7
N‑jaꞌan Jesús xa maxku yoo ku jan tnuꞌu tnaꞌa
Ijan dada n‑jaꞌan ka‑ia:
—Maxku jan tnuꞌu‑n ñayiu na kuaꞌa maxku jaꞌan‑i xa ña io vaꞌa xa kida mee‑n chi nani jan tnuꞌu‑n ñayiu, dani jan tnuꞌu ñaꞌa‑i. Nani juñaꞌa‑n dani nataxi‑i. Kuenda kɨu yakua luchilii kaa niꞌno nduchi nuu ñayiu xnetnaꞌa xiꞌin‑n kuu kuechi luchi ka kida‑i. ¿Nax kuu xa ka chinuu‑n xijan, te ña ka chinuu‑n kuechi naꞌnu ka kida mee‑n kuenda kɨu tnduꞌu kaꞌnu kaa niꞌno nduchi nuu‑n? ¿Nakuenda xa ka jaꞌan‑n nuu ñayiu xnetnaꞌa xiꞌin‑n: “Taxtuu nuu‑n na natava‑r yakua luchi kaa niꞌno”, te ña ka chinuu‑n tnduꞌu kaa niꞌno nduchi nuu mee‑n? Ka kida nga‑n xa vaꞌa‑n. Kiꞌna nuu natava koio‑n tnduꞌu kaa niꞌno nuu mee‑n na kuaꞌa kaxi kundeꞌa koio‑n xa natava‑n yakua luchi kaa niꞌno nuu ɨnka ñayiu.
ʼMaxku jɨꞌɨn‑n nuu ñayiu ña io daꞌu ni xañuꞌu nuu Ianyuux xa jaꞌan koio‑n tnuꞌu‑ia nuu‑i, chi ka kuu‑i ná kuu ti ina a na kuu kuchi te tnuꞌu‑ia kuu ná kuu perla yo yaꞌu. Kuchi, jueñi niꞌno‑tɨ perla jan, te ti ina, ngokoo‑tɨ te kada kuechi ñaꞌa‑tɨ.
Ñayiu na kajan Ianyuux xa ndoñuꞌu‑i, niꞌi‑i
ʼNdoñuꞌu xa ku kajan koio‑n te niꞌi‑n. Nduku koio te niꞌi‑n. Nani kuu xa dakande‑n yeꞌe ñayiu xa najaan‑i xa kɨu‑n, dani kuu xa kajan koio‑n nuu Ianyuux xa ndoñuꞌu‑n, te taxi‑ia chi ñayiu xko xijan, ka niꞌi‑i. Dani ka niꞌi ñayiu xko nduku. Ñayiu xko dakande yeꞌe, najaan yeꞌe xa kɨu‑i. Ndoꞌo, se ka kuu taa, nux ka xijan daꞌya‑n tila ma juñaꞌa‑n yuú chi juñaꞌa‑n tila. 10 Nux xijan daꞌya‑n chaka ma juñaꞌa‑n koo chi juñaꞌa‑n chaka. 11 Juini ka kuu‑n ñayiu yo kueꞌe kuechi ka kida, xndeꞌa‑n xa ka xiaꞌan‑n daꞌya‑n. Ndoꞌo ka xiaꞌan‑n xa ndoñuꞌu daꞌya‑n, naka Taa‑ro Ianyuux ma tuu nga ku taxi‑ia xa ka ndoñuꞌu‑n nux na kajan koio‑n. 12 Xaxeꞌe xa ka juini‑n xa na kada ñaꞌa ñayiu xavaꞌa, kada koio‑n‑yɨ xavaꞌa chi xijan n‑chidotnuni Moisés xiꞌin se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu.
Yeꞌe tnaꞌa xiꞌin yeꞌe ndɨka
13 ʼXa tnɨɨ koio‑n ichi Ianyuux kuu ná kuu xa tnɨɨ‑ro ɨɨn ichi tnaꞌa te kɨu‑ro ɨɨn yeꞌe tnaꞌa. Xa jɨꞌɨn ñayiu nuu naa‑i kuu ná kuu xa tnɨɨ‑i ɨɨn ichi kaꞌnu te kɨu‑i yeꞌe ndɨka. Kueꞌe ñayiu ka tnɨɨ ichi ijan. 14 Tnaꞌa yeꞌe te tnaꞌa ichi juaꞌan nuu kutuu‑ro xiꞌin Ianyuux nɨkava nɨkuita. Xaku ni ñayiu ka tnɨɨ ichi ijan.
Ka xini‑ro nuu na yutnu kuu‑tnu hora ndeꞌa‑ro nax juun‑tnu
15 ʼChinuu vaꞌa koio na ñaꞌa jandixa koio‑n se ka kida nga xa ka jaꞌan‑s xa n‑jaꞌan Ianyuux. Kuu‑s ná kuu kɨt ndeꞌe kuu lobo. 16 Xaxeꞌe xa ka kida‑s kuechi, kutnuni ini koio‑n xa jaꞌan‑s tnuꞌu vete. Ka kuu‑s ná kuu tnutitnu xiꞌin tnuyɨkɨ. Ña tuu na tnutitnu juun uva, ña tuu na tnuyɨkɨ juun higo. 17 Yutnu juun xavidi, ñatu juun‑tnu ɨɨn xa ña xiniñuꞌu. Tnundeꞌa vax teꞌyu, ñatuka xiniñuꞌu ndeꞌa juun‑tnu. 18 Yutnu juun xavidi; ñatu juun‑tnu ɨɨn xa ña xiniñuꞌu. Kuenda kɨu yutnu ijan ka kuu ñayiu vaꞌa. Tnundeꞌa vax teꞌyu, ñatuka xiniñuꞌu ndeꞌa juun‑tnu. Kuenda kɨu yutnu yaꞌa ka kuu ñayiu loko. 19 Yutnu ñatuka juun xavidi, taꞌnde‑tnu, te keé‑tnu nuu nuꞌu. 20 Ka xini‑n nuu na yutnu kuu‑tnu hora xndeꞌa‑n xavidi juun‑tnu.
21 ʼÑa ntdaa ñayiu ka jaꞌan xa xtoꞌo‑i kuu ñaꞌa jɨꞌɨn andɨu nuu taxnuni Ianyuux, chi diko ni ñayiu ka kida xa juini Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu jɨꞌɨn ijan. 22 Kɨu na ndadandaa‑r kuechi ñayiu, te kachi dava ñayiu nuu‑r: “N‑ka jaꞌan‑da xa n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑n nuu ñayiu. N‑ka kakuneꞌe‑da dɨu‑n xa n‑taꞌu tniu‑da xa n‑kee xaloko anu ñayiu. Dɨuni n‑ka kakuneꞌe‑da dɨu‑n xa n‑ka kida‑da kueꞌe milagru.” 23 Te juñaꞌa‑r nuu‑i: “Ña xini ñaꞌa‑r. Juaꞌan naꞌi koio chi kueꞌe kuechi n‑ka kida‑n.”
Veꞌe n‑xe kavatuu nuu toto xiꞌin veꞌe n‑xe kavatuu nuu ñuꞌu kuchi
24 ʼXijan kuu xa ñayiu ka teku tnuꞌu‑r te kida‑i xa jaꞌan‑r, kuu‑i ná kuu ɨɨn se kaxi ini. Se ijan, n‑kidavaꞌa‑s veꞌe‑s nuu toto ndɨka yɨꞌɨ nuu ñuꞌu. 25 N‑juun dau te n‑naneñu ndute xika deꞌva. Ndeꞌe n‑tuxindee‑te xeveꞌe‑s. Dɨuni n‑kane tachi ndeꞌe, ko ñatu n‑tnanu veꞌe‑s chi vaꞌa n‑kuaꞌa nuu toto. 26 Ñayiu ka teku tnuꞌu‑r te ña jandixa‑i xa taꞌu tniu‑r, ka kuu‑i ná kuu se lilu xa n‑kidavaꞌa‑s veꞌe‑s nuu ñuꞌu kuchi. 27 N‑juun dau, te n‑naneñu ndute xika deꞌva. Ndeꞌe n‑kane tachi. Ndeꞌe n‑tuxindee‑te xeveꞌe‑s, te ndondoo veꞌe jan junkoio —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
28 Nu n‑yaꞌa xa n‑jaꞌan Jesús xaꞌa, yo n‑ka yuꞌu anu ñayiu ijan xaxeꞌe tnuꞌu n‑jaꞌan‑ia nuu‑i chi ñatu n‑ka xani ini‑i xa daa jaꞌan‑ia. 29 N‑ka kutnuni‑i xa n‑tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux, te xaxeꞌe xijan vaꞌa dakuaꞌa ñaꞌa‑ia. Ña n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑ia ná ka dakuaꞌa ñaꞌa se ka tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés.