11
N‑tundaꞌa Sua Bautista se dakuaꞌa‑s nuu Jesús
Nu n‑jaꞌan Jesús ntdaa xijan nuu nɨn uxi uu daña, se n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑ia, te n‑ka kee‑da xiꞌin‑ia Capernaum. Juaꞌan koio‑da tɨtnɨ ñuu xa dakuaꞌa‑ia ñayiu.
Tiempu ijan yɨndiꞌu Sua vekaa. Nu n‑teku‑s xa kida Cristu kueꞌe milagru, n‑tundaꞌa‑s se dakuaꞌa‑s nuu‑ia xa kajan tnuꞌu koio‑s‑ia:
—¿Dɨu ndixi kuu se n‑taxi Ianyuux tnuꞌu‑ia xa kixi‑n a kundetu koio‑da ɨnka‑s a? —kuu‑s, ka xiaꞌan‑s.
Te n‑jaꞌan‑ia:
—Juan nuꞌu koio te najani‑n nuu Sua nax n‑ka teku‑n, nax n‑ka xini‑n. Juñaꞌa‑n‑sɨ xa ka nukondeꞌa ñayiu kuaa. Ka nakaka ndaa ñayiu xika yakua. Ka ndvaꞌa ñayiu n‑teꞌyu ñɨɨ. Ka teku ñayiu n‑ka kudoꞌo. N‑ka nandoto dava ñayiu n‑xiꞌí. Dakuaꞌa‑r ñayiu ta teku ka tnuꞌu Ianyuux, te ɨɨn xavaꞌa kuu tnuꞌu‑ia. Naka taꞌu kuu koio‑n nux ña ka dangondita ñaꞌa‑n juini ñatu kida‑r xa xñu ini‑n xa kada‑r, te xndijun ñaꞌa naꞌi‑n —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia nuu‑s.
Nu n‑ka ndee se n‑tundaꞌa ñaꞌa Sua, te n‑kixeꞌe Jesús xa kakuneꞌe‑ia Sua. N‑jaꞌan‑ia nuu‑da xiꞌin nuu ñayiu xyuku ijan:
—¿Nax n‑ka xe ndeꞌa‑n nuu ñayo io te ñatu nga juun dau? Ñatu n‑ka xe ndeꞌa‑n ɨɨn se kuu ná kuu tnu ite xa juaꞌan vaxi‑tnu hora kane tachi xa kava uu kava uni anu‑s. Ñadu se niꞌno daꞌma vaꞌa te vita n‑ka xe ndeꞌa‑n, chi se ndix ndaꞌu ndix kee n‑ka xe ndeꞌa‑n. Se xniꞌno daꞌma vaꞌa te vita, xndaxio‑s veꞌe se kunxaꞌnu. Se n‑xo jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu‑n n‑ka xe ndeꞌa‑n. Ndandɨꞌɨ ka Sua dada dava ka se n‑ka xo jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Xandaa xakuiti ndandɨꞌɨ ka‑s. 10 Sua kuu se kakuneꞌe ñaꞌa tnuꞌu Ianyuux yodotnuni. Dɨuni yodotnuni xa n‑jaꞌan Ianyuux nuu‑r:
Kiꞌna nuu tundaꞌa‑r ɨɨn se tundaꞌa‑r jɨꞌɨn.
Ijan dada tundaꞌa ñaꞌa‑r.
Kada‑s xa koo tuꞌa ntdaa ñayiu xa xe ini ñaꞌa‑i na jɨꞌɨn‑n ñuñayiu.
11 Ñayiu kutuu nuu taxnuni Ianyuux andɨu, ndandɨꞌɨ ka‑i dada Sua vitna, ko xandaa xakuiti ndandɨꞌɨ ka Sua Bautista dada dava ka ñayiu. 12 Nde kɨu n‑kixee Sua Bautista xiꞌin nde vitna ka kɨu tnaꞌa ñayiu nuu ñayiu ka jandixa xa taxnuni Ianyuux nuu‑i, te ka jantnaꞌa‑i xiꞌin ñayiu ka kɨu tnaꞌa nuu‑i. Dava se ndeꞌe, juexa taxnuni‑s nuu ñayiu ka jandixa xa taxnuni Ianyuux nuu‑i. 13 Xa daa nga n‑chidotnuni Moisés xiꞌin se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu xa kixi Sua. 14 Nux io anu‑n xa jandixa koio‑n xa jaꞌan‑r, jandixa koio xa Sua kuu na n‑xo kuu Elías, se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux. 15 Xaxeꞌe xa xnini‑n xa jaꞌan‑r kunini vaꞌa koio xa na kutnuni ini‑n. 16 Ndoꞌo xa ka kuu‑n ñayiu io vitna, ¿Jundu ka kuu‑n na kachi‑r? Ka kuu‑n na ka kuu dichi kuechi xiꞌin sekuechi xtuu nuu yaꞌu te 17 n‑ka jaꞌan dava‑s nuu dava ka‑s: “N‑ka tɨu‑r tnuyoo, ko ñayo‑n n‑ka xataxeꞌe. N‑ka xita‑r yaa koꞌyo ini ko ñayo‑n n‑ka ndaꞌi.” 18 Duꞌa jaꞌan‑r chi Sua, ña n‑xo xaxi‑s xa ka xaxi‑ro. Dɨuni ña n‑xiꞌi‑s vinu te n‑ka jaꞌan ñayiu: “Xaloko ñuꞌu anu‑s.” 19 Ndoꞌo, Ia kuu ñayiu, davaꞌa nga xa xaxi‑r, te ka jaꞌan‑n xa kuu‑r se ndeꞌe xaxi. Dɨuni xiꞌi‑r vinu, te ka jaꞌan‑n xa kuu‑r se ndeꞌe xiꞌi. Ka jaꞌan‑n xa kumani‑r xiꞌin se ka xijan tvini nandajan gobierno xiꞌin dava ka ñayiu ka kida kueꞌe kuechi. Ka xini‑ro nuu ɨɨn xavaꞌa a ɨɨn xa uꞌu dakuaꞌa ɨɨn maestru ñayiu hora xndeꞌa‑ro xa ka kida ñayiu dakuaꞌa‑s —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia.
Ñuu nuu ñatu n‑ka natu ini ñayiu xa n‑ka kida‑i kuechi
20 Ijan dada n‑kixeꞌe‑ia xa kanandee‑ia ñayiu io ñuu nuu n‑kida‑ia kueꞌe milagru chi ña n‑ka natu ini‑i xa n‑ka kida‑i kuechi. Xiaꞌan‑ia:
21 —Ndaꞌu yaꞌa mee‑n, ñayiu Corazín. Ndaꞌu yaꞌa mee‑n, ñayiu Betsaida. Nu n‑kida‑r kueꞌe milagru ñuu Tiro xiꞌin Sidón ná n‑kida‑r ñuu mee‑n, xá n‑kunaꞌa n‑ka natu ini ñayiu ñuu ijan xa n‑ka kida‑i kuechi, te kuiꞌno‑i daꞌma ndayu te kunukoo koio‑i nuu yaa n‑kuu. 22 Ndaꞌu ka yaꞌa mee‑n, ñayiu Corazín xiꞌin ndoꞌo, ñayiu Betsaida dada ñayiu Tiro xiꞌin Sidón kɨu na ndadandaa Ianyuux kuechi ñayiu ñuñayiu. 23 Te mee‑n, ñayiu Capernaum, ma jɨꞌɨn koio‑n andɨu chi keé koio‑n andea chi nuu n‑kida‑r kueꞌe milagru ñuu Sodoma na n‑kida‑r ñuu mee‑n, katuu naꞌi Sodoma nde vitna n‑kuu. 24 Ndaꞌu ka yaꞌa koio mee‑n, ñayiu Capernaum, kɨu na ndadandaa Ianyuux kuechi ñayiu ñuñayiu dada ñayiu n‑xio Sodoma —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia.
Ñatu ndaꞌu yaꞌa ñayiu jandixa ley Jesús
25 Ijan dada n‑kixeꞌe‑ia xa jaꞌan‑ia nuu Taa‑ro Ianyuux:
—Taa‑ro Ianyuux, Ia taxnuni andɨu xiꞌin ñuñayiu, ndadakaꞌnu ñaꞌa‑da, chi ñatu n‑datuu‑n xaꞌa nuu ñayiu ka tuꞌa vaꞌa tutu, ñayiu io xaxtnuni xa kutnuni ini‑i, ko n‑datuu‑n ntdaa xaꞌa nuu ñayiu ña ka tuꞌa. Ná kuu sekuechi ka kuu‑i. 26 Duꞌa n‑kida‑n, Taa‑ro, chi duꞌa n‑kuu anu‑n —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia nuu Taa‑ro Ianyuux.
27 Ijan dada n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da xiꞌin nuu ñayiu xyuku ijan:
—N‑taxi Ianyuux xaxtnuni xa ntdaa xa kuu xa xino xini‑r. Ñayo ñayiu xini xa kuu‑r Daꞌya Yɨɨ Ianyuux. Ñayo kutnuni ini jundu kuu‑r, nani Taa‑ro Ianyuux. Mee ni Taa‑ro Ianyuux xini jundu kuu‑r, te mee ni‑r xini jundu kuu Taa‑ro Ianyuux. Dɨuni jini dava ka ñayiu ñu ini‑r xa juña tnuꞌu‑r jundu kuu‑ia. Ña yoo ka ñayiu xini jundu kuu‑ia, idii mee‑r. 28 Ka jandixa‑n kueꞌe ley ñayiu xanaꞌa; xijan kuu ná kuu tniu ndee ka kida‑n xiꞌin ɨɨn xa vee xndido‑n. Ta ki tuꞌa koio xa kunini‑n tnuꞌu‑r te kada‑r xa ndetatu‑n. 29 Junukuechi koio nuu‑r, te dakuaꞌa ñaꞌa‑r te vivii taꞌu tniu‑r nuu‑n. Nux xijan na kada koio‑n ma kɨ ini ka‑n xa yaꞌa‑n te kutuu vii kutuu vaꞌa‑n. 30 Ma ndaꞌu yaꞌa‑n xa junukuechi koio‑n nuu‑r.