5
N‑dakuaꞌa Jesús ñayiu
N‑xini Jesús xa kueꞌe ñayiu xyuku nuu‑ia, te n‑xe xee‑ia ɨɨn yuku, te n‑nukoo‑ia ijan. N‑ka xetuꞌa ñaꞌa se dakuaꞌa‑ia. N‑kixeꞌe‑ia xa dakuaꞌa‑ia‑s xiꞌin ñayiu xyuku ijan. Xiaꞌan‑ia:
—Na jaꞌan‑r xa ñayiu ka xani ini xa ma dananitaꞌu ñaꞌa Ianyuux xaxeꞌe xa yo n‑ka kida‑i kuechi, te n‑ka natu ini‑i xa n‑ka kida‑i kuechi, naka taꞌu‑i chi kɨu tnaꞌa‑i nuu ñayiu ka jandixa xa taxnuni Ianyuux nuu‑i.
ʼÑayiu ka ndaꞌi xaxeꞌe xa yo ka kukoꞌyo ini‑i xa n‑ka kida‑i kuechi, naka taꞌu‑i chi kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux, te ma kukoꞌyo ini ka‑i.
ʼÑayiu ka xani ini xa ka kuu‑i ñayiu dakuu nga, te dɨuni ka xani ini‑i xa ñatu ndandɨꞌɨ‑i, naka taꞌu‑i chi kendoo‑i xiꞌin ñuꞌu n‑xiaꞌan Ianyuux xa juñaꞌa‑ia.
ʼÑayiu io anu xa kada koio‑i xa juini Ianyuux, naka taꞌu‑i chi kada‑i ntdaa xijan, te kudɨ ini‑i.
ʼÑayiu kundaꞌu ini ɨnka ñayiu, naka taꞌu‑i chi kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux.
ʼÑayiu n‑kida Ianyuux xa n‑ndunini‑i, naka taꞌu‑i chi jini‑i‑ia.
ʼÑayiu kida xa ka ndumani nuu tnaꞌa ɨnka ñayiu, naka taꞌu‑i chi jaꞌan Ianyuux xa kuu‑i daꞌya‑ia.
10 ʼÑayiu kida xa juini Ianyuux te ndaꞌu yaꞌa‑i xaxeꞌe‑ia, naka taꞌu‑i chi jɨꞌɨn‑i nuu taxnuni‑ia.
11 ʼNaka taꞌu kuu koio‑n hora kuiꞌa na jaꞌan ñaꞌa ñayiu te kada uꞌu ñaꞌa‑i te tekuechi neñuu ñaꞌa‑i. Ntdaa xijan kada ñaꞌa‑i xaxeꞌe ruꞌu. 12 Io xa kuvete‑n. Io xa kudɨ ini koio‑n chi yo kueꞌe xa io andɨu taxi Ianyuux xaxeꞌe xa daa yaꞌa‑n. Duꞌa n‑ka kida uꞌu ñayiu xanaꞌa se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu na ta koo koio ka‑n.
N‑kakuneꞌe Jesús ñɨɨ́ xiꞌin ngandii
13 ʼKa kuu‑n ná kuu ñɨɨ́. Nux ñatuka ede ñɨɨ́, ma kuu xa nduu ede. Ña xiniñuꞌu ka. Kate‑ro te jueñi niꞌno nga‑ro. 14 Dɨuni ka kuu‑n ná kuu ngandii xa datnuni‑ia ñuñayiu. Ná kuu ɨɨn ñuu katuu nuu yuku dujun ka kuu‑n xa ñatu yɨvaꞌa. 15 Ñayo ñayiu natnuu candil te chindeyu‑i maquila. Ñatu daa kida‑i chi jandodo‑i candil jan ɨɨn nuu dujun na kuaꞌa na kuu kanda nituꞌu xiti veꞌe‑i. 16 Dani ndoꞌo ɨɨn ɨɨn‑n, kada‑n xa vaꞌa xa na kundeꞌa ñayiu ñuñayiu xa ka kida‑n xavaꞌa na kuaꞌa na ndadakaꞌnu‑i Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu.
N‑kakuneꞌe Jesús ley n‑chidotnuni Moisés
17 ʼMaxku kani ini koio‑n xa tniu‑r kuu xa dita‑r ley n‑chidotnuni Moisés xiꞌin xa n‑ka chidotnuni se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Ma daa kada‑r, chi kada‑r xa jɨn tnaꞌa xa xyodotnuni. 18 Xandaa xakuiti na jaꞌan‑r xa nɨni na kavatuu ka ñuñayiu xiꞌin andɨu ma dita Ianyuux ni ɨɨn tnuꞌu n‑chidotnuni Moisés. Ma dita‑ia ni ɨɨn letra, ni ɨɨn parti tnuꞌu‑ia nde na jɨn tnaꞌa ntdaa xa n‑chidotnuni‑s. 19 Nux ma jandixa‑n idii ni xa jaꞌan ley Ianyuux, juini ɨɨn tnuꞌu luchi kuu‑i, ma jiniñuꞌu vaꞌa‑n nuu taxnuni Ianyuux. Dɨuni ma jiniñuꞌu vaꞌa‑n nuu taxnuni Ianyuux nux jaꞌan‑n nuu ɨnka ñayiu xa maxku jandixa‑i xijan. Nux jandixa koio‑n tnuꞌu n‑chidotnuni‑s te jaꞌan‑n nuu ñayiu xa na jandixa‑i xaꞌa, nduu‑n ñayiu ndandɨꞌɨ andɨu nuu taxnuni Ianyuux. 20 Nux ka kuxee ini‑n nuu Ianyuux ná ka kuxee ini se dakuaꞌa ñayiu ley n‑chidotnuni Moisés xiꞌin se fariseu nuu‑ia, ma yoo‑n jɨꞌɨn andɨu nuu taxnuni‑ia.
N‑jaꞌan Jesús xa maxku kaꞌni‑ro ndɨyɨ
21 ʼKa xini‑n nax n‑ka jaꞌan se xanaꞌa nuu xixitna‑n. N‑ka xiaꞌan‑s: “Maxku kaꞌni‑n ndɨyɨ.” Ndeda ɨɨn‑n na kaꞌni ndɨyɨ, ndadandaa Ianyuux kuechi‑n. 22 Ko mee‑r jaꞌan xa nux diko ni na kiti ini‑n nuu ñanitnaꞌa‑n, ndadandaa Ianyuux kuechi‑n. Nux kuiꞌa na jaꞌan‑n ñayiu netnaꞌa xiꞌin‑n, ndadandaa juxtixia Israel kuechi‑n. Nux jaꞌan‑n nuu‑s: “Ku kuꞌu‑n”, jɨꞌɨn‑n nuu nuꞌu koko. 23 Nux jɨꞌɨn‑n veñuꞌu te jɨn tuꞌa‑n nuu altar xa doko‑n ɨɨn xa doko‑n nuu IanyuUx te ijan najaꞌan‑n xa n‑tuyɨka ɨɨn ñayiu n‑ndatnuꞌu xiꞌin‑n xaxeꞌe tnuꞌu loko n‑jaꞌan‑n nuu‑i, 24 dandoo‑n xa doko‑n jan yatni altar te jɨn ndatnuꞌu mani‑n xiꞌin ñayiu ijan. Nde na ndvaꞌa anu‑i, ijan dada jɨꞌɨn‑n te doko‑n xa neꞌe‑n juaꞌan nuu altar Ianyuux. 25 Nux kuu ɨɨn ñayiu jantnaꞌa xiꞌin‑n xa kandeka ñaꞌa‑i jɨꞌɨn nuu juxtixia, hora ijan ndumani‑n xiꞌin‑i na ñaꞌa kandeka ñaꞌa‑i jɨꞌɨn nuu‑s, te jɨn ndeka ñaꞌa‑s nuu se xndee ñayiu xyɨndiꞌu vekaa te chindiꞌu ñaꞌa‑s. 26 Xandaa xakuiti ma kee‑n nde na chiyaꞌu‑n ntdandituꞌu tvini kajan juxtixia jan.
N‑kakuneꞌe Jesús xa maxku kava ñayiu xiꞌin ñayiu ñatu n‑tnundaꞌa xiꞌin‑i
27 ʼKa xini‑n xa n‑jaꞌan xixitna‑n: “Nux io ñadɨꞌɨ‑n maxku kava‑n xiꞌin ɨnka ñadɨꞌɨ. Nux io yɨɨ‑n, maxku kava‑n xiꞌin ɨnka seyɨɨ.” 28 Mee‑r jaꞌan xa nux diko ni na kundeꞌa‑n ɨɨn ñadɨꞌɨ te kukajan ini‑n‑ña, xá n‑kida‑n kuechi. 29 Nux ɨɨn nduchi nuu‑n kida xa xko kida‑n kuechi, tava‑n te dajane‑n chi vaꞌa ka nux na kuita ɨɨn nduchi nuu‑n dada xa jɨꞌɨn ntdantuꞌu‑n xiꞌin anu‑n andea. 30 Nux ɨɨn ndaꞌa‑n kida xa ka kida‑n kuechi, kaꞌnde‑n te dajane‑n chi vaꞌa ka nux na kuita ɨɨn ndaꞌa‑n dada xa jɨꞌɨn ntdantuꞌu‑n xiꞌin anu‑n andea.
31 ʼDɨuni n‑jaꞌan xixitna‑n: “Se juini xa dandoo‑s ñadɨꞌɨ‑s, na kadakutu‑s tutu yodotnuni xa n‑dandoo‑s‑ña.” 32 Mee‑r jaꞌan xa nux ña n‑kida ɨɨn ñadɨꞌɨ io yɨɨ kuechi xiꞌin ɨnka seyɨɨ, te dandoo ñaꞌa yɨɨ‑ña, kuechi mee‑s kuu xa kada‑ña kuechi xiꞌin ɨnka seyɨɨ. Dani se n‑natnundaꞌa xiꞌin ñadɨꞌɨ n‑dandoo ñaꞌa yɨɨ‑ña, kada‑s kuechi xiꞌin‑ña.
N‑jaꞌan Jesús xa maxku kada‑ro uxi dɨkɨ ndaꞌa‑ro
33 ʼDɨuni ka xini‑n xa se xanaꞌa n‑jaꞌan nuu xixitna‑n: “Nux kada‑n uxi dɨkɨ ndaꞌa‑n xa chinaa‑n xa juñaꞌa‑n ɨɨn xa juñaꞌa‑n Ianyuux, juñaꞌa‑n xijan xa na jɨn tnaꞌa xa n‑jaꞌan‑n.” 34 Mee‑r jaꞌan xa maxku chinaa koio‑n. Maxku chinaa‑n andɨu, chi andɨu nukoo Ianyuux xa taxnuni‑ia. 35 Maxku chinaa‑n nuu ñuꞌu chi neñi niꞌno xeꞌe Ianyuux nuu ñuꞌu. Maxku chinaa‑n Jerusalén, chi Ia ndadakaꞌnu‑ro taxnuni ñuu ijan. 36 Maxku kada koio‑n uxi dɨkɨ ndaꞌa‑n xa chinaa‑n, ni maxku chinaa‑n dɨkɨ‑n, chi ni idii idi dɨkɨ‑n, ma ndaku‑n xa ndada kuixi‑n a ndada tnuu‑n. 37 Jaꞌan ndaa‑n. Jaꞌan‑n na io na juaꞌan. Nux na kadavaꞌa vete‑n tnuꞌu, Kuiꞌna dajaꞌan ñaꞌa.
Maxku dandenaa ɨɨn ñayiu xa n‑kida ñaꞌa ɨnka ñayiu
38 ʼDɨuni ka xini‑n tnuꞌu n‑jaꞌan xixitna‑n: “Nux na tava ñayiu ɨɨn nduchi nuu‑n, io xa natava naa juxtixia nduchi nuu‑i. Nux na kineꞌe ñayiu nuꞌu‑n, io xa kineꞌe juxtixia nuꞌu‑i.” 39 Ko ruꞌu jaꞌan xa maxku kani‑n ñayiu janñaꞌa. Maxku daa kada‑n. Nux na kani ñayiu kuñu nuu‑n lado kuaꞌa, ngoneꞌe‑n xa na kani‑i ɨnka lado. 40 Nux tekuechi ñaꞌa ñayiu nuu juxtixia ɨɨn xa tekuechi ñaꞌa‑i, te juini‑i xa tnɨɨ‑i duꞌnu‑n, juñaꞌa‑n te juñaꞌa‑n kotona‑n tuku. 41 Nux ka kidajuexa se taxnuni xa kaneꞌe‑n ɨɨn xa vee jɨꞌɨn ɨɨn yodo kilómetro, uni kilómetro kaneꞌe xijan jɨꞌɨn. 42 Nux na kajan nuu ñayiu xaxii‑n juñaꞌa nuu‑n, te maxku dangondita duꞌa nga‑n‑yɨ.
43 ʼDɨuni ka xini‑n xa xixitna‑n n‑jaꞌan: “Juemani koio ñayiu io yatni xiꞌin‑n te jini uꞌu koio se xini uꞌu ñaꞌa.” 44 Mee‑r jaꞌan juemani koio ñayiu ka xini uꞌu ñaꞌa, te kajan taꞌu koio xa na kutuu vii kutuu vaꞌa ñayiu ka kida uꞌu ñaꞌa xiꞌin ñayiu kuiꞌa ka jaꞌan ñaꞌa. 45 Daa kada koio, chi daa kida Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu. Kida‑ia xa ndii ngandii nuu io ñayiu loko, nuu io ñayiu vaꞌa. Dɨuni dajuun‑ia dau nuu io ñayiu loko, nuu io ñayiu vaꞌa. 46 Nux mee ni ñayiu ka xemani ñaꞌa ka xemani‑n, ma niꞌi koio‑n taꞌu‑n. Ntdaa ñayiu duꞌa ka kida, nde se ka xijan tvini nandajan gobierno duꞌa ka kida. 47 Nux mee ni nuu ñani tnaꞌa‑n xndaxio‑n xañuꞌu, ñatu io vaꞌa xa duꞌa ka kida‑n. Davaꞌa nga ñayiu daa ka kida, nde ñayiu ña ka najaꞌan Ianyuux duꞌa ka kida. 48 Jandixa koio ntdaa tnuꞌu dijan n‑jaꞌan‑r, te kada‑n xa ndaa na kida Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu.