s. 19 Ñani‑ro xiꞌin kuꞌa‑ro ntdaa veñuꞌu Macedonia, nduku‑s‑sɨ xa kunduu‑s xiꞌin‑da, hora kada‑da xamani yaꞌa. Te xamani yaꞌa, kida‑da xa jini koio ntdaa ñayiu xa Ia kunxaꞌnu ka kuu Ianyuux jandixa‑ro. Dɨuni juini‑da xa dandeꞌa‑da ntdaa ñayiu xa ka kida mee‑n xavaꞌa. 20 Duꞌa ka kida‑da, xa ma tekuechi ñaꞌa ni ɨɨn ñayiu xa kida‑da xa uꞌu, chi kueꞌe xa n‑ka doko‑i io. 21 Juini‑da xa jini Ianyuux xiꞌin ntdaa ñayiu xa ka kida‑da meni xavaꞌa.
22 Te tundaꞌa‑da ɨnka ñani‑ro tuku. Kueꞌe vuelta xá n‑xini‑da xa juini‑s xa kada‑s xa juini Ianyuux. Vaꞌa kida‑s ntdaa xa kida‑s. Io‑s kueꞌe confianza nuu mee‑n, te naꞌa‑da xa vaꞌa kadatniu‑s xiꞌin‑n. 23 Tito, kuu‑s se kunduu xiꞌin mee‑da, kidatniu‑da, nduu‑da, xaxeꞌe mee‑n. Uu ka ñani‑ro, kuu‑s se tundaꞌa ñaꞌa ñani‑ro veñuꞌu yaꞌa. Ka kidatniu‑s xa koo koio ntdaa ñayiu xañuꞌu nuu Cristu. 24 Xijan kuu xa kueka vaꞌa koio‑n‑sɨ. Dandeꞌa koio‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro, xa ndaa xa xemani vaꞌa‑n ñayiu xiꞌin Ianyuux. Duꞌa kutnuni ini koio‑s nakuenda jaꞌan vaꞌa‑da xaxeꞌe‑n.