8
N‑ndadavaꞌa Jesús se teꞌyu ñɨɨ
Nu n‑yaꞌa xa n‑jaꞌan Jesús ntdaa xaꞌa nuu ñayiu, n‑nuu‑ia xeꞌe yuku jan, te kueꞌe ka ñayiu n‑ka xe kuitandijun ñaꞌa. Te n‑xe juiin xiti ɨɨn se tnaꞌa kueꞌe teꞌyu ñɨɨ nuu‑ia. N‑jaꞌan‑s:
—Dito, ¿vatuka ndadavaꞌa ñaꞌa‑n a? Ndadavaꞌa ñaꞌa‑n chi n‑kida Ianyuux xa ndadavaꞌa‑n ñayiu.
N‑dakaa‑ia ndaꞌa‑ia te n‑tenee‑ia ndaꞌa‑ia‑s te n‑jaꞌan‑ia nuu‑s:
—Na ndvaꞌa‑n nudaa.
Danaa ndvaꞌa‑s. Ñatuka nax io ñɨɨ‑s. Ijan xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Maxku ñaꞌa jaꞌan‑n nuu ñayiu. Diko ni juan dandeꞌa dutu ñɨɨ‑n xa na jini‑s xa n‑ndvaꞌa‑n. Juñaꞌa‑n‑sɨ ɨɨn xa na doko‑s nuu altar na io ley n‑chidotnuni Moisés chi n‑ndvaꞌa‑n na kuaꞌa na jini‑s xa ruꞌu n‑ndadavaꞌa ñaꞌa —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
Ɨɨn centurión n‑kukanu ini Jesús xa ndadavaꞌa‑ia se xinokuechi nuu‑s
Juan nuꞌu Jesús Capernaum. Nu n‑ndɨu‑ia ñuu jan, te n‑xetuꞌa ñaꞌa ɨɨn centurión. N‑jaꞌan‑s nuu Jesús:
—Dito, yo kuꞌu se xinokuechi nuu‑da, te kaa‑s veꞌe‑da. N‑xiꞌí xeꞌe‑s te ña kuu xa kaka‑s. Yo ndeꞌe tna uꞌu‑s. Yo ndaꞌu yaꞌa‑s.
Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑s:
—Juan xee‑r te ndadavaꞌa‑r‑sɨ.
Te n‑xiaꞌan centurión jan:
—Dito, ñatu natau xa xee‑n veꞌe‑da chi ndandɨꞌɨ‑n. Diko ni jaꞌan‑n xa na ndvaꞌa se xinokuechi nuu‑da, te ndvaꞌa‑s. Ɨnka seyɨɨ taxnuni nuu‑da, te dɨuni taxnuni‑da tuku. Taxnuni‑da nuu se ka kuu soldado. Nux na jaꞌan‑da nuu ɨɨn‑s xa na jɨꞌɨn‑s ɨɨn nuu na jɨꞌɨn‑s, te xeꞌen‑s. Nux na jaꞌan‑da nuu ɨnka‑s xa na xee‑s veꞌe‑da, xee‑s. Te dɨuni taꞌu tniu‑da nuu se xinokuechi nuu‑da xa na kada‑s ɨɨn xa kada‑s te kida‑s —kuu‑s, xiaꞌan‑s nuu Jesús.
10 Nu n‑teku Jesús xa n‑jaꞌan se ijan, n‑yuꞌu anu‑ia, te n‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu xndijun ñaꞌa:
—Jaꞌan ndaa‑r xa ña uun xini‑r ɨɨn ñayiu Israel kukanu ini ñaꞌa na kukanu ini ñaꞌa se yaꞌa. 11 Kueꞌe ñayiu kee nde nuu kane ngandii xiꞌin nde nuu keé ngandii xa nkoo koio‑i yuꞌu mexa xiꞌin Abraham, Isaac, Jacob xa kaxi‑i xiꞌin‑s andɨu nuu taxnuni Ianyuux. 12 Ñayiu Israel ka xani ini xa yɨtnaꞌa‑i nuu ñayiu kutuu nuu taxnuni Ianyuux, ñayiu ijan kandeka ñaꞌa Ianyuux jɨꞌɨn nuu nee. Ndeꞌe ndaꞌi‑i te ndeꞌe kiti ini‑i nuu Ianyuux —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
13 Te xiaꞌan Jesús nuu centurión jan:
—Juan nuꞌu, te na yaꞌa na kukanu ini‑n xa yaꞌa.
Te ndvaꞌa se xinokuechi nuu‑s hora ijan.
Yo kueꞌe ñayiu n‑ndadavaꞌa Jesús
14 Ijan dada juan nuꞌu Jesús Capernaum. N‑kɨu‑ia veꞌe Spedru, te n‑xini‑ia xa kaa didido‑s xa kuꞌu‑ña. Ñuꞌu ñaꞌa kaꞌni. 15 N‑tnɨɨ‑ia ndaꞌa‑ña, te n‑ndiko ñaꞌa kaꞌni. N‑ndokoo‑ña te n‑xiaꞌan‑ña xa n‑xaxi‑ia.
16 Nɨni tuu Jesús veꞌe ijan juan keé ngandii, te xndeka ñayiu ñayiu xñuꞌu ñaꞌa xaloko n‑ka xee. Diko ni n‑jaꞌan Jesús xa kee xaloko jan, te danaa n‑ka kee‑i anu‑i. Dɨuni n‑ndadavaꞌa‑ia dava ka ñayiu ka kuꞌu. 17 Duꞌa n‑yaꞌa xa n‑xetnaꞌa tnuꞌu Ianyuux n‑chidotnuni Isaías, se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux. N‑jaꞌan‑s:
N‑ndadavaꞌa‑ia ñayiu ka kuita.
N‑dita‑ia ntdaa kueꞌe ka tnaꞌa ñayiu.
Kuenda kɨu ɨɨn xa yoo vee ndido‑i n‑dita‑ia.
Se n‑ka juini xa nkuitandijun‑s Jesús
18 Yo kueꞌe ñayiu n‑naduku nduu Jesús ɨnka kɨu. Nu n‑xini‑ia‑i, te n‑taꞌu tniu‑ia xa dakaka se dakuaꞌa‑ia barcu jɨꞌɨn ɨnka lado yuꞌu mar.
19 Hora ijan n‑xee ɨɨn se tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés, te n‑jaꞌan‑s:
—Maestru, nkuitandijun ñaꞌa‑da jɨꞌɨn juini nde kuu nuu na jɨꞌɨn‑n.
20 Te n‑jaꞌan Jesús:
—Chikuii, io yau kava xyɨꞌɨ‑tɨ. Dani chilidaa, io taka‑tɨ, ko ruꞌu, Ia kuu ñayiu, ña tuu na veꞌe‑r. Ñavada nde ndetatu‑r.
21 Te n‑jaꞌan ɨnka ntuku se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia:
—Dito, ¿vatuka xa kiꞌna ka nuꞌu‑da veꞌe‑da te na kuú taa‑da, kuxi‑da‑s, te ijan dada nkuitandijun ñaꞌa‑da u?
22 Te n‑jaꞌan Jesús:
—Nkuitandijun ñaꞌa naꞌi. Na kuxi tnaꞌa koio ñayiu ña ka xini jundu kuu Ianyuux.
N‑nujani Jesús tachi ndeꞌe kane nuu mar
23 Ijan dada n‑keé‑ia xiꞌin se dakuaꞌa‑ia barcu. Nu n‑kudava‑ia xiꞌin‑s nuu mar, te n‑kidi‑ia. 24 Danaa n‑kane ɨɨn tachi ndeꞌe, te ndeꞌe n‑xe kandava ndute. Kuu‑té xa kuxi‑té barcu jan. 25 Te n‑xe dandoto ñaꞌa dava se dakuaꞌa‑ia. Ka xiaꞌan‑s:
—Dito, dakaku ñaꞌa‑n chi vax nduxi‑ro nuu ndute.
26 Te n‑jaꞌan‑ia nuu‑s:
—¿Nakuenda ka yuꞌu‑n? ¿Nakuenda ña ka kukanu ini‑n Ianyuux?
Ijan dada n‑ndokoo‑ia te n‑kudeen‑ia nuu tachi xiꞌin nuu ndute xe kandava. Nanii nga n‑kuu. 27 Te n‑ka yuꞌu‑s, te ka xiaꞌan tnaꞌa‑s:
—¿Nde se kuu se yaꞌa xa taxnuni‑s nuu ntdantuꞌu xa io? Nde tachi xiꞌin ndute jandixa ñaꞌa.
N‑kineꞌe Jesús xaloko xñuꞌu anu uu se Gadara
28 Ijan dada n‑xee‑ia xiꞌin‑s ɨnka lado yuꞌu mar jan nuu nani Gadara. Te n‑ka xetuꞌa ñaꞌa uu se xñuꞌu xaloko anu‑s. N‑ka xo kɨu‑s yau kava nuu xyɨnduxi ndɨyɨ. Yo vichi unu ndeꞌe‑s. Ñayo ñayiu n‑ka xo kuyɨɨ xa yaꞌa‑i ijan. 29 Te n‑ka kana‑s:
—Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, ¿nax juun ñaꞌa‑n? ¿Nakuenda xa antecas xá n‑kixee‑n xa yo ndeꞌe kada uꞌu ñaꞌa‑n, te ta xee ka kɨu n‑xantuu Ianyuux xa kada uꞌu ñaꞌa‑n?
30 Kueꞌe kuchi xñuꞌu yatni ijan. 31 Ka xiaꞌan xaloko xñuꞌu se ijan nuu Jesús xa na juejoon‑ia xa keé koio‑i anu kuchi jan. Ka xiaꞌan‑i:
—Nux kineꞌe ñaꞌa‑n te tundaꞌa ñaꞌa‑n, na keé koio‑da anu kuchi xñuꞌu ijan.
32 Xiaꞌan Jesús nuu‑i:
—Juaꞌan koio.
N‑ka kee xaloko jan anu nduu se ijan te n‑ka keé‑i anu kuchi jan, te ñama n‑ka kendava‑t ɨɨn nuu ndichi. N‑ka kekava‑tɨ nuu mar, te n‑ka xiꞌí‑tɨ. 33 Nu n‑ka xini se xñunuu kuchi jan xa duꞌa n‑yaꞌa, te n‑ka kendava‑s. Ka nuꞌu‑s ñuu‑s xa najani koio‑s ntdaa xa n‑ka yaꞌa se n‑ka ñuꞌu ñaꞌa xaloko jan.
34 Ntdaa ñayiu ñuu ijan n‑ka xee nuu Jesús. Nu n‑ka xini‑i‑ia, te n‑ka xiaꞌan‑i nuu‑ia xa na jɨꞌɨn‑ia ɨnka lado.