16
N‑jaꞌan se saduceu xiꞌin se fariseu nuu Jesús xa na kada‑ia ɨɨn milagru
Ijan n‑ka xee se fariseu xiꞌin se saduceu nuu Jesús. N‑ka juini‑s xa kundeꞌa‑s nuu kuaꞌa‑ia kada‑ia milagru a ñaꞌa. Te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Na juan keé ngandii, te ka jaꞌan‑n: “Vaꞌa ndii tnee chi n‑ndukueꞌe xeꞌe andɨu.” Datne neꞌe ka jaꞌan‑n: “Juun dau ndeꞌe te kane tachi vitna chi n‑ndukueꞌe andɨu, te iin vikó.” Ka kutnuni ini‑n nax yaꞌa xaxeꞌe xa xndeꞌa‑n andɨu, ko xa xndeꞌa‑n seña Ianyuux ña ka kutnuni ini‑n nax yaꞌa. Ndoꞌo, ñayiu io vitna, ka juini‑n xa kada‑r milagru kundeꞌa‑n. Ñayiu loko ka kuu‑n, chi ka kida‑n yɨka kuechi xiꞌin ñadɨꞌɨ ña n‑tnundaꞌa xiꞌin‑n. Xaxeꞌe xijan ma jini koio‑n milagru ka juini‑n xa kundeꞌa‑n. Diko ni jini koio‑n xa yaꞌa‑r ná n‑yaꞌa Jonás —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
Ijan dada juaꞌan‑ia ɨnka lado yuꞌu mar, te n‑dandoo ñaꞌa‑ia.
Levadura se fariseu xiꞌin se saduceu
Ijan dada juaꞌan koio daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia xiꞌin barcu te n‑nanitnaꞌa‑da xiꞌin‑ia ɨnka lado yuꞌu mar jan. Ijan n‑ka najaꞌan‑da xa ña n‑ka neꞌe koio‑da tila. Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑da ntdaa‑da:
—Chinuu koio janda kaa levadura se fariseu xiꞌin se saduceu, te koo koio‑n cuedado.
Ka xiaꞌan tnaꞌa‑da:
—Duꞌa jaꞌan‑ia xaxeꞌe xa ña n‑ka neꞌe‑ro tila.
Xaxeꞌe xa n‑kutnuni ini‑ia xa n‑ka ndatnuꞌu‑da, te n‑jaꞌan‑ia:
—¿Nakuenda ka ndatnuꞌu‑n xa ña tuu na tila xneꞌe‑n? Naka ña ka kukanu ini ñaꞌa‑n. ¿Ta kutnuni ka ini koio‑n a? ¿Ñayo‑n xnaꞌa na n‑xio oꞌon ni tila na n‑ka xaxi oꞌon mil seyɨɨ a? ¿Nax kuu xa ña xnaꞌa‑n nadaa yɨka n‑ka dachitu‑n pedazo tila n‑kendoo n‑ka nadataka‑n? 10 ¿Ña xnaꞌa‑n na n‑xio uxa ni tila te n‑ka xaxi koon mil seyɨɨ a? ¿Ña xnaꞌa‑n nadaa ndoꞌo naꞌnu n‑ka dachitu‑n pedazo tila n‑kendoo a? 11 ¿Nakuenda ña ka kutnuni ini‑n xa ñadu tila n‑kakuneꞌe‑r na n‑jaꞌan‑r xa chinuu koio‑n janda kaa levadura se fariseu xiꞌin se saduceu te koo koio‑n cuedado? —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia.
12 Ijan dada n‑ka kutnuni ini‑da xa tnuꞌu kandee n‑jaꞌan‑ia. Ñatu n‑jaꞌan‑ia xa chinuu koio‑da janda kaa levadura kɨu tila, chi xa na chinuu koio‑da xa dakuaꞌa se fariseu xiꞌin se saduceu te maxku jandixa koio‑da xijan.
N‑jaꞌan Spedru nuu Jesús xa dɨu‑ia kuu Cristu
13 Ijan dada juaꞌan koio‑da xiꞌin Jesús nuu nani Cesarea Filipo. Nu n‑ka xee‑da ijan, n‑xijan tnuꞌu ñaꞌa‑ia ntdaa‑da:
—Ruꞌu, Ia kuu ñayiu, ¿Jundu kuu‑r ka jaꞌan ñayiu?
14 Te ka xiaꞌan‑da:
—Dava ñayiu ka jaꞌan xa Sua Bautista kuu‑n, dava‑i ka jaꞌan xa Elías kuu‑n. Dava tuku‑i ka jaꞌan xa Jeremías a ɨnka se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux kuu‑n.
15 Te n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da:
—¿Te ndoꞌo, jundu kuu‑r ka jaꞌan‑n nuu ñayiu?
16 Te xiaꞌan Simón Pedro:
—Cristu, Daꞌya Yɨɨ Ianyuux ndixa kuu‑n.
17 Te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Taꞌu kuu ndoꞌo, Simón, daꞌya yɨɨ Jonás, ñadu ñayiu n‑kachi tnuꞌu ñaꞌa xaꞌa, chi Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu n‑kachi tnuꞌu ñaꞌa. 18 Ruꞌu jaꞌan nuu‑n: Dɨu‑n kuu Spedru te kuenda kɨu toto kuu‑n, te kuenda kɨu veñuꞌu kuu ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa ruꞌu, te nuu toto jan kadavaꞌa‑r veñuꞌu‑r. Kada‑n xa na kukueꞌe ka ñayiu kukanu ini ñaꞌa. Juini kuu Kuiꞌna xa ma kukanu ini ñaꞌa ñayiu, ko kukanu ini ñaꞌa naꞌi‑i, te dananitaꞌu‑r‑yɨ. 19 Kada‑r xa jaꞌan‑n nuu ñayiu nax io xa kada‑i xa kɨu tnaꞌa‑i nuu ñayiu ka jandixa xa taxnuni Ianyuux nuu‑i. Tnuꞌu jaꞌan‑n kuu ná kuu ndakaa. Ntdaa ñayiu ñatu ñu ini Ianyuux xa yaa‑i nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu, dɨuni ma dayaa‑n‑yɨ nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu. Ntdaa ñayiu xá ñu ini Ianyuux xa yaa‑i nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu, dɨuni dayaa‑n‑yɨ nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
20 Ijan dada n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da, xa maxku jaꞌan koio‑da nuu ñayiu xa dɨu‑ia kuu Cristu.
N‑kakuneꞌe Jesús xa kuú‑ia
21 Daa n‑kixeꞌe Jesús xa kachitnuꞌu ñaꞌa‑ia ntdaa daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia nuu nax yaꞌa. N‑jaꞌan‑ia xa io xa jɨꞌɨn‑ia Jerusalén, te io xa kada uꞌu ñaꞌa sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu país‑ro xiꞌin dutu ka taxnuni xiꞌin se ka tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés. Dɨuni n‑jaꞌan‑ia xa io xa kaꞌni ñaꞌa koio‑s te nandoto‑ia nuu uni kɨu. 22 Te ndeka dɨɨn Spedru Jesús juaꞌan ɨɨn lado xa n‑kanandee‑s‑ia xa daa n‑jaꞌan‑ia, te dɨuni xiaꞌan‑s:
—Maxku ndiꞌa Ianyuux daa yaꞌa‑n, Maestru.
23 N‑ngokoo‑ia, te n‑nukondeꞌa‑ia Spedru te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Xiko juiin, Satanás, chi dadaꞌan‑n xa kada‑r tniu Ianyuux. Xani ini‑n ná xani ini ñayiu; ñatu xani ini‑n ná xani ini Ianyuux.
24 Ijan dada n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da:
—Nux ndeda‑n juini xa nkuitandijun ñaꞌa‑n, kande ini koio xa ka kukajan ini‑n, te jun ini koio‑n xa kuú‑n ná ñu ini ɨɨn se doko curuxi‑s xa nkuitakaa dika‑s. Ijan dada nkuitandijun ñaꞌa koio‑n. 25 Ñayiu ña ka juini xa kuú‑i xaxeꞌe‑r, dakuita‑i anu‑i, ko ñayiu na kuu xaxeꞌe‑r, kutuu‑i xiꞌin Ianyuux nɨkava nɨkuita andɨu. 26 Nux ndeda‑n, na kunevaꞌa ntdaa xa io ñuñayiu dakuita‑n anu‑n, te ña tuu nax kineꞌe‑n. Juini na diko ɨɨn ñayiu ntdaa xa nevaꞌa‑i, ma kendita tvini‑i xa chiyaꞌu‑i xa maxku kuita anu‑i. 27 Ndixi ruꞌu, Ia kuu ñayiu, te ma kukuee‑r. Ndixi‑r xiꞌin ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux. Ndii‑r ná ndii Taa‑r Ianyuux. Kɨu ijan taxi‑r ɨɨn ɨɨn‑n ɨɨn xa taxi‑r segun nax n‑ka kida‑n. 28 Xandaa xakuiti ma kuú dava ndoꞌo, se xtuu yaꞌa, nde na jini‑n xa na kixeꞌe ruꞌu, Ia kuu ñayiu, xa taxnuni‑r nuu‑n.