10
N‑tundaꞌa Jesús uxi uu se dakuaꞌa‑ia xa nkada koio‑s tniu Ianyuux
Nu n‑xika kɨu, te n‑nadataka ñaꞌa Jesús uxi uu daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia, te n‑kida‑ia xa n‑kineꞌe‑da xaloko ñuꞌu anu ñayiu. Dɨuni n‑kida‑ia xa ndadavaꞌa koio‑da ñayiu ka tnaꞌa davaꞌa nga kueꞌe. Duꞌa xnani nɨn uxi uu daña, se n‑tundaꞌa ñaꞌa Jesús: Se kiꞌna nuu nani Simón. Dɨuni nani‑sɨ Spedru. Ɨnka‑s kuu Ndrixi, ñani Simón. Ɨnka‑s kuu Jacobo xiꞌin ñani‑s Sua, se ka kuu daꞌya yɨɨ Zebedeo. Ɨnka‑s nani Slipe ɨnka‑s nani Stolo, ɨnka‑s nani Tomaxi. Daña nani Steu. Se xijan tvini nandajan gobierno n‑xo kuu‑da. Ɨnka‑s nani Jacobo, daꞌya yɨɨ Alfeo. Ɨnka‑s nani Tadeo. Ɨnka‑s nani Simón, se n‑yɨtnaꞌa nuu partido Cananista. Ɨnka‑s nani Judas Iscariote, se n‑kida xa tnɨɨ juxtixia Jesús. N‑taꞌu tniu‑ia nuu‑da ntdaa‑da nax kada koio‑da, te n‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia. N‑jaꞌan‑ia:
—Maxku jɨꞌɨn koio‑n nuu io ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel, ni maxku ku jɨꞌɨn koio‑n ñuu Samaria. Naa xa jɨꞌɨn‑n ijan dakuaꞌa koio‑n ñayiu Israel ya. Ñayiu Israel ka kuu ná ka kuu tkachi n‑ka xita. Jaꞌan koio‑n nuu ñayiu nuu jɨꞌɨn koio‑n xa vax kuyatni kɨu taxnuni Ianyuux nuu ñayiu ñuñayiu. Ndadavaꞌa koio‑n ñayiu ka kuꞌu. Nadandoto koio‑n ñayiu n‑ka xiꞌí. Ndadavaꞌa‑n ñayiu ka tnaꞌa kueꞌe teꞌyu ñɨɨ. Kineꞌe koio‑n xaloko xñuꞌu anu dava ka ñayiu. Ndadavaꞌa duꞌa nga‑n ñayiu chi n‑kida duꞌa nga Ianyuux xa kuaꞌa kada koio‑n xijan. Maxku dakeé koio‑n tvini kuu oro, ni tvini kuu plata, ni tvini kuu cobre kanana xndandee dujun kaꞌa‑n. 10 Maxku kaneꞌe koio‑n jayate‑n. Maxku kaneꞌe koio‑n ɨnka daꞌma xiꞌin ɨnka tayu ndixa xa nadama‑n. Maxku kaneꞌe‑n karruti‑n. Maxku kaneꞌe‑n ntdaa xijan, chi taꞌu ñayiu kidatniu kuu xa niꞌi‑i xa kaxi xa koꞌo‑i. 11 Hora na xee‑n ɨɨn ñuu kaꞌnu a ɨɨn ñuu luchi, te nduku koio‑n nuu ndexu io ɨɨn ñayiu vaꞌa. Veꞌe ñayiu ijan, ndoo koio‑n; maxku dama‑n veꞌe ndoo koio‑n. 12 Hora na kɨu‑n veꞌe jan, te jaꞌan‑n: “Vaꞌa nga taꞌu kuu koio‑n.” 13 Nux taꞌu ñayiu kuu xa kutuu vii kutuu vaꞌa‑i, daa kutuu‑i. Nux ñaꞌa, mee ni‑n kutuu vii kutuu vaꞌa xaxeꞌe tnuꞌu n‑ka jaꞌan‑n. 14 Nux io ɨɨn veꞌe a ɨɨn ñuu ñayo ñayiu n‑ka xeka ñaꞌa, ni ñayo‑i n‑xo nini tnuꞌu‑n, ndee koio‑n. Nɨni ndee‑n veꞌe a ñuu ijan kɨdɨ koio‑n xeꞌe‑n xa na kee ñuyaka xa na kundeꞌa ñayiu ijan xa n‑kida‑i kuechi. 15 Na jaꞌan ndaa‑r xa ndaꞌu ka yaꞌa ñayiu ñuu ijan dada ñayiu n‑xio Sodoma xiꞌin Gomorra kɨu na ndadandaa Ianyuux kuechi ñayiu ñuñayiu.
16 ʼTundaꞌa ñaꞌa‑r xa jɨꞌɨn‑n ñuu ijan na jɨꞌɨn tkachi nuu io lobo, te cuedado koo koio‑n. Vivo koo koio‑n ná vivo koo, te dɨuni ku kuu‑n ná kuu data xa ña tuu nax kida‑tɨ. 17 Jɨn ndeka ñaꞌa ñayiu nuu juxtixia ka kidandaa kuechi ñayiu Israel, te janñaꞌa‑s chirrión ñɨɨ xiti veñuꞌu kuechi; xijan kuu xa cuedado koo koio‑n. 18 Jɨn ndeka ñaꞌa‑s nuu se kuu gobernador romano xiꞌin nuu se ka taxnuni ka. Ntdaa xijan kada ñaꞌa koio‑s xaxeꞌe‑r xiꞌin xaxeꞌe xa kakuneꞌe ñaꞌa‑n nuu‑s xiꞌin nuu ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel. 19 Na kandeka ñaꞌa‑s jɨꞌɨn nuu juxtixia, maxku kundu ini‑n, chi hora ijan kachitnuꞌu ñaꞌa Ianyuux xa jaꞌan koio‑n nuu‑s. 20 Ñadu ndoꞌo kani ini tnuꞌu jaꞌan‑n chi Espíritu Ianyuux kachitnuꞌu ñaꞌa hora ijan tnuꞌu jaꞌan koio‑n nuu se ijan. 21 Se io ñani, datuu‑s ñani‑s te kaꞌni ñaꞌa koio juxtixia. Se ka kuu taa, datuu‑s daꞌya‑s. Ñayiu ka kuu daꞌya, ndandita‑i nuu tadɨꞌɨ‑i, te kaꞌni ñaꞌa koio‑i. 22 Jini uꞌu ñaꞌa ntdaa ñayiu xaxeꞌe xa ka kukanu ini ñaꞌa‑n. Nux dani na ku jandixa ñaꞌa koio‑n te ma kande ini ñaꞌa‑n, kɨu na ndixi‑r dananitaꞌu ñaꞌa‑r. 23 Hora na kada uꞌu ñaꞌa ñayiu ɨɨn ñuu, kunu koio‑n. Jɨꞌɨn‑n ɨnka ntuku ñuu. Na jaꞌan ndaa‑r xa ma ndexio‑n ntdaa ñuu Israel, te ndixi‑r.
24 ʼÑayo ñayiu yɨꞌɨ xkuela tuꞌa ka dada maestru‑i. Dɨuni ñayo ñayiu xinokuechi kunuu ka dada xtoꞌo‑i. 25 Se dakuaꞌa ñaꞌa maestru‑s, io‑s xinotuꞌa na n‑xinotuꞌa maestru‑s, te n‑kuu; ma kutuꞌa ka‑s dada maestru‑s. Dani se xinokuechi, io‑s xee ku kuu‑s ná kuu xtoꞌo‑s, te n‑kuu; ma yaꞌa nduu ñaꞌa‑s. Kuu‑r ná kuu se kuu taa nukee nuveꞌe‑s. Nux ka jaꞌan ñayiu xa taa jan kuu Kuiꞌna nani Beelzebú, naka familia‑s ma ku jan tnuꞌu ñayiu ijan.
26 ʼMaxku yuꞌu koio‑n xa kada ñaꞌa ñayiu, chi xa naꞌi ka kida‑i tuu na xee kɨu. Xee kɨu jini koio ɨnka ñayiu nax n‑ka kida‑i. 27 Xa naꞌi jaꞌan‑r xakuaa xiti ɨɨn cuartu, na xee kɨu jaꞌan koio ndoꞌo nuu kanda, te teku koio ñayiu. Xa n‑jaꞌan niꞌni‑r doꞌo‑n, xee kana koio‑n dɨkɨ veꞌe. 28 Maxku yuꞌu koio‑n nuu se kaꞌni ñaꞌa, chi ña tuu nax kada‑s anu‑n. Yuꞌu koio nuu Ia danaa anu‑n xiꞌin ñɨɨ‑n andea. 29 Xaku ni tvini yaꞌu kɨt ka kuu gorrión. Juini ñatu yaꞌu‑t, ko ñayo‑t jungava nux ña juini Ianyuux. 30 Daa ka kuu mee‑n, chinuu ñaꞌa Ianyuux ntdaa‑n. Nde idi dɨkɨ‑n, n‑kaꞌu‑ia. 31 Xijan kuu xa maxku yuꞌu koio‑n. Yodo ka yaꞌu‑n ɨɨn ɨɨn‑n dada kueꞌe gorrión.
32 ʼÑayiu ka jaꞌan jundu kuu‑r nuu dava ka ñayiu, dani ruꞌu, jaꞌan‑r xa xini‑r‑yɨ nuu Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu. 33 Ñayiu na jaꞌan xa ña ka xini ñaꞌa‑i nuu dava ka ñayiu, dɨuni jaꞌan‑r xa ña xini‑r‑yɨ nuu Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu.
34 ʼMaxku kani ini koio‑n xa n‑kixee‑r xa kutuu vii kutuu vaꞌa koio‑n xiꞌin dava ka ñayiu chi nukuita‑i kaꞌni ñaꞌa‑i xiꞌin espada 35 xaxeꞌe xa tuku jandixa koio‑n. Xaxeꞌe xijan kada uꞌu ñaꞌa ñayiu ñuu‑n. Se kuu daꞌya, kada uꞌu‑s taa‑s xaxeꞌe xa tuku jandixa taa‑s. Ñá kuu daꞌya, kada uꞌu‑ña dɨꞌɨ‑ña xaxeꞌe xa tuku jandixa dɨꞌɨ‑ña. Ñá kuu xanu, kada uꞌu‑ña didido‑ña xaxeꞌe xa tuku jandixa‑ña. 36 Jini uꞌu tnaꞌa ñayiu ɨɨn ni kee ɨɨn ni veꞌe. 37 Nux kukajan ini ka ñayiu taa‑i a dɨꞌɨ‑i dada ruꞌu, ñatu natau xa kandeka tnaꞌa‑r xiꞌin‑i. Dani nux kukajan ini ka‑i daꞌya yɨɨ‑i a daꞌya dɨꞌɨ‑i dada ruꞌu ñatu natau xa kandeka tnaꞌa‑r xiꞌin‑i. 38 Nux ña io tuꞌa‑n xa kuú koio‑n kuenda kɨu se doko curuxi‑s xa nkuitakaa dika‑s ná io tuꞌa ruꞌu, ma kuu xa kandeka tnaꞌa‑ro. 39 Ñayiu ña ka juini xa kuú‑i xaxeꞌe‑r, jɨꞌɨn anu‑i andea, ko ñayiu na kuú xaxeꞌe‑r, kutuu‑i xiꞌin Ianyuux nɨkava nɨkuita andɨu.
40 ʼNux na xe ini ñaꞌa ñayiu ndoꞌo, dani xe ini ñaꞌa‑i ruꞌu. Ñayiu xe ini ñaꞌa ruꞌu, dɨuni xe ini‑i Ia n‑tundaꞌa ñaꞌa xa vaa‑r. 41 Ñayiu xe ini se jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu xaxeꞌe xa kuu‑s se jaꞌan tnuꞌu‑ia nuu‑i, niꞌi‑i taꞌu‑i ná niꞌi se ijan taꞌu‑s. Dani ñayiu xe ini se kida xavaꞌa xaxeꞌe xa kuu‑s sevaꞌa, niꞌi‑i taꞌu‑i ná niꞌi se ijan taꞌu‑s. 42 Ñayiu na juñaꞌa nga xa juñaꞌa nga‑i ñayiu kundaꞌu kukee xndijun ñaꞌa ruꞌu xaxeꞌe xa kuu‑i ñayiu xndijun ñaꞌa, xandaa xakuiti niꞌi ñayiu ijan taꞌu‑i juini idii yaxi ndute najuñaꞌa‑i‑yɨ —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia.