17
N‑dama nuu Jesús, te n‑koko daꞌma niꞌno‑ia
Nu n‑yaꞌa iñu kɨu, te ndeka dɨɨn Jesús Spedrua, xiꞌin Jacobo xiꞌin Sua, ñani Jacobo juaꞌan koio ɨɨn yuku dujun. Te n‑dama ñɨɨ‑ia. Te n‑ndii nuu‑ia ná ndii ngandii. N‑ndukuixi daꞌma‑ia, te koko ná koko ɨɨn xa datnuni. Dana ini n‑ka xini‑s Moisés xiꞌin Elías xa ka ndantuꞌu‑s xiꞌin Jesús. Te n‑jaꞌan Spedru nuu‑ia:
—Dito, naka vaꞌa xa n‑kixee‑ro yaꞌa. ¿Vatuka xa kadavaꞌa‑da uni veꞌe yutnu vixi a? Ɨɨn ku kuu veꞌe‑n, ɨnka ku kuu veꞌe Moisés, te ɨnka ku kuu veꞌe Elías.
Nɨni jaꞌan‑s te n‑ndixi vikó nuꞌu nde nuu ñuꞌu te n‑ka daꞌu‑s nuu vikó jan. Te n‑jaꞌan Ianyuux xiti vikó jan:
—Ia yaꞌa kuu Daꞌya Yɨɨ mani‑r. Yo kudɨ ini‑r xa kida‑ia tniu‑r. Kunini koio xa jaꞌan‑ia.
Nu n‑ka teku ndruni se ndeka‑ia juaꞌan tnuꞌu ijan, te n‑ka xe juiin xiti‑s, chi yo ndeꞌe n‑ka yuꞌu‑s. N‑xe tuꞌa Jesús nuu xnii xiti‑s. N‑tnɨɨ ñaꞌa‑ia, te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Ndojuiin koio. Maxku yuꞌu‑n.
N‑ka ndonenuu‑s te ña n‑ka xini ka‑s Moisés xiꞌin Elías. Mee nga Jesús n‑ndoo xiꞌin‑s. Nɨni vax nuu koio‑s xiꞌin‑ia yuku, n‑jaꞌan‑ia nuu‑s:
—Maxku ñaꞌa jaꞌan koio‑n nuu ñayiu xa dijan n‑ka xini‑n. Nde na nandoto ruꞌu, Ia kuu ñayiu, dada jaꞌan koio‑n.
10 Te n‑ka xijan tnuꞌu‑s‑ia:
—Nux mee‑n kuu Ia kuu ñayiu, ¿nakuenda ka jaꞌan se ka tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés xa io xa kiꞌna ka Elías ndixi?
11 Xiaꞌan Jesús nuu‑s:
—Ndaa xa se n‑xo kuu ná n‑xo kuu Elías, kiꞌna ka‑s n‑kida xa natu ini ñayiu xa n‑ka kida‑i kuechi. Dɨuni n‑kida‑s xa n‑ka nduu‑i ñayiu vaꞌa anu. 12 Xandaa xa xá n‑ndixi‑s, ko ña n‑ka xini ñayiu jundu n‑kuu‑s. N‑ka kida ñaꞌa ñayiu davaꞌa nga xa n‑ka juini‑i xa kada‑i‑sɨ. Vax kuyatni kɨu dani kada uꞌu ñaꞌa ñayiu ruꞌu, Ia kuu ñayiu —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
13 Ijan dada n‑ka kutnuni ini‑s xa Sua n‑kakuneꞌe‑ia.
N‑ndadavaꞌa Jesús seluchi tnaꞌa kueꞌe xiyɨꞌɨ
14 N‑naxee‑ia xiꞌin‑s nuu xyuku dava ka daña xiꞌin ñayiu n‑ka taka, te n‑xe tuꞌa ñaꞌa ɨɨn se n‑xe tuꞌa ñaꞌa, te n‑xe juiin xiti‑s nuu‑ia. 15 N‑jaꞌan‑s:
—Dito, kundaꞌu ini‑n daꞌya yɨɨ‑da chi kueꞌe xiyɨꞌɨ tnaꞌa‑s. Yo ndaꞌu kuu‑s. N‑kukueꞌe vuelta ndua niꞌno‑s nuu nuꞌu, nuu ndute du. 16 Ndeka‑da‑s n‑kixi nuu se dakuaꞌa‑n, ko ñayo‑s n‑ndaku xa ndadavaꞌa‑s‑sɨ.
17 Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑da ɨɨn ɨɨn‑da:
—Ndoꞌo, ñayiu io vitna, ñatu ka kukanu ini ñaꞌa vaꞌa‑n. Unu loko‑n. ¿Nadaa ka kɨu ndoñuꞌu xa kutuu‑ro? ¿Kuiti nadaa ka kɨu nadaa ka ñuu kundee ini‑r?
Ijan dada xiaꞌan‑ia nuu se ndeka daꞌya‑s n‑xee:
—Juan kueka daꞌya‑n.
18 Te n‑kudeen Jesús nuu xaloko ñuꞌu ñaꞌa, te n‑kee‑i anu‑s. Hora ijan ni n‑ndvaꞌa seluchi ijan. 19 Ijan dada juaꞌan dɨɨn koio‑da xiꞌin‑ia, te n‑ka xijan tnuꞌu‑da‑ia:
—¿Nakuenda ña n‑ka ndaku‑da xa kineꞌe‑da xaloko jan?
20-21 Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑da ntdaa‑da:
—Ña n‑ka ndaku‑n xaxeꞌe xa ña ka kukanu ini‑n Ianyuux. Nux xandaa xakuiti ka kukanu ini‑n‑ia, juini ñatu ka kukanu ini vaꞌa‑n‑ia, nux juñaꞌa‑n nuu tnduu yaꞌa: “Xiko juiin. Juaꞌan ɨnka lado.” Te xiko juiin. Nux xandaa xakuiti ka kukanu ini‑n‑ia, ndaku‑n xa kada‑n davaꞌa nga milagru —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia.
22 Ijan dada n‑ka ndixi‑da xiꞌin‑ia distrito Galilea. Ijan n‑jaꞌan ntuku‑ia nuu‑da ntdaa‑da:
—Xá kuyatni xa kada ɨɨn se kada xa tnɨɨ ñaꞌa juxtixia ruꞌu, Ia kuu ñayiu. 23 Kaꞌni ñaꞌa‑s, te kɨu kuu uni nandoto‑r —kuu Jesús.
Nu n‑ka teku‑da xa n‑jaꞌan‑ia, yo vichi n‑ka tnau ini‑da.
N‑xiaꞌan Jesús tvini kuu xiꞌin veñuꞌu
24 N‑ka nangondita‑da xiꞌin‑ia Capernaum. Ijan xtuu se ka xijan tvini kuu xiꞌin veñuꞌu. N‑ka xijan tnuꞌu‑s Spedru:
—¿Xiaꞌan maestru‑n tvini kuu xiꞌin veñuꞌu‑ro a?
25 N‑jaꞌan Spedru:
—Joon —kuu‑s, xiaꞌan‑s.
Ijan dada n‑kɨu Spedru xiꞌin Jesús veꞌe‑ia, te kiꞌna ka‑ia n‑jaꞌan. N‑xijan tnuꞌu‑ia‑s:
—Simón, ¿Nax xani ini‑n? Se taxnuni nuu ñayiu ñuñayiu, ¿jundu nuu ka xijan‑s tvini? ¿Ka xijan‑s tvini nuu ñayiu ñuu‑s a ka xijan‑s tvini nuu ñayiu ɨnka ñuu a?
26 Xiaꞌan Spedru:
—Ka xijan‑s tvini nuu ñayiu ɨnka ñuu.
Xiaꞌan Jesús nuu‑s:
—Xaxeꞌe xijan ñatu ka xajan se ñuu‑s tvini. 27 Xa maxku tu uꞌu koio‑s, juaꞌan nuu mar, te dakeé‑n yɨkɨ chaka nuu ndute jan. Te chaka na tava‑n kiꞌna nuu, ndata‑n yuꞌu‑tɨ, te kineꞌe‑n tvini yɨꞌɨ. Kaneꞌe‑n tvini ijan jɨꞌɨn, te juñaꞌa‑n nuu‑s xa kuenda‑ro nduu‑ro kuu.