Carta kuu uni n‑kidavaꞌa Sua
1
Xá n‑teku‑r xa kida‑n xa kuu xavaꞌa
Mee‑r, sexaꞌnu, kidavaꞌa‑r carta yaꞌa nuu Gayo, se mani xiꞌin‑r. Xandaa kuu xa xemani ñaꞌa‑r.
Ñani mani‑r, xijan taꞌu‑r nuu Ianyuux xa taxi‑ia ntdaa xa ndoñuꞌu‑n. Xaxeꞌe xa kunduu‑n xiꞌin xa kuu xandaa, te naꞌa‑r xa tuu vaꞌa anu‑n. Xijan taꞌu‑r xa kutuu vaꞌa yɨkɨ kuñu‑n tuku. Yo n‑kuvete‑r hora n‑ka kixi ñani‑ro. N‑ka jaꞌan mee‑s xa jandixa‑n xa kuu xandaa, te kunduu‑n xiꞌin xa kuu xandaa. Kuvete‑r xa kuvete ka‑r, hora teku‑r xa ka kunduu naꞌi ka daꞌya kuechi‑r xiꞌin xa kuu xandaa. Ña tuu ɨnka xa duꞌa kada xa duꞌa kuvete‑r xa kuvete ka‑r.
Ñani mani‑r, teku‑r xa vaꞌa chindee‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro, hora xee‑s ñuu‑n. Teku‑r xa juini setoꞌo ka kuu‑s, ko vaꞌa xitondee‑n‑sɨ. Nuu ñayiu ka jandixa Jesucristu, n‑ka jaꞌan‑s xa xemani‑n‑sɨ te chindee‑n‑sɨ. Se n‑tundaꞌa Ianyuux ka kuu‑s. Kada ka xamani xa chindee naꞌi‑n‑sɨ ichi jɨꞌɨn‑s, xa juñaꞌa‑n‑sɨ ntdaa xa ndoñuꞌu‑s. Xaxeꞌe Jesucristu ka xeꞌen‑s, te ña juini‑s xa kundeka ñaꞌa ñayiu ña kunduu xiꞌin Jesucristu. Xijan kuu xa io xa kueka vaꞌa mee‑ro mee‑s, xa kadatniu‑ro xiꞌin‑s hora xian tnuꞌu‑s xa kuu xandaa nuu ñayiu.
Kida Diótrefes xa uꞌu
Xá n‑kidavaꞌa‑r nuu ntdaa ñayiu ka jandixa Cristu ñuu‑n, ko ña n‑xeka vaꞌa se nani Diótrefes tnuꞌu‑r. Kukajan ini Diótrefes xa ku kuu mee‑s se kunxaꞌnu nuu‑n. 10 Xijan kuu xa nux naxee‑r ñuu‑n, te dandeꞌa‑r ntdaa ñayiu xa jan tnuꞌu ñaꞌa‑s te jaꞌan‑s tnuꞌu vete. Ña xeka vaꞌa‑s ñani‑ro kuꞌa‑ro. Te nux juini ɨɨn ñayiu xa kueka vaꞌa‑i‑yɨ, ma juejoon‑s xa duꞌa kada‑i. Jaꞌan‑s xa ñayiu xeka vaꞌa ñani‑ro kuꞌa‑ro, ma kuaꞌa‑i xa nataka ka‑i xiꞌin ñayiu ka jandixa Cristu.
11 Ñani mani‑r, maxku kada mee‑n ná kida Diótrefes. Kada naꞌi ka xavaꞌa. Nux kida ɨɨn ñayiu xavaꞌa, duꞌa kunduu‑i xiꞌin Ianyuux. Ko nux kida ɨɨn ñayiu xa uꞌu, ta jini ka‑i Ianyuux.
Ɨɨn ichi kaneꞌe katnɨɨ ñayiu kuu Demetrio
12 Jaꞌan ndaa ntdaa ñayiu xa kida se nani Demetrio xavaꞌa. Xandaa kuu xa duꞌa kida‑s. Dɨuni ka jaꞌan ndaa mee‑r xaxeꞌe‑s, te xnaꞌa mee‑n xa ka jaꞌan‑r xa kuu xandaa.
Idinga tnuꞌu
13 Io kueꞌe ka tnuꞌu juini‑r xa jaꞌan‑r, ko ña juini‑r xa kadavaꞌa‑r tnuꞌu jan. 14 Ndetu‑r xa yachi jini ñaꞌa‑r. Nanitnaꞌa nuu‑ro, te hora ijan jaꞌan ka‑ro.
15 Na kada Ianyuux xa kutuu vaꞌa‑n. Se mani xiꞌin‑ro yaꞌa, ka tundaꞌa‑s xanyuux nuu‑n. Kada favor, xa juñaꞌa‑n xanyuux mee‑r nuu ɨɨn ɨɨn se mani xiꞌin‑r ijan.