2
Nujuiin Cristu nuu Ianyuux xaxeꞌe‑ro
Daꞌya kuechi‑da, kidavaꞌa‑da carta yaꞌa nuu‑n, xa maxku kada koio ka‑n kuechi. Ko ɨɨn ñayiu, nux na kada‑i kuechi, te nujuiin Jesucristu nuu Taa‑ia Ianyuux xaxeꞌe‑ro. Xaxeꞌe xa nuncas ña n‑kida Jesucristu ni ɨɨn kuechi, kuaꞌa‑ia xa jaꞌan‑ia nuu Ianyuux xaxeꞌe mee‑ro. Xaxeꞌe Jesucristu, taxkanu ini ñaꞌa Ianyuux kuechi‑ro. Chi na n‑xiꞌí Jesucristu nuu curuxi, n‑chiyaꞌu‑ia kuechi mee‑ro, te dɨuni n‑chiyaꞌu‑ia kuechi ntdaa ñayiu ñuñayiu.
Nux kida‑ro xa taꞌu tniu Ianyuux, naꞌa‑ro xa kunduu‑ro xiꞌin mee‑ia. Ɨɨn ñayiu, nux jaꞌan‑i: “Joon, kunduu‑r xiꞌin Ianyuux”, ko ña kida mee‑i xa taꞌu tniu‑ia, jaꞌan‑i tnuꞌu vete, te ñatu kidatniu tnuꞌu Ianyuux anu‑i. Ko ɨɨn ñayiu, nux jandixa‑i tnuꞌu Ianyuux xiꞌin ntdaa anu‑i te duꞌa kida‑i, xandaa kuu xa xemani ñayiu jan Ianyuux. Duꞌa xini‑ro xa kunduu‑ro xiꞌin Ianyuux. Ɨɨn ñayiu, nux jaꞌan‑i xa kunduu‑i xiꞌin Ianyuux, io xa kada mee‑i xavaꞌa, ná n‑kida Jesucristu xavaꞌa.
Tnuꞌu taꞌu tniu xee
Ñani‑da kuꞌa‑da, ñatu kidavaꞌa‑da ɨɨn tnuꞌu taꞌu tniu xee. Tnuꞌu kidavaꞌa‑da vitna, ɨɨn nuu kuu xiꞌin tnuꞌu n‑ka tnɨɨ‑n nde kiꞌna nuu. Xá n‑ka teku‑n tnuꞌu taꞌu tniu yaꞌa. Ko dɨuni, ná kuu ɨɨn tnuꞌu taꞌu tniu xee, da kuu tnuꞌu kidavaꞌa‑da vitna. Na n‑xo tuu Jesucristu ñuñayiu, n‑kida‑ia ná jaꞌan tnuꞌu yaꞌa, te vitna ka kida mee‑n ná jaꞌan tnuꞌu yaꞌa. Duꞌa kuu, chi xaxeꞌe xa vax ndɨꞌɨ xanee, chi xá n‑kixi Jesucristu te dakutnuni mee‑ia ñuñayiu.
Nux jaꞌan ɨɨn ñayiu xa tuu‑i nuu kanda, ko xini uꞌu‑i ñani‑i kuꞌa‑i, dani tuu‑i nuu nee. 10 Nux xemani ɨɨn ñayiu ñani‑i kuꞌa‑i, tuu‑i nuu kanda Ianyuux, te ña xe kɨꞌɨ‑i kuechi. 11 Nux ña xemani ɨɨn ñayiu ñani‑i kuꞌa‑i, tuu‑i nuu nee, te xika‑i nuu nee. Te ña xini‑i ndexu jɨꞌɨn‑i, chi xaxeꞌe xanee ña kanda nuu‑i.
12 Daꞌya kuechi‑da, kidavaꞌa‑da nuu mee‑n, chi xaxeꞌe Jesucristu, xá n‑taxkanu ini Ianyuux kuechi‑n. 13 Sexaꞌnu, kidavaꞌa‑da nuu mee‑n, xaxeꞌe xa ka xini‑n Jesucristu, Ia xá daa tuu antecas xa kuaꞌa ntdaa xa io. Sekuechi, kidavaꞌa‑r nuu‑n, chi ña n‑ka xejoon‑n xa kadatniu kuiꞌna anu‑n.
Daꞌya kuechi‑da, n‑kidavaꞌa‑da nuu mee‑n, xaxeꞌe xa ka xini‑n Taa‑ro Ianyuux. 14 Sexaꞌnu, n‑kidavaꞌa‑da nuu mee‑n, xaxeꞌe xa ka xini‑n Ia xá daa tuu antecas xa kuaꞌa ntdaa xa io. Sekuechi, n‑kidavaꞌa‑r nuu‑n, xaxeꞌe xa ka kundee ini‑n xa jandixa naꞌi ka‑n Jesucristu. N‑ka xejoon‑n xa kadatniu tnuꞌu Ianyuux anu‑n, te xijan kuu xa ñatuka taxnuni kuiꞌna anu‑n.
15 Maxku juemani koio‑n ñuñayiu, maxku juemani koio‑n xa io ñuñayiu. Nux xemani ɨɨn ñayiu ñuñayiu, te kuu xa ñatu xemani‑i Taa‑i Ianyuux. 16 Nux xemani ɨɨn ñayiu ñuñayiu, kukajan ini‑i xa niꞌi‑i ntdaa xa juini yɨkɨ kuñu‑i, kukajan ini‑i xa niꞌi‑i ntdaa xa ndeꞌa‑i. Najuen tnuꞌu‑i mee‑i, xaxeꞌe ntdaa xa nevaꞌa‑i xiꞌin ntdaa xa kuu‑i. Xaꞌa kuu xa ña juini Ianyuux xa kada‑ro. Xaꞌa kuu xa kida ñayiu ña ka juini xa kunduu‑i xiꞌin Ianyuux. 17 Chi vax ndɨꞌɨ ñuñayiu yaꞌa, vax ndɨꞌɨ ntdaa xa kukajan ini ñayiu. Ko ñayiu ka kida xa juini Ianyuux, kutuu vaꞌa‑i xiꞌin Ianyuux kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
Tnuꞌu ndaa xiꞌin tnuꞌu vete
18 Daꞌya kuechi‑da, xá vax ndɨꞌɨ ntdaa xa io. Xá n‑ka teku‑n xa kixi ɨɨn se dandaꞌu ñayiu. Jaꞌan‑s xa kida‑s ná n‑kida Cristu, ko nɨni duꞌa jaꞌan‑s, kidatniu‑s xa danaa‑s ntdaa xa n‑kida Cristu. Kuu‑s anticristu. Te vitna duꞌa kuu. Xá n‑ka kixee kueꞌe anticristu. Xijan kuu xa xini‑ro xa n‑xee xa vax ndɨꞌɨ ntdaa xa io. 19 Se ka kuu anticristu, n‑ka dandoo ñaꞌa‑s mee‑ro. Ko ña ndaa xa n‑ka kunduu‑s xiꞌin‑ro, chi nux da n‑kuu, dani ku kunduu‑s xiꞌin‑ro nde vitna n‑kuu. N‑ka dandoo ñaꞌa‑s, te duꞌa n‑ka dandeꞌa ñaꞌa‑s xa ni ɨɨn‑s ña n‑ka kunduu‑s xiꞌin‑ro.
20 Xá n‑taxi Jesucristu Espíritu Ianyuux nuu mee‑n, xa kutnuni ini koio‑n xa kuu xandaa. 21 Ñadu kidavaꞌa‑da xaxeꞌe xa ña kutnuni ini‑n xa kuu xandaa, chi kidavaꞌa‑da xaxeꞌe xa ka kutnuni ini‑n xa kuu xandaa. Te ka kutnuni ini‑n xa tnuꞌu vete ñatu kuu tnuꞌu ndaa.
22 ¿Te jundu kuu se jaꞌan tnuꞌu vete? Kuu‑s se jaꞌan xa ña ndaa xa Jesús kuu Cristu, Ia n‑tundaꞌa Ianyuux. Se duꞌa jaꞌan, anticristu kuu‑s. Ñatu jandixa‑s Ianyuux ni Daꞌya Yɨɨ Ianyuux. 23 Ɨɨn ñayiu, nux jaꞌan‑i xa ña jandixa‑i Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, xini‑ro xa dɨuni ña jandixa‑i Ianyuux. Ko ɨnka ñayiu, nux jaꞌan‑i xa jandixa‑i Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, xini‑ro xa dɨuni jandixa‑i Ianyuux.
24 Nde kiꞌna nuu xa n‑ka teku‑n tnuꞌu Jesucristu. Jandixa naꞌi koio ka‑n tnuꞌu jan. Nux jandixa naꞌi koio ka‑n tnuꞌu n‑ka teku‑n kiꞌna nuu, duꞌa kunduu naꞌi koio‑n xiꞌin Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, te kunduu naꞌi koio‑n xiꞌin Taa‑ia Ianyuux. 25 Xá n‑taxi Jesucristu tnuꞌu‑ia xa duꞌa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin Ianyuux kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
26 Kidavaꞌa‑da nuu‑n, xa kakuneꞌe‑da se ka juini xa dandaꞌu ñaꞌa koio‑s mee‑n. 27 Xá n‑taxi Jesucristu Espíritu Ianyuux nuu‑n, te kidatniu‑ia anu‑n. Xijan kuu xa ña ndoñuꞌu‑n xa dakuaꞌa ñaꞌa ni ɨɨn ñayiu. Dakuaꞌa ñaꞌa Espíritu Ianyuux ntdaa xa ndoñuꞌu‑n. Meni xandaa kuu xa dakuaꞌa ñaꞌa‑ia, ñatu kuu tnuꞌu vete. Xijan kuu xa, nani dakuaꞌa ñaꞌa‑ia dani kunduu naꞌi koio‑n xiꞌin‑ia.
28 Daꞌya kuechi‑da, kunduu naꞌi koio ka‑n xiꞌin Jesucristu. Nux duꞌa kada koio‑n, te duꞌa ma yuꞌu‑ro nuu‑ia, te ma kujanuu‑ro nuu‑ia hora na ndixi‑ia. 29 Ka xini‑n xa kida Jesucristu meni xavaꞌa. Dɨuni jini koio‑n xa ntdaa ñayiu ka kida xavaꞌa ka kuu‑i daꞌya Ianyuux.