3
Ña n‑kundee ini‑da xa tekutnuꞌu koio‑da nanda xtuu‑n. Xijan kuu xa n‑ka xani ini‑da xa vatuka xa ndoo meni mee‑da ñuu nani Atenas. Te n‑ka tundaꞌa‑da Timoteo nuu‑n. Ñani‑ro kuu‑sɨ, se xinokuechi nuu Ianyuux kuu‑s. N‑kidatniu‑s xiꞌin‑da, xa juña tnuꞌu‑s tnuꞌu vaꞌa Cristu nuu ñayiu. N‑ka tundaꞌa‑da‑sɨ, xa chindee ñaꞌa‑s mee‑n, xa kundee ini koio‑n, xa jandixa naꞌi koio‑n Xtoꞌo‑ro Jesús. Ña n‑ka juini‑da xa dandoo koio‑n ni ɨɨn‑n Cristu, hora ka xini uꞌu ñaꞌa ñayiu ña ka jandixa Cristu. Vaꞌa ka xini‑n xa io xa duꞌa yaꞌa‑ro. Na n‑ka xo tuu ka‑da xiꞌin‑n, n‑ka jaꞌan‑da xa io xa kueꞌe vida yaꞌa‑ro, xaxeꞌe xa jandixa‑ro Jesucristu, te duꞌa kuu, nani xnaꞌa‑n. Ña n‑kundee ka ini‑da xa jini‑da nanda xtuu‑n. Xijan kuu xa n‑tundaꞌa‑da Timoteo, xa kanetnuꞌu‑s tnuꞌu mee‑n ndixi, nux dani ka jandixa‑n Xtoꞌo‑ro Jesucristu. N‑yuꞌu‑da, xa nada kadajuexa ñaꞌa kuiꞌna mee‑n, te ma kunduu koio ka‑n xiꞌin Cristu. N‑juini‑da xa jini‑da nux dani xiniñuꞌu tniu n‑ka kida‑da xaxeꞌe‑n.
Ko vitna, xa n‑xee Timoteo yaꞌa. Tnuꞌu vaꞌa neꞌe‑s n‑nxee. Jaꞌan‑s xa dani ka jandixa‑n Jesucristu, te vaꞌa ka xemani‑n Ianyuux xiꞌin ñayiu. Jaꞌan‑sɨ xa ntdaa kɨu ka najaꞌan ñaꞌa‑n, te ka juini‑n xa jini ñaꞌa koio‑n, nani ka juini mee‑da xa jini ñaꞌa‑da mee‑n. Ñani‑da kuꞌa‑da, juini ka xini uꞌu ñaꞌa ñayiu, te kueꞌe vida ka yaꞌa‑n, ko kukaꞌnu anu‑da, xaxeꞌe xa n‑ka teku‑da xa ka jandixa naꞌi ka‑n Jesucristu. Xaxeꞌe xa ka kundee ini‑n xa kunduu naꞌi koio ka‑n xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesús, te duꞌa kuu xa xtuu vaꞌa mee‑da. ¿Nanda kuaꞌa xa nachiyaꞌu koio‑da nuu Ianyuux? Ka xiaꞌan‑da xa ka xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu‑ia, xaxeꞌe mee‑n. Kuvete‑da xa kuvete‑da nuu Ianyuux. Ia jandixa‑ro kuu‑ia. 10 Nduu, xakuaa ka xijan taꞌu‑da nuu Ianyuux xaxeꞌe‑n. Yo kueꞌe ka xijan taꞌu‑da, xa nanitnaꞌa nuu‑ro mee‑n xiꞌin mee‑da. Ka juini‑da xa chindee ñaꞌa‑da, xaxeꞌe xa ndoñuꞌu ka‑n, xa jandixa vaꞌa koio ka‑n Ianyuux.
11 Na kada Ianyuux xa nanitnaꞌa nuu‑ro ɨnka vuelta. Na chindee ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesús, xa kotoniꞌni ñaꞌa‑da. 12 Na kada Xtoꞌo‑ro Jesús xa juemani tnaꞌa koio‑n xa juemani tnaꞌa koio ka‑n, ɨɨn‑n xiꞌin ɨka‑n. Na kada‑ia xa juemani koio‑n ntdaa ñayiu. Na kada‑ia xa juemani tnaꞌa koio mee‑n, ná ka xemani ñaꞌa mee‑da mee‑n. 13 Na kada Xtoꞌo‑ro Jesús xa kundee ini koio‑n. Ndixi‑ia, xiꞌin ntdaa ñayiu n‑kida dɨɨn‑ia xa ku kuu koio‑i ñayiu mee‑ia. Na ndixi‑ia, te kunujuiin koio mee‑n nuu Ianyuux. Ianyuux jandixa‑ro kuu‑ia. Taa‑ro Ianyuux kuu‑ia. Na kada Xtoꞌo‑ro Jesús xa kada koio‑n xa juini Ianyuux, na kada‑ia xa hora ijan ni, ni ɨɨn ñayiu ma kuaꞌa xa tekuechi ñaꞌa‑i nuu mee‑ia.