6
Na juñaꞌa nga ñayiu xa ka ndoñuꞌu ñayiu ka kundaꞌu
Chinuu nuu nax kada koio‑n. Kada koio xa vaꞌa, ko ñadu xa kada‑n xa vaꞌa xa na kundeꞌa ñaꞌa ni ñayiu. Nux kada koio‑n xa vaꞌa diko ni xa na kundeꞌa ñayiu, ma dananitaꞌu ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu. Xijan kuu xa hora na juñaꞌa koio nga‑n xa juñaꞌa‑n ñayiu ka xijan ndaꞌu, maxku jaꞌan‑n xa xijan kada‑n nuu ɨnka ñayiu. Xijan ka kida se ka kida nga xa ka jandixa‑s xa taꞌu tniu Ianyuux. Duꞌa ka kida‑s xiti veñuꞌu kuechi xiꞌin ichi kuechi ka xikonuu‑s diko ni xa na najuen tnuꞌu ñaꞌa ñayiu. Xandaa xakuiti xa xá n‑ka niꞌi‑s taꞌu‑s, te ñatu na taꞌu‑s koo andɨu. Hora na juñaꞌa koio nga‑n ñayiu ka xijan ndaꞌu ɨɨn xa juñaꞌa‑n, naꞌi ni kada koio‑n, ni ñayiu kumani xiꞌin‑n, maxku jini. Naꞌi juñaꞌa koio‑n xa juñaꞌa nga‑n. Xa naꞌi kada koio‑n kundeꞌa Ianyuux, juini ña kanda ndeꞌa‑n‑ia, te taxi‑ia taꞌu‑n.
N‑dakuaꞌa Jesús se dakuaꞌa‑ia janda kajan taꞌu koio‑s nuu Ianyuux
ʼNa kajan taꞌu koio‑n nuu Ianyuux, maxku kada koio‑n ná ka kida se ka kida nga xa vaꞌa‑s. Ka kida nga‑s xa vaꞌa‑s chi ka tna ini‑s xa ka xijan taꞌu‑s nuu Ianyuux nɨni xnii‑s xiti veñuꞌu kuechi. Dani ka kida‑s nuu nanitnaꞌa ichi kaꞌnu xa kundeꞌa ñaꞌa ñayiu. Xandaa xakuiti xa n‑ka niꞌi‑s taꞌu‑s, te ña tuu na taꞌu‑s koo andɨu. Na kajan taꞌu koio‑n, ndɨu koio‑n cuartu‑n, te nakadɨ‑n yeꞌe xa naꞌi kajan taꞌu koio‑n nuu Taa‑ro Ianyuux. Ndeꞌa ñaꞌa‑ia juini ña kanda ndeꞌa‑n‑ia, te taxi‑ia taꞌu‑n. Na kajan taꞌu koio‑n nuu Ianyuux, maxku ku jaꞌan koio‑n ɨɨn ni tnuꞌu tɨtnɨ vuelta ná ka jaꞌan ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel. Ka xani ini‑i xa xaxeꞌe xa naꞌa ka jaꞌan‑i nini Ianyuux xa jaꞌan‑i. Maxku kada koio‑n ná ka kida ñayiu ijan, chi xá ama naꞌa Taa‑ro Ianyuux xa ndoñuꞌu‑n. Duꞌa kajan taꞌu koio‑n nuu‑ia:
Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu, na jaꞌan koio‑da xa ii‑n, te na koo koio‑da xañuꞌu nuu‑n.
10 Na jaꞌan koio‑da xa taxnuni‑n nuu‑da ntdaa‑da xa ka kuu‑da ñayiu ñuñayiu.
Nani ka kida ia xtuu andɨu xa juini‑n, dani na kada ñayiu ñuñayiu.
11 Taxi‑n xa kax xa koꞌo koio‑da vitna nani kida‑n ndɨkɨu ndɨñuu.
12 Xijan taꞌu‑da nuu‑n xa nani ka taxkanu ini‑da ñayiu kida ñaꞌa ɨɨn xa kida ñaꞌa‑i, dani taxkanu ini ñaꞌa‑n hora ka kida‑da kuechi.
13 Kada‑n xa maxku dajaꞌan ñaꞌa Kuiꞌna xa kada koio‑da kuechi; kada‑n xa maxku kada koio ka‑da xaloko.
Duꞌa kajan taꞌu koio‑n nuu Ianyuux.
14 ʼNux taxkanu ini koio‑n ñayiu n‑kida ñaꞌa ɨɨn xa n‑kida ñaꞌa‑i, taxkanu ini ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu. 15 Nux ma taxkanu ini‑n xa n‑kida ñaꞌa ñayiu jan, dani Taa‑ro Ianyuux, ma taxkanu ini‑ia kuechi n‑ka kida‑n.
Janda io xa kada ñayiu hora na koo ndite‑i
16 ʼNux ɨɨn kɨu nyaka ma kaxi koio‑n xaxeꞌe xa xndaxio ndite‑n, maxku kada koio‑n na ka kida se kida nga xa vaꞌa‑s chi xndaa nuu‑s xa kukoꞌyo ini‑s. Ka dataka‑s idi dɨkɨ‑s te kuiꞌa xndaa nuu‑s xa na kundeꞌa ñayiu xa xneꞌe ii‑s. Xandaa xakuiti xa xá n‑ka niꞌi‑s taꞌu‑s, te ña tuu na taꞌu‑s koo andɨu. 17 Na koo ndite mee‑n xa xneꞌe ii‑n ɨɨn kɨu nyaka, chiꞌi koio‑n aciti dɨkɨ‑n, tniꞌu‑n dɨkɨ‑n, najini‑n nuu‑n 18 xa maxku jini ñayiu xa xneꞌe ii‑n. Kundeꞌa ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux juini ña kanda ndeꞌa‑n‑ia, te dananitaꞌu ñaꞌa‑ia.
Andɨu kuu nuu na kunevaꞌa‑ro ɨɨn xa kunevaꞌa‑ro
19 ʼMaxku kaya koio kueꞌe ndatniu‑n ñuñayiu, chi kɨu tkidi xaxii‑ro ñuñayiu, te nanedɨꞌu dava ka xaxii‑ro. Dɨuni ka xanu ñaduꞌu yeꞌe te ka kɨu‑s veꞌe‑ro juini ndiꞌu vaꞌa, te ka duꞌu‑s. 20 Kada koio xa juini Ianyuux te kueꞌe xaxii‑n koo andɨu nuu ñayo tkidi kɨu ndatniu‑ro. Dɨuni ña nanedɨꞌu dava ka xaxii‑ro. Dɨuni ña yoo na ñaduꞌu xanu yeꞌe‑ro xa duꞌu ñaꞌa‑s. 21 Nuu io xaxii‑n, ijan jun ini‑n xa kutuu koio‑n.
22 ʼKuenda kɨu ɨɨn xa dakutnuni kuu nduchi nuu‑ro. Nux io vaꞌa nduchi nuu‑n, kutnuni vaꞌa ini‑n xa ndeꞌa‑n, 23 Nux ka jandixa‑n ñayiu jaꞌan ɨɨn xa ña ndaa, tunee tuduꞌa‑n. Maxku jandixa‑n ntdaa xa ka jaꞌan ñayiu ñuu‑n vaxi, chi ñadu ntdaa xa ka jaꞌan‑i ndaa.
24 ʼÑayo ɨɨn se xinokuechi io uu xtoꞌo chi nux uu‑s na koo jini uꞌu‑s ɨɨn‑s, te juemani‑s ɨnka‑s; a kada‑s ntdaa xa juini ɨɨn‑s, te jini uꞌu‑s ɨnka‑s. Mayo‑n ndaku xa junukuechi‑n nuu Ianyuux nux mee ni xa kadatniu‑n xa koo xaxii‑n, te ña tuu nax kada‑n xaxeꞌe Ianyuux.
Ndeka Ianyuux ñayiu kuu daꞌya‑ia
25 ʼMaxku kunduu ini‑n nuu nax kaxkoꞌo‑n, nax kundix kudaꞌu koio‑n, chi ndandɨꞌɨ ka mee‑n dada xa kaxi xa koꞌo‑n. Ndandɨꞌɨ ka‑n dada daꞌma‑n. 26 Kundeꞌa koio janda ka yaꞌa kɨt ka ndava. Ñayo‑tɨ dadaꞌu trɨu ni ñayo‑tɨ nataxtnaꞌa trɨu. Ñayo‑tɨ chiꞌi trɨu veꞌe‑t. Juini ñayo‑t chiꞌi trɨu veꞌe‑tɨ, ko ka niꞌi‑tɨ xa ka xaxi‑tɨ, chi dakaxi Ianyuux‑tɨ. Vichi ka yodo yaꞌu ndoꞌo dada kɨt ijan. 27 Maxku yo kunduu ini‑n, chi ni mayo‑n ndaku xa dakueꞌnu ka‑n mee‑n, ni dava metro ma kueꞌnu ka‑n. 28 Maxku kunduu ini koio‑n nuu nax kundix kudaꞌu‑n. Kundeꞌa koio xa vaꞌa xaꞌnu ita liriu. Ñatu kidatniu‑ta. Ñatu kava‑ta yuꞌa. 29 Juini vili n‑kaa daꞌma n‑xo xiꞌno Salomón, ko vili ka kaa ita liriu dada daꞌma n‑xo xiꞌno‑s. 30 Ite xaꞌnu vitna tnee kayu xiti xitnu. Ite ijan n‑kida Ianyuux xa vili n‑kaa. Naka mee‑n, ma ku kada‑ia xa kundix kudaꞌu‑n. Naka itaꞌu ni ka kukanu ini‑n‑ia. 31 Maxku kundu ini koio‑n. Maxku jaꞌan koio‑n: “¿Nax kaxkoꞌo‑ro? ¿Nax kundix kudaꞌu‑ro?”, 32 chi ñayiu ña ka jandixa Ianyuux, yo xyɨ ini‑i xa niꞌi‑i ntdaa xijan. Xá naꞌa Taa‑ro Ianyuux xa ntdaa xijan ka ndoñuꞌu‑n. 33 Naa xa jun ini koio‑n xijan, ndukundee koio xa kɨu tnaꞌa‑n nuu ñayiu ka jandixa xa taxnuni Ianyuux nuu‑i. Dɨuni ndukundee xa jandixa‑n tnuꞌu‑ia, te taxi‑ia ntdaa xa ka ndoñuꞌu‑n xa xtuu‑n ñuñayiu. 34 Maxku kɨ ini koio‑n xa yaꞌa tnee ida, chi tuku xa yaꞌa vitna te tuku xa yaꞌa tnee. Ndaꞌu ka yaꞌa‑n, chi kueꞌe xa kuu ntdantuꞌu kɨu, te nuu ndaꞌu ka na yaꞌa‑n ɨɨn kɨu ma kundee ka ini‑n —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.