Carta kuu uu n‑kidavaꞌa Sua
1
Xa kuu xandaa. Io xa juemani tnaꞌa‑ro
Sexaꞌnu kuu‑da. Kidavaꞌa‑da nuu mee‑n, ñadɨꞌɨ n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux xa kunduu‑n xiꞌin mee‑ia. Kidavaꞌa‑da nuu ntdaa daꞌya‑n tuku. Ndaa xa xemani ñaꞌa‑da. Ná xemani ñaꞌa mee‑da, da xemani ñaꞌa ntdaa ñayiu n‑ka xeka vaꞌa xa kuu xandaa. Duꞌa kuu xaxeꞌe xa kunduu xa kuu xandaa xiꞌin‑ro vitna, te kunduu naꞌi xa kuu xandaa xiꞌin‑ro kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Na taxi ka Taa‑ro Ianyuux xamani‑ia nuu‑n. Xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu, Daꞌya Yɨɨ‑ia, na taxi‑ia xamani‑ia nuu‑n, te na kundau ini ñaꞌa‑ia mee‑n, te kada‑ia xa kutuu vaꞌa‑n. Duꞌa koo xaxeꞌe xa kunduu‑n xiꞌin xa kuu xandaa, te xaxeꞌe xa xemani‑n Ianyuux xiꞌin ñayiu.
Yo n‑kuvete‑da hora n‑nanitnaꞌa‑da xiꞌin daꞌya‑n. Dava‑i, xá n‑ka xeka vaꞌa‑i xa kuu xandaa. Ná n‑taꞌu tniu ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux mee‑ro, duꞌa ka kida‑i. Ñadɨꞌɨ vaꞌa, ñatu kidavaꞌa‑da ɨɨn tnuꞌu xee. Kidavaꞌa‑da tnuꞌu taꞌu tniu n‑tnɨɨ‑ro, hora n‑ka kixeꞌe‑ro xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu. Xijan‑da xa juemani tnaꞌa‑ro. Nux jaꞌan‑ro xa xemani‑ro Ianyuux, io xa jandixa‑ro tnuꞌu taꞌu tniu‑ia. Te xaꞌa kuu xa n‑taꞌu tniu ñaꞌa‑ia. Ná n‑ka teku‑n kiꞌna nuu, dani kuu. Io xa juemani tnaꞌa‑ro.
Se dandaꞌu ñayiu ka kuu‑s
Ñuñayiu xndaxio kueꞌe se dandaꞌu ñayiu. Ñatu ka jandixa‑s xa Jesús kuu Cristu, Ia kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, te dɨuni kuu‑ia Se kuu ñani tnaꞌa xiꞌin ñayiu. Se ijan, ka dandaꞌu‑s ñayiu. Ka kidatniu‑s xa danaa‑s ntdaa xa n‑kida Cristu. Anticristu ka kuu‑s. Koo koio‑n cuedado. Maxku dakuita koio‑n xa n‑kida‑n. Kadatniu koio ka‑n, xa tnɨɨ koio‑n ntdaa xa taxi Ianyuux.
Ɨɨn ñayiu, nux kueka vaꞌa‑i xa dakuaꞌa ñaꞌa se ijan, duꞌa dandoo‑i tnuꞌu n‑dakuaꞌa ñaꞌa Cristu. Nux duꞌa kuu, kuu xa n‑dandoo‑i Ianyuux. Nux nevaꞌa ɨɨn ñayiu tnuꞌu Cristu xa jandixa naꞌi‑i‑ia, duꞌa kunduu‑i xiꞌin Taa‑ro Ianyuux, te kunduu‑i xiꞌin Daꞌya Yɨɨ‑ia tuku. 10 Nux xee ɨɨn seyɨɨ veꞌe‑n, xa dakuaꞌa ñaꞌa‑s ɨnka tnuꞌu, tnuꞌu ña kuu tnuꞌu Cristu, te maxku kueka vaꞌa‑n‑sɨ, maxku jaꞌan‑n xanyuux nuu‑s. 11 Nux jaꞌan‑n xanyuux nuu‑s, kuu ná kuu xa kunduu mee‑n xiꞌin mee‑s, kuu xa chindee‑n‑sɨ xa kada ka‑s kuechi nuu ñayiu.
Idinga tnuꞌu
12 Io kueꞌe ka tnuꞌu juini‑da xa jaꞌan‑da, ko ña juini‑da xa kadavaꞌa‑da tnuꞌu jan. Juini‑da xa kotoniꞌni ñaꞌa‑da, xa nanitnaꞌa nuu‑ro. Duꞌa kuvete ka‑ro, ntdaa‑ro.
13 Xá n‑jaꞌan Ianyuux kuꞌu‑n, xa mee‑ña tuku kunduu‑ña xiꞌin‑ia. Ka tundaꞌa daꞌya‑ña xanyuux nuu‑n. Duꞌa na koo.