9
N‑ndadavaꞌa Jesús se n‑xiꞌí ndaꞌa n‑xiꞌí xeꞌe
N‑ndeé‑ia barcu te n‑nangondita‑ia, te n‑nxee‑ia Capernaum. Te xndeka tɨtnɨ seyɨɨ ɨɨn se kaa nuu xito n‑xiꞌí xeꞌe n‑xee nuu‑ia. N‑xini‑ia xa ka kukanu ini‑s Ianyuux, te n‑jaꞌan‑ia nuu se n‑xiꞌí xeꞌe jan:
—Maxku kukoꞌyo ini‑n chi n‑taxkanu ini Ianyuux kuechi n‑kida‑n.
Xaxeꞌe xa duꞌa n‑jaꞌan‑ia, n‑ka ndatnuꞌu se ka tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés. N‑ka xani ini‑s, “Dadavatnaꞌa se yaꞌa xiꞌin Ianyuux.”
N‑kutnuni ini‑ia xa ka xani ini se ijan, te n‑jaꞌan‑ia nuu‑s:
—¿Nakuenda xa ka xani ini‑n xaloko? Ka xini‑n xa ndvaꞌa se yaꞌa nux na jaꞌan‑r: “Ndokoo. Kaka”, ko ñatu jandixa‑n xa kuaꞌa‑r xa taxkanu ini‑r kuechi n‑kida‑s. Kunaꞌa koio xa ruꞌu xa kuu‑r Ia kuu ñayiu, taxkanu ini‑r ñayiu n‑ka kida kuechi —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
Ijan dada n‑jaꞌan‑ia nuu se n‑xiꞌí xeꞌe:
—Ndokoo. Ndoneꞌe xito‑n, doo‑n, te juan nuꞌu veꞌe‑n.
Hora ijan ni n‑ndokoo‑s, te juan nuꞌu‑s veꞌe‑s.
Kueꞌe ñayiu xyuku ijan n‑ka xini xijan, te n‑ka yuꞌu‑i, te n‑ka ndadakaꞌnu‑i Ianyuux xaxeꞌe xa n‑kida‑ia xa duꞌa kuaꞌa Jesús xa kada‑ia.
N‑jaꞌan Jesús xa na nkuitandijun daña, Steu‑ia
Ijan dada n‑xee Jesús nuu nukoo daña Steu, se xijan tvini nandajan gobierno. N‑jaꞌan‑ia:
—Neꞌe, te nkuitandijun ñaꞌa.
N‑ndojuiin‑da te n‑xe kuitandijun‑da‑ia. 10 Juaꞌan‑da xiꞌin‑ia veꞌe‑da xiꞌin dava ka se dakuaꞌa‑ia. Dɨuni n‑ka xee kueꞌe se ka xijan tvini nandajan gobierno xiꞌin dava ka ñayiu yo kueꞌe kuechi ka kida xa kaxdini koio‑s ijan. Dani n‑ka xee se fariseu.
11 Nu n‑ka xini se fariseu se xtuu ijan, te ka xiaꞌan‑s nuu se ka dakuaꞌa ñaꞌa Jesús:
—¿Nakuenda xaxi maestru‑n xiꞌin se ka xijan tvini nandajan gobierno xiꞌin dava ka ñayiu ka kida kueꞌe kuechi?
12 Nu n‑teku Jesús xa n‑ka jaꞌan‑s, n‑jaꞌan‑ia:
—Ñayiu io vaꞌa, ña ndoñuꞌu‑i setatna, ko ñayiu ka kuꞌu ndoñuꞌu‑i‑sɨ. 13 Io xa kutnuni ini koio‑n nax kuu xaꞌa: “Juini‑r xa kundaꞌu ini‑n ñayiu, ñadu juini‑r xa doko‑n ɨɨn xa jandodo‑n nuu altar.” Ñadu n‑kixee‑r xa jaꞌan‑r nuu ñayiu vaꞌa xa nkuitandijun ñaꞌa‑i, chi n‑kixee‑r xa jaꞌan‑r nuu ñayiu ka xini xa kueꞌe kuechi ka kida‑i xa nkuitandijun ñaꞌa‑i —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia nuu‑s.
N‑kakuneꞌe Jesús ñayiu xndaxio ndite
14 Nu n‑xika kɨu, te n‑ka xee se dakuaꞌa ñaꞌa Sua Bautista. N‑ka jaꞌan‑s nuu Jesús:
—¿Nakuenda xa daña xiꞌin se fariseu, xndaxio ndite‑da xa xneꞌe ii‑da, te se dakuaꞌa‑n?, ¿nakuenda ñayo‑s xndaxio ndite hora xneꞌe ii‑s?
15 Te n‑jaꞌan Jesús tnuꞌu kandee nuu‑s:
—Se dakuaꞌa‑r ka kuu ná kuu se xtuu viko tnundaꞌa, te xnetnaꞌa‑s xiꞌin noviu. Ñayo‑s io ndite hora xtuu‑s xiꞌin noviu, ko xee kɨu tnɨɨ ñayiu noviu jan. Daa koo ndite koio‑s xaxeꞌe xa kukoꞌyo ini‑s. 16 Ñayo ñayiu dandee daꞌma xee daꞌma n‑kutuꞌu, chi nu nakate‑ro nandɨyɨ daꞌma xee jan, te nadataka‑i daꞌma n‑kutuꞌu jan, te ndata. Kuenda kɨu tnuꞌu jaꞌan‑r kuu daꞌma xee jan. 17 Dɨuni ñayo ñayiu dakeé vinu xee bolsa ñɨɨ n‑kutuꞌu chi ndata vinu xee bolsa ñɨɨ jan, te katu ntdantuꞌu vinu, te ma jiniñuꞌu ka bolsa ñɨɨ jan. Ñayo daa kida, chi dakeé‑ro vinu xee bolsa xee, te ma datɨu‑ro, ni vinu, ni bolsa —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
N‑ndadavaꞌa Jesús daꞌya dɨꞌɨ Jairo xiꞌin ñá n‑xe kajuꞌun daꞌma‑ia
18 Nɨni jaꞌan Jesús xijan, n‑xee ɨɨn se kida veñuꞌu nuu‑ia. N‑xe juiin xiti‑s. N‑jaꞌan‑s:
—Kuꞌu daꞌya dɨꞌɨ‑da. Viꞌi nga ndetnɨɨ anu‑i, ko nux kajan ndodo‑n ndaꞌa‑n‑yɨ, ndvaꞌa‑i.
19 N‑ndojuiin Jesús, te n‑xe kuitandijun‑da xiꞌin‑ia se ijan. 20 Nu ñayiu xndijun ñaꞌa yɨtnaꞌa ɨɨn ñadɨꞌɨ kuꞌu. N‑kuu uxi uu kuia ndita ñaꞌa nɨñɨ. N‑xe ndeꞌe‑ña yata‑ia, te n‑xe juꞌun‑ña ndɨkɨ xeꞌe daꞌma‑ia. 21 N‑jaꞌan mee n‑jaꞌan ɨɨn‑ña, “Diko ni na tnɨɨ‑ro xeꞌe daꞌma‑ia te ndvaꞌa‑ro.”
22 Te n‑ngokoo Jesús xa kundeꞌa‑ia ñá ijan. Te xiaꞌan‑ia:
—Maxku tnau ini ka‑n, chi xaxeꞌe xa kukanu ini ñaꞌa‑n, xijan kuu xa n‑ndvaꞌa‑n.
Hora ijan ni n‑ndvaꞌa ñá ijan.
23 Ijan dada n‑xee Jesús veꞌe se kida veñuꞌu, te n‑kɨu‑ia. N‑teku‑ia xa ka tɨu‑s tnuyoo. N‑teku‑ia xa yo ka kuvaa ñayiu. 24 Te n‑jaꞌan‑ia:
—Ta kee koio chi ña n‑xiꞌí dichi yaꞌa chi diko ni junee‑i.
Te n‑ka xakundee ñaꞌa ñayiu xyuku ijan chi n‑ka xini‑i xa n‑xiꞌí‑i. 25 Nu n‑kee ñayiu yata veꞌe, te n‑tnɨɨ Jesús ndaꞌa‑i te n‑nadandoto‑ia‑i. 26 N‑ndee Jesús ijan te ntdaa ñuu ijan n‑daxandodo xa n‑nadandoto‑ia‑i.
N‑ndadavaꞌa Jesús uu se n‑kuaa xiꞌin se ñatu kuu jaꞌan
27 N‑ndee Jesús ijan, te n‑ka xe kuitandijun ñaꞌa uu se kuaa. Ka kana‑s. Ka xiaꞌan‑s:
—Kundaꞌu ini ñaꞌa‑n, Daꞌya dana David.
28 Nu n‑naxee Jesús veꞌe‑ia, te n‑ka xetuꞌa ñaꞌa nduu se kuaa jan, te n‑jaꞌan‑ia:
—¿Ka jandixa‑n xa kuaꞌa‑r xa ndadavaꞌa ñaꞌa‑r a?
Te n‑ka jaꞌan‑s:
—Joon, ka jandixa‑da.
29 N‑tenee‑ia ndaꞌa‑ia nduchi nuu‑s, te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Na kuu ná ka jandixa‑n xa yaꞌa.
30 N‑ka nukondeꞌa‑s, te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Maxku nde ku jaꞌan koio‑n.
31 Juini daa n‑jaꞌan‑ia, ko kueꞌe ka ñayiu ntaka ñuu xndaxio yatni xiꞌin ñuu ijan n‑ka teku xa n‑kida Jesús xa n‑ka nukondeꞌa‑s xaxeꞌe xa n‑ka daxa niꞌni tnuꞌu‑s.
32 Nɨni n‑ka ndee‑s, n‑ka xee ka ñayiu nuu Jesús. Xndeka‑i ɨɨn se ña kuu jaꞌan ñuꞌu xaloko anu‑s. 33 N‑kineꞌe Jesús xaloko jan anu‑s. Nu n‑yaꞌa xa kineꞌe‑ia xaloko, te n‑kixeꞌe‑s xa jaꞌan‑s. Te n‑ka yuꞌu ñayiu xyuku ijan. Ka xiaꞌan tnaꞌa‑i:
—Ña uun ka xini‑ro xa n‑xini‑ro vitna.
34 Nu n‑ka teku se fariseu te n‑ka jaꞌan‑s:
—Mee Kuiꞌna taxnuni nuu dava ka xaloko kida xa kuaꞌa se yaꞌa xa kineꞌe‑s xaloko ñuꞌu anu ñayiu —ka kuu‑s, n‑ka jaꞌan‑s.
Xaku ni se ka xinokuechi nuu Ianyuux io
35 N‑ka xikonuu‑da xiꞌin Jesús ntaka ñuu naꞌnu xiꞌin ñuu kuechi io ijan. N‑dakuaꞌa‑ia ñayiu ntaka veñuꞌu kuechi Israel. N‑jaꞌan‑ia nax kada‑i xa kɨu tnaꞌa‑i nuu ñayiu taxnuni Ianyuux nuu‑i. N‑xo ndadavaꞌa‑ia ñayiu ka tnaꞌa davaꞌa nga kueꞌe.
36 Nu n‑xini Jesús ñayiu xyuku nuu‑ia, n‑kundaꞌu ini‑ia‑i, chi yo ndaꞌu ka yaꞌa‑i. Ka kuu‑i ná ka kuu tkachi n‑ka tnukueꞌe te n‑ka xite niꞌno‑tɨ chi ñayo xtoꞌo‑tɨ ñunuu ñaꞌa. 37 Te n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da:
—Yo kueꞌe ñayiu ta kukanu ini ka Ianyuux. Kuenda kɨu trɨu n‑yichi ka kuu‑i, te xaku ni ñayiu io xa nataxtnaꞌa‑i trɨu jan. 38 Xijan kuu xa kajan taꞌu koio nuu Ianyuux xa na tundaꞌa ka‑ia ñayiu xa nataxtnaꞌa‑i trɨu jan.