14
N‑kendodo dɨkɨ Sua Bautista
Tiempu ijan n‑xite ndodo xa jaꞌan Jesús, te n‑teku Herodes, se taxnuni xa kida Jesús. N‑jaꞌan‑s nuu se ka xinokuechi nuu‑s:
—Dɨu‑s kuu Sua Bautista. N‑nandoto‑s. Xijan kuu xa kuaꞌa‑s kada‑s milagru —kuu Herodes, n‑xiaꞌan‑s.
3-4 Duꞌa n‑kuu xa n‑xiꞌí Sua. N‑tnɨɨ Herodes‑sɨ. N‑duku ñaꞌa‑s te n‑chindiꞌu ñaꞌa‑s vekaa xaxeꞌe xa n‑jaꞌan Sua nuu‑s xa ñatu n‑jandixa‑s ley Ianyuux. Daa n‑jaꞌan Sua nuu‑s, chi tuu‑s xiꞌin Herodías, ñá kuu ñadɨꞌɨ ñani‑s, se nani Slipe. N‑kuu Herodes xa kaꞌni‑s Sua, ko n‑yuꞌu‑s xa ndandita koio ñayiu distrito ijan, chi ka xini‑i xa Sua n‑kuu se jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Kɨu n‑naxee yoo kɨu n‑kaku Herodes, daa n‑xataxeꞌe daꞌya dɨꞌɨ Herodías nuu se xtuu viko‑s, te yo n‑tna ini‑s xa xataxeꞌe‑i. Xijan kuu xa n‑kida‑s uxi dɨkɨ ndaꞌa‑s xa n‑chinaa‑s xa davaꞌa nga xa kajan‑i juñaꞌa‑s. Te n‑jaꞌan dɨꞌɨ‑i nuu‑i xa na kajan‑i dɨkɨ Sua. Te daa xiaꞌan‑i nuu Herodes:
—Na kava ndodo dɨkɨ Sua Bautista ɨɨn nuu koꞌo, te taxi‑n —kuu‑i, xiaꞌan‑i.
9-10 Yo n‑tnau ini Herodes, te n‑chi ini‑s, ko xaxeꞌe xa n‑chinaa‑s xiꞌin xaxeꞌe xa n‑ka teku se ka xaxdeꞌñu xiꞌin‑s xa n‑chinaa‑s, xijan kuu xa n‑taꞌu tniu‑s nuu se ka xinokuechi nuu‑s xa na kaꞌnde‑s dɨkɨ Sua, te na juñaꞌa koio‑s dɨkɨ‑s dichi ijan. 11 Neꞌe ɨɨn‑s koꞌo kandodo dɨkɨ Sua n‑naxee, te n‑xiaꞌan‑s‑yɨ, te neꞌe‑i koꞌo kandodo dɨkɨ‑s juaꞌan nuu dɨꞌɨ‑i. 12 Se n‑dakuaꞌa Sua n‑ka xe kineꞌe ñaꞌa‑s vekaa, te n‑ka xe kuxi ñaꞌa‑s. Ijan dada n‑ka xe juña tnuꞌu‑s Jesús xa daa n‑yaꞌa.
N‑xiaꞌan Jesús xa n‑ka xaxi kueꞌe ñayiu
13 Nu n‑teku Jesús xa n‑xiꞌí Sua, te n‑ndeé‑ia barcu. Mee ni‑ia juaꞌan nuu ñayo ñayiu io te ñatu nga juun dau. Nu n‑ka teku ñayiu xndaxio ñuu ijan xa xá juaꞌan‑ia, te n‑ka xiko nduu‑i yuꞌu mar xa xndijun‑i‑ia juaꞌan, te daña, se n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑ia, xndijun‑da‑ia juaꞌan koio xiꞌin ɨnka barcu. 14 Nu n‑kane‑ia barcu, te n‑xini‑ia kueꞌe ñayiu xyuku ijan. N‑kundaꞌu ini‑ia‑i, te n‑ndadavaꞌa‑ia ñayiu ka kuꞌu. 15 Nu n‑kundiꞌi ngandii, te n‑ka xetuꞌa ntdaa‑da‑ia. Ka xiaꞌan‑da:
—Ñayo ñayiu io yaꞌa ka diko xa jueen‑ro xa kaxi‑ro te vax ñini. Tundaꞌa‑n ñayiu ya xa na jɨꞌɨn‑i ñuu kuechi xndaxio yatni xa njueen koio‑i xa kaxdini‑i.
16 N‑jaꞌan‑ia:
—Ña kidayɨka‑i xa jɨꞌɨn koio‑i xa njueen‑i xa kaxi‑i. Juñaꞌa koio xa na kaxi‑i.
17 Te ka xiaꞌan‑da:
—Ñatu kueꞌe xa xneꞌe‑da vaxi xa kaxi‑ro. Oꞌon ni tila xiꞌin uu ni chaka.
18 Te n‑jaꞌan‑ia:
—Juan jeꞌen koio.
19 N‑taꞌu tniu‑ia xa na nkoo koio ñayiu jan nuu ite. N‑tnɨɨ‑ia oꞌon tila jan xiꞌin nduu chaka jan te n‑nukondeꞌa‑ia andɨu te n‑xijan taꞌu‑ia nuu Ianyuux. N‑taꞌu dava‑ia tila jan te n‑taxi‑ia ntdaa daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia, xa dakexio‑da nuu ñayiu xyuku jan. 20 N‑ka xaxi‑da ntdaa‑da xiꞌin ñayiu jan xa nde n‑ka chitu xiti‑da xiꞌin‑i. Te n‑ka nadataka‑da pedazo n‑ka kendoo te n‑ka dachitu‑da uxi uu yɨka. 21 N‑ka xaxi naxa oꞌon mil seyɨɨ. Dɨuni n‑ka xaxi ñadɨꞌɨ xiꞌin daꞌya‑ña, ko ña n‑ka kaꞌu‑da‑ña xiꞌin daꞌya‑ña.
N‑xika Jesús nuu mar
22 Ijan dada n‑jaꞌan‑ia nuu ntdaa mee‑da xa na ndeé koio‑da barcu xa na nangondita koio‑da nɨni xiaꞌan‑ia nuu ñayiu xa nangondita koio‑i; nuꞌu‑i veꞌe‑i. Te duꞌa n‑ka kida‑da. 23 Nu n‑yaꞌa n‑jaꞌan‑ia xa ndixi koio ñayiu, te juaꞌan mee ni‑ia yuku xa kajan taꞌu‑ia nuu Ianyuux. Nu n‑kunee dani tuu naꞌi‑ia ijan. 24 Xñutuu daña xiti barcu xa ka ndixi‑da. Nu n‑ka kudava‑da xiꞌin barcu nuu mar, ndeꞌe xe kandava barcu nuu ndute, chi yo ndeꞌe kane tachi. 25-26 Antecas xa tuu, n‑ka xini‑da‑ia xa xika‑ia nuu mar, te duꞌa juan xee‑ia do nuu ka ndixi‑da. Yo n‑ka yuꞌu‑da. N‑ka xiaꞌan tnaꞌa‑da xa anu kuu xa n‑ka xini‑da. Xaxeꞌe xa yo n‑ka yuꞌu‑da xee n‑ka kana‑da. 27 Dana ini n‑jaꞌan‑ia nuu‑da:
—Maxku yuꞌu koio‑n. Maxku chi ini koio‑n. Mee‑r kuu Jesús.
28 Te xiaꞌan Spedru nuu‑ia:
—Maestru, nu ndaa xa mee‑n kuu Jesús, kada‑n xa na kaka‑da nuu ndute xa na xetnaꞌa ñaꞌa‑da.
29 Xiaꞌan Jesús nuu‑s:
—Neꞌe.
N‑nane Spedru barcu te n‑xika‑s nuu mar te n‑kuyatni‑s nuu‑ia. 30 N‑xini Spedru xa yo kane tachi te ndeꞌe xe kandava ndute. Nu n‑xini‑s xijan, te n‑yuꞌu‑s. N‑kixeꞌe nduxi‑s nuu‑te te xee n‑kana‑s:
—Maestru, dakaku ñaꞌa‑n.
31 Ñama n‑dakaa Jesús ndaꞌa‑ia te n‑tnɨɨ‑ia Spedru. Xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Ñatu kukanu ini ñaꞌa vaꞌa‑n. ¿Nakuenda n‑xe tnɨɨ anu‑n?
32 N‑ndaa‑s xiꞌin Jesús barcu. Dana ini n‑nujuiin tachi xa n‑kane‑i. 33 Nu n‑ndeé‑ia barcu, n‑ka xe juiin xiti‑da nuu‑ia xa n‑ka ndadakaꞌnu‑da‑ia. Ka xiaꞌan‑da:
—Xandaa xakuiti xa dɨu‑n kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux.
34 N‑ka yaꞌa‑da xiꞌin‑ia xiꞌin barcu jan ɨnka lado yuꞌu mar, te n‑ka xee‑da yatni nuu nani Genesaret. 35 N‑ka najini ñayiu ñuu ijan Jesús, te n‑ka xian tnuꞌu‑i ñayiu dava ka ñuu xndatuu yuꞌu mar katuu yatni ñuu‑i xa n‑xee Jesús ijan. Nu n‑ka teku ñayiu ijan xijan, te xndeka‑i ñayiu ka kuꞌu n‑ka xee nuu‑ia. 36 Yo n‑ka xijan taꞌu‑i nuu‑ia xa na juejoon‑ia xa juini nga ndɨkɨ xeꞌe daꞌma‑ia na tnɨɨ‑i. N‑xejoon‑ia, te n‑ka ndvaꞌa‑i ntdaa‑i.