2
Vaꞌa xnaꞌa‑n nax n‑kida‑da, na n‑xo tuu‑da xiꞌin‑n Tesalónica
Ñani‑da kuꞌa‑da, ka xini‑n xa ñatu n‑ka xitoniꞌni ñaꞌa duꞌa‑da. Ka xini‑n xa yo kueꞌe vida n‑ka yaꞌa‑da ñuu nani Filipos, te yo kuiꞌa n‑ka jaꞌan ñayiu ijan. Te juini duꞌa n‑kuu, ko n‑ka jandixa‑da xa ñunuu ñaꞌa naꞌi Ianyuux, te ña n‑ka yuꞌu‑da xa juña tnuꞌu ka‑da tnuꞌu‑ia nuu ñayiu. Xijan kuu xa n‑ka xee‑da ñuu‑n, te nɨni kueꞌe vida ka yaꞌa‑da, n‑ka kachitnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Ianyuux nuu mee‑n tuku. Meni xa kuu xandaa n‑jaꞌan‑da. Ña n‑ka kida‑da xa uꞌu nuu‑n, ña n‑ka dandaꞌu ñaꞌa‑da. N‑xitotnuni ñaꞌa Ianyuux mee‑da. N‑xio‑ia confianza nuu‑da, xa juña tnuꞌu koio‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu ñayiu. Te duꞌa ka jaꞌan‑da. Ñatu ka jaꞌan‑da, xa kada‑da xa tna ini koio ñayiu, ka jaꞌan‑da, xa kada‑da xa tna ini Ianyuux. Xitotnuni mee‑ia anu‑da, naꞌa‑ia ntdaa xa ka kida‑da, xiꞌin ntdaa xa xani ini‑da. Ka xini‑n xa nuncas ña n‑ka xetniu‑da tnuꞌu vidi xa niꞌi ñaꞌa‑da, te nuncas ña n‑ka dandaꞌu ñaꞌa‑da xa niꞌi koio‑da tvini. Naꞌa Ianyuux xa duꞌa n‑kuu. Nuncas ña n‑ka nduku‑da xa koo koio ñayiu xañuꞌu nuu mee‑da. Ni mee‑n, ni ɨnka ñayiu. Se n‑tundaꞌa ñaꞌa Cristu ka kuu‑da, te kuaꞌa xa kada‑da xa koo koio‑n xañuꞌu nuu‑da. Ko ñatu duꞌa ka kida‑da. N‑ka xemani ñaꞌa‑da. Nani ñunuu vaꞌa ɨɨn ñadɨꞌɨ daꞌya yɨjɨn‑ña, dani n‑xo ñunuu ñaꞌa mee‑da mee‑n. Xaxeꞌe xa ka xemani ñaꞌa‑da, n‑ka kachitnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Ianyuux. Te nux n‑ndoñuꞌu n‑kuu, te n‑xio anu‑da xa kuú koio‑da xaxeꞌe‑n. Chi n‑xee xa yo ka xemani ñaꞌa‑da. Ñani‑da kuꞌa‑da, najaꞌan koio‑n nanda n‑ka kidatniu‑da. Xnaꞌa‑n xa kueꞌe vida n‑ka yaꞌa‑da xa kutuu‑da xiꞌin‑n. Nduu, xakuaa n‑ka kidatniu‑da, chi ña n‑ka juini‑da xa datnañaꞌa‑da nɨni n‑ka kachitnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Ianyuux.
10 Kuaꞌa mee‑n xa jaꞌan ndaa koio‑n xaxeꞌe‑da, te naꞌa Ianyuux du, ntdaa xa n‑ka kida‑da, nɨni n‑ka xo tuu‑da xiꞌin mee‑n, ñayiu ka jandixa Jesucristu. Meni xa juini Ianyuux n‑ka kida‑da, n‑ka kida‑da xavaꞌa. Ni ɨɨn ñayiu ña kuaꞌa xa tekuechi ñaꞌa‑i. 11 Ka xini‑n xa n‑ka jaꞌan‑da nuu ɨɨn ɨɨn‑n nani jaꞌan ɨɨn taa nuu daꞌya‑s. N‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑da, te n‑ka taxi‑da tnuꞌu kanu ini. 12 Yo kueꞌe n‑ka xijan‑da nuu‑n, xa dandoo koio‑n kuechi‑n, te kada koio‑n ntdaa xa juini Ianyuux. Chi jaꞌan ñaꞌa‑ia, xa kutuu koio mee‑n nuu taxnuni‑ia, te jini koio‑n xa Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia.
13 Xijan kuu xa, kɨu xiꞌin kɨu, ka xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux. N‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu Ianyuux, na n‑ka teku‑n tnuꞌu jan, hora n‑ka kachitnuꞌu‑da. N‑ka kutnuni ini‑n xa tnuꞌu jan ñatu kuu tnuꞌu seyɨɨ, n‑ka kutnuni ini‑n xa xandaa xa tnuꞌu Ianyuux kuu. Te kidatniu tnuꞌu jan anu ñayiu ka jandixa Ianyuux. 14 Ñani‑da kuꞌa‑da, n‑ka kida mee‑n ná n‑ka kida ñayiu ka jandixa Ianyuux distrito nani Judea. Mee‑i tuku, ka kunduu‑i xiꞌin Cristu Jesús. Ná n‑ka yaꞌa mee‑i kueꞌe vida, xaxeꞌe xa n‑ka xini uꞌu ñaꞌa ñayiu Israel, da n‑ka yaꞌa mee‑n kueꞌe vida, xaxeꞌe xa ka xini uꞌu ñaꞌa ñayiu ñuu‑n. 15 N‑ka xaꞌni ñayiu Israel Xtoꞌo‑ro Jesús, nani n‑ka xaꞌni‑i se n‑ka xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu xá n‑kuu kueꞌe kuia. N‑ka xijun ñaꞌa ñayiu Israel mee‑da tuku. Dani ka kida‑i xa ña tna ini Ianyuux, te dani jantnaꞌa‑i xiꞌin ntdaa ñayiu. 16 Ka juini‑da xa juña tnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Ianyuux nuu ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel, xa ma kuú koio‑i xiꞌin kuechi‑i, ko ña ka xejoon ñayiu Israel. Kɨu xiꞌin kɨu, ka kida ka ñayiu Israel kuechi. Ko vitna, xa n‑xee hora xa ndundeꞌe Ianyuux nuu mee‑i.
Kukajan ini‑da xa jini ñaꞌa‑da ɨnka vuelta
17 Ñani‑da kuꞌa‑da, ka kuu‑da ná kuu ɨɨn ñadɨꞌɨ hora n‑xiꞌí daꞌya‑ña. Juini itaꞌu ni kɨu ña yoo ka‑da xiꞌin‑n, ko yo kukajan ini‑da xa jini ñaꞌa‑da. 18 Mee‑da, Spalu, kueꞌe vuelta n‑juini‑da xa xee‑da ñuu‑n, ko ña n‑xejoon kuiꞌna xa xee‑da. 19 Xndetu‑da hora ndixi Xtoꞌo‑ro Jesucristu, chi hora ijan, kunujuiin vaꞌa koio mee‑n nuu mee‑ia, te kuvete‑da xa kuvete‑da xaxeꞌe‑n. Kuu ná kuu xa niꞌi‑da corona, te najuen tnuꞌu‑da xa najuen tnuꞌu‑da xaxeꞌe‑n. 20 Mee‑n ka kida xa ka xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux. Mee‑n ka kida xa kuvete‑da xa kuvete‑da.