3
N‑ka nduu‑n daꞌya Ianyuux
Jira, ¡naka vaꞌa xemani ñaꞌa Ianyuux mee‑ro! N‑danani ñaꞌa‑ia daꞌya‑ia, te ndaa xa vitna kuu‑ro daꞌya‑ia. Xijan kuu xa, nani ña n‑ka xini ñayiu ñuñayiu mee‑ia, dani ñatu ka xini ñaꞌa‑i mee‑ro tuku. Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, vitna kuu‑ro daꞌya Ianyuux, te ta dandeꞌa ka‑ia ñayiu ñuñayiu ntdaa xa ku kuu‑ro. Hora na ndixi Jesucristu, te ku kuu mee‑ro ná kuu mee‑ia. Hora ijan, jini vaꞌa‑ro‑ia. Xndetu‑ro xa ndixi Jesucristu, te xejoon‑ro xa taxnuni‑ia anu‑ro. Meni xavaꞌa kida mee‑ia, te ɨɨn ɨɨn ñayiu xndetu mee‑ia, juini‑i xa kada mee‑i ná kida mee‑ia.
Ɨɨn ñayiu, nux kida naꞌi‑i kuechi, ñayiu xee ini kuu‑i. Ñatu jandixa‑i tnuꞌu Ianyuux, te xiꞌin tnuꞌu‑ia tekuechi‑ia‑i. Vaꞌa xnaꞌa‑n xa n‑kixi Jesucristu ñuñayiu xa dita‑ia kuechi ñayiu. Nuncas ña n‑kida mee‑ia ni ɨɨn kuechi. Ɨɨn ñayiu, nux kunduu naꞌi‑i xiꞌin Jesucristu, duꞌa ña kida naꞌi‑i kuechi. Ɨɨn ñayiu, nux kida naꞌi‑i kuechi, ta jini ka‑i Jesucristu, te ta kutnuni ini ka‑i nax n‑kida‑ia xaxeꞌe‑i. Daꞌya kuechi‑da, maxku juejoon koio‑n xa dandaꞌu ñaꞌa ni ɨɨn ñayiu. Nux kida ɨɨn ñayiu xavaꞌa, kida‑i ná kida Jesucristu. Te ná kuu mee‑ia, da kuu ñayiu jan. Nux dani kida ɨɨn ñayiu kuechi, kuu‑i daꞌya kuiꞌna. Nde kiꞌna nuu n‑kida kuiꞌna kuechi, te dani kida naꞌi‑i nde vitna. Xijan kuu xa n‑kixi Daꞌya Yɨɨ Ianyuux ñuñayiu, xa danaa‑ia ntdaa xa n‑kida kuiꞌna.
Ɨɨn ñayiu, nux kuu‑i daꞌya Ianyuux, ma kada naꞌi‑i kuechi, chi kuu‑i daꞌya Ianyuux. Ña kuaꞌa‑i xa kada ka‑i kuechi, ña juini‑i xa kada‑i kuechi, chi daꞌya Ianyuux kuu‑i. 10 Duꞌa xini‑ro jundu kuu daꞌya Ianyuux te jundu kuu daꞌya kuiꞌna. Nux ña kida ɨɨn ñayiu xavaꞌa, ñatu kuu‑i daꞌya Ianyuux. Nux ña xemani‑i ñani‑i kuꞌa‑i, ñatu kuu‑i daꞌya Ianyuux.
Na juemani tnaꞌa‑ro
11 Xaꞌa kuu tnuꞌu xá n‑ka teku‑n nde kiꞌna nuu. Xá n‑ka teku‑n xa io xa juemani tnaꞌa‑ro. 12 Maxku ku kuu mee‑ro ná n‑kuu taxaꞌnu tnetnu‑ro, se n‑xo nani Caín. Daꞌya kuiꞌna n‑kuu Caín, te n‑xaꞌni‑s ñani‑s. Te, ¿nakuenda n‑xaꞌni‑s ñani‑s? Chi xaxeꞌe xa n‑xo kida ñani‑s xavaꞌa, te n‑xo kida mee‑s xa uꞌu.
13 Ñani‑da kuꞌa‑da, ñayiu ñuñayiu ma juemani ñaꞌa koio‑i mee‑n. 14 Antecas xa jandixa‑ro Jesucristu, n‑kuu‑ro ná kuu ndɨyɨ. Vitna, ndaa xa ndito‑ro. Xini‑ro xa duꞌa kuu, chi xemani‑ro ñani‑ro kuꞌa‑ro. Ɨɨn ñayiu, nux ñatu xemani‑i ñani‑i kuꞌa‑i, dani kuu‑i ndɨyɨ. 15 Ɨɨn ñayiu, nux ña xemani‑i ñani‑i kuꞌa‑i, kuu‑i ná kuu ɨɨn ñayiu xaꞌni ndɨyɨ. Te xnaꞌa‑n xa ɨɨn ñayiu xaꞌni ndɨyɨ, ñatu tuu vaꞌa‑i xiꞌin Ianyuux. 16 N‑dandeꞌa ñaꞌa Ianyuux xa xemani ñaꞌa‑ia mee‑ro, hora n‑xiꞌí Jesucristu xaxeꞌe‑ro. Te io xa kuú mee‑ro tuku xaxeꞌe ñani‑ro kuꞌa‑ro, nux ndoñuꞌu xa duꞌa koo. 17 Ɨɨn ñayiu, nux tuu vaꞌa‑i ñuñayiu, te xini‑i xa ndoñuꞌu ñani‑i kuꞌa‑i, ko ña kundau ini‑i‑yɨ te ña xiaꞌan‑i xa ndoñuꞌu‑i, te, ¿nanda kuu xa jaꞌan‑i xa xemani‑i ñani‑i kuꞌa‑i? Nux duꞌa kida‑i, te ña ndaa xa xemani‑i Ianyuux. 18 Daꞌya kuechi‑da, na dandeꞌa‑ro ñani‑ro kuꞌa‑ro xa ndaa xa xemani‑ro‑i. Vaꞌa na jaꞌan‑ro nuu‑i, ko dɨuni na chindee‑ro‑i. Duꞌa dandeꞌa‑ro‑i xa ndaa xa xemani‑ro‑i.
Xaxeꞌe Jesucristu, ña ndoñuꞌu xa yuꞌu‑ro nuu Ianyuux
19 Nux duꞌa kida‑ro, xini‑ro xa ndaa xa kunduu‑ro xiꞌin Jesucristu, te ña ndoñuꞌu xa yuꞌu‑ro nuu Ianyuux. 20 Naꞌa Ianyuux ntdaa. Nux tekuechi ñaꞌa anu‑ro, ko ma yuꞌu‑ro, chi xá n‑jaꞌan Ianyuux xa nux xemani‑ro ñani‑ro kuꞌa‑ro, duꞌa kunduu‑ro xiꞌin mee‑ia. 21 Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, nux ña tekuechi ñaꞌa anu‑ro, ña ndoñuꞌu xa yuꞌu‑ro nuu Ianyuux. 22 Ntdaa xa xijan‑ro, te taxi‑ia, chi jandixa‑ro tnuꞌu taꞌu tniu‑ia, te kida‑ro xa tna ini‑ia. 23 Te xaꞌa kuu xa n‑taꞌu tniu ñaꞌa‑ia. Io xa jandixa‑ro Daꞌya Yɨɨ‑ia, Jesucristu, te io xa juemani tnaꞌa‑ro, ɨɨn‑ro xiꞌin ɨnka‑ro. Duꞌa n‑taꞌu tniu ñaꞌa‑ia. 24 Ɨɨn ñayiu, nux kida‑i xa taꞌu tniu Ianyuux, kunduu‑i xiꞌin Ianyuux te kunduu Ianyuux xiꞌin mee‑i. Xá n‑taxi Ianyuux Espíritu Ii, te kida Espíritu Ii xa naꞌa‑ro xa kunduu Ianyuux xiꞌin‑ro.