15
Tnuꞌu loko ka jaꞌan ñayiu kida xa kuu‑i ñayiu loko
Ijan dada n‑ka xee se fariseu xiꞌin se ka tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés nuu Jesús. Se Jerusalén ka kuu‑s. N‑ka jaꞌan‑s nuu‑ia:
—¿Nakuenda ña ka jandixa se dakuaꞌa‑n xa n‑ka taꞌu tniu xixitna‑ro? Ña ka jandixa‑s xijan, chi ña ka nandaꞌa‑s na ka xaxi‑s dita.
Xiaꞌan Jesús nuu‑s:
—Ka jandixa‑n xa n‑taꞌu tniu xixitna‑n, te ka kuxee ini‑n nuu Ianyuux. N‑taꞌu tniu Ianyuux: “Najuen tnuꞌu koio tadɨꞌɨ‑n”, te “ñayiu na jan kuiꞌa taa‑i a dɨꞌɨ‑i, na kaꞌni ñaꞌa juxtixia.” Nux jaꞌan ɨɨn se jaꞌan nuu tadɨꞌɨ‑s: “Chindee ñaꞌa‑da n‑kuu, ko ntdaa xa io xa taxi‑da n‑doko‑da nuu Ianyuux”, te ka jaꞌan‑n xa ñatu kidayɨka‑i xa chindee‑s tadɨꞌɨ‑s. Duꞌa kuu xa ña ka chinuu‑n ley Ianyuux xaxeꞌe xa ka dakuaꞌa‑n ñayiu xa n‑taꞌu tniu xixitna‑n. Ka kida nga‑n xa vaꞌa‑n. Xaxeꞌe xa daa ka kida‑n, vitna n‑xetnaꞌa xa n‑jaꞌan Isaías. Duꞌa n‑chidotnuni‑s xa n‑jaꞌan Ianyuux:
Ñayiu Israel ka jaꞌan xa ka najuen tnuꞌu ñaꞌa‑i, ko ka jaꞌan ni nga‑i chi ñatu daa kuu anu‑i.
Ña ka xe ini ñaꞌa‑i.
Ñatu kee xa ka ndadakaꞌnu ñaꞌa‑i, chi ka jandixa‑i ley n‑ka xani ini mee‑i.
Duꞌa n‑jaꞌan Isaías —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia.
10 Ijan dada n‑kana‑ia ñayiu xyuku ijan, te xiaꞌan‑ia nuu‑i:
—Kunini koio xa jaꞌan‑r na kuaꞌa na kutnuni ini‑n nax kuu xa jaꞌan‑r. 11 Ñadu xa keé xiti ñayiu kida xa kuu‑i ñayiu loko, chi tnuꞌu ka jaꞌan‑i kida xa kuu‑i ñayiu loko.
12 Ijan dada n‑ka xe tuꞌa‑da‑ia, te ka xiaꞌan‑da nuu‑ia:
—¿N‑tu ini‑n xa n‑ka tuyɨka se fariseu xaxeꞌe tnuꞌu n‑jaꞌan‑n a?
13 Te n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da:
—Kuenda kɨu ɨɨn xa xaꞌnu nuu ñuꞌu te ñatu xiniñuꞌu kuu ntdantuꞌu xa ñatu n‑taꞌu tniu Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu. Tnuꞌu‑ro xijan chi ña xiniñuꞌu. 14 Maxku chinuu‑n xa n‑ka tuyɨka‑s. Kuenda kɨu se kuaa ndeka ɨnka se kuaa juaꞌan ɨɨn nuu juaꞌan‑s ka kuu‑s. Nux ndeka ɨɨn se kuaa ɨnka se kuaa juaꞌan ɨɨn nuu juaꞌan‑s, nduu‑s kekava —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia.
15 Te xiaꞌan Spedru nuu‑ia:
—Kachi tnuꞌu ñaꞌa‑n nax kuu ntdaa xa dijan n‑najani‑n.
16 Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑da ntdaa‑da:
—¿Ta yoo ka‑n kutnuni ini koio xa daa nga dakuaꞌa ñaꞌa‑r vaxi a? 17 ¿Ta keé ini koio ka‑n xa ntdaa xa xaxi‑ro kojon‑ro te keé‑i xiti‑ro a? Ijan dada juun xiti‑ro. 18 Ñadu xaꞌa kida xa kuu ñayiu ñayiu loko, chi tnuꞌu kee yuꞌu‑i kida xa kuu‑i ñayiu loko, chi xijan ñuꞌu anu‑i. 19 Xa ñuꞌu anu‑i kida xa kuiꞌa ka jaꞌan‑i xiꞌin xa ka xaꞌni tnaꞌa‑i. Xijan kida xa kidakuechi ɨɨn seyɨɨ xiꞌin ñadɨꞌɨ ña kuu ñadɨꞌɨ‑s. Xijan kida xa ka duꞌu tnaꞌa ñayiu. Xijan kida xa ka jaꞌan ñayiu tnuꞌu vete nuu juxtixia. Dɨuni xijan kida xa ka jan kuiꞌa tnaꞌa ñayiu. 20 Xijan kida xa kuu‑i ñayiu loko, ko ñadu xa ña ka nandaꞌa ñayiu na ka xaxi‑i kida xa kuu‑i ñayiu loko —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da.
Ñá toꞌo n‑kukanu ini Jesús
21 Ijan dada n‑ka kee‑da xiꞌin‑ia ijan. Juaꞌan koio‑da xiꞌin‑ia ɨɨn distrito ñatu yɨndaꞌa Israel nuu katuu ñuu nani Tiro xiꞌin Sidón. 22 N‑xe tuꞌa ɨɨn ñá distrito ijan Jesús. Ñá Cananea kuu‑ña:
—Dito —kuu‑ña, n‑kana‑ña.
Te xiaꞌan‑ña:
—Te kuu daꞌya dana David, kundaꞌu ini ñaꞌa‑n. Xaloko ñuꞌu anu daꞌya dɨꞌɨ‑da. Yo ndeꞌe kida uꞌu ñaꞌa‑i.
23 Ni ɨɨn tnuꞌu, ña n‑jaꞌan‑ia nuu‑ña. N‑ka xetuꞌa ntdaa daña‑ia, te tɨtnɨ vuelta n‑ka jaꞌan‑da nuu‑ia:
—Taꞌu tniu‑n nuu ñá yaꞌa xa na nuꞌu‑ña veꞌe‑ña, chi ndijun ñaꞌa‑ña te kana‑ña.
24 Ijan dada n‑jaꞌan Jesús nuu‑ña:
—N‑tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux xa vaxi‑r xa dakuaꞌa‑r mee ni ñayiu Israel. Ka kuu‑i na ka kuu tkachi n‑ka xita.
25 N‑xe tuꞌa ka ñá ijan‑ia te n‑xe juiin xiti‑ña nuu‑ia. Xiaꞌan‑ña:
—Dito, ndadavaꞌa‑n daꞌya‑da.
26 N‑jaꞌan Jesús tnuꞌu kandee nuu‑ña:
—Ñatu io vaꞌa xa tnɨɨ‑ro tila dichi kuechi, te juñaꞌa‑ro ti ina.
27 Dɨuni n‑jaꞌan‑ña tnuꞌu kandee nuu‑ia:
—Ndaa jaꞌan‑n, Dito, ko na ka xaxi ñayiu tila, te ka xaxi ti ina pedazo tila jungoio kaꞌa mexa‑i —kuu‑ña, xiaꞌan‑ña.
28 Ijan dada xiaꞌan Jesús nuu‑ña:
—Xandaa xakuiti xa kukanu ini ñaꞌa‑n. Na yaꞌa na juini‑n de.
Hora ijan ni n‑ndvaꞌa daꞌya dɨꞌɨ‑ña.
N‑xiaꞌan Jesús xa kaxi kueꞌe ñayiu
29 N‑ka ndee‑da xiꞌin‑ia ijan, te n‑ka xee ntuku‑da xiꞌin‑ia yuꞌu mar Galilea. Ijan dada n‑ka xee‑da xiꞌin‑ia ɨɨn yuku, te n‑nukoo‑ia ijan. 30 Kueꞌe ñayiu xndeka ñayiu ka kuꞌu n‑ka xee nuu‑ia. Xndeka‑i ñayiu ña kuu kaka, ñayiu kuaa, ñayiu n‑ka ndakuneꞌe, ñayiu ña kuu jaꞌan, xiꞌin dava ka ñayiu ka tnaꞌa ɨnka kueꞌe n‑ka xee. N‑ka xajan tuu‑i‑yɨ nuu‑ia te n‑ndadavaꞌa ñaꞌa‑ia. 31 N‑ka xini ñayiu xa n‑jaꞌan ñayiu ña n‑kuu jaꞌan. N‑ka xini‑i xa n‑ndvaꞌa ñayiu n‑ka ndakuneꞌe. N‑ka xini‑i xa n‑ka ndvaꞌa ñayiu n‑ka xika yakua xiꞌin xa n‑ka nukondeꞌa ñayiu n‑kuaa. Te n‑ka ndadakaꞌnu‑i Ianyuux, chi ndeka‑ia‑i xaxeꞌe xa ka kuu‑i ñayiu Israel. Nu n‑ka xini‑i ntdaa xa n‑kuu, n‑ka yuꞌu anu‑i.
32 Ijan dada n‑kana ñaꞌa Jesús ntdaa daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia. Te n‑jaꞌan‑ia:
—Ndaꞌu ñayiu xyuku yaꞌa, chi n‑kuu uni kɨu xtuu‑ro xiꞌin‑i, te ñatu nax kaxi koio‑i. Xaxeꞌe xa ña tuu nax ka xaxi‑i, ñatu kuu ini‑r xa taꞌu tniu‑r nuu‑i xa nangondita‑i; nuꞌu‑i veꞌe‑i na ñaꞌa kuita‑i ichi nuꞌu‑i —kuu Jesús.
33 Te ka xiaꞌan‑da nuu‑ia:
—¿Ndexu niꞌi koio‑da tila kaxi ntdaa ñayiu yaꞌa xa chitu xiti‑i, chi ña yoo ñayiu io yaꞌa?
34 Te n‑xijan tnuꞌu ñaꞌa‑ia:
—¿Nadaa tila xneꞌe‑n u?
Te ka xiaꞌan‑da:
—Uxa xiꞌin xaku ni chaka.
35 Te n‑taꞌu tniu‑ia nuu ñayiu xa na nkoo koio‑i nuu ñuꞌu. 36 N‑tnɨɨ‑ia uxa tila xiꞌin chaka, te n‑xijan taꞌu‑ia nuu Ianyuux. N‑taꞌu‑ia tila jan, te n‑taxi‑ia daña ɨɨn ɨɨn‑da te n‑ka dakee xio‑da nuu ñayiu jan. 37 N‑ka xaxi‑da ntdaa‑da xiꞌin‑i xa nde n‑ka chitu xiti‑da xiꞌin‑i. Te n‑ka nadataka‑da pedazo kuechi n‑ka kendoo. N‑ka dachitu‑da uxa ndoꞌo naꞌnu. 38 N‑ka xaxi koon mil seyɨɨ. Dɨuni n‑ka xaxi ñadɨꞌɨ xiꞌin daꞌya‑ña, ko ña n‑ka kaꞌu‑da‑ña xiꞌin daꞌya‑ña. 39 N‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu xa xá io hora nuꞌu koio‑i. N‑ka n‑ndeé‑da xiꞌin‑ia barcu, te juaꞌan koio‑da xiꞌin‑ia nuu nani Magdala.