18
Ndeda ñayiu ku kuu ñayiu ndandɨꞌɨ ka
Hora ijan n‑ka xetuꞌa ntdaa‑da‑ia, te n‑ka xijan tnuꞌu‑da‑ia:
—¿Ndeda‑da ku kuu se ndandɨꞌɨ ka nuu taxnuni Ianyuux?
Te n‑kana‑ia ɨɨn seluchi, te n‑xani‑ia‑s meꞌñu‑da ntdaa‑da. Te n‑jaꞌan‑ia:
—Nux xandaa xakuiti ma ku kuu‑n ná ka kuu sekuechi xiꞌin dichi kuechi, ma kuu xa kɨu tnaꞌa‑n nuu ñayiu taxnuni‑ia nuu‑i. Xijan kuu xa ndeda‑n ka kuu nuu dava ka ñayiu ná ka kuu sekuechi nuu tadɨꞌɨ‑s xa ka xeyuꞌu ka xendetu‑s, ku kuu‑n ñayiu ndandɨꞌɨ ka nuu taxnuni Ianyuux. Ñayiu na xe ini seluchi yaꞌa xaxeꞌe xa n‑taꞌu tniu‑r xa xe ini‑i‑sɨ kuenda kɨu xe ini ñaꞌa‑i mee‑r.
ʼÑayiu na kada xa kada ɨɨn seluchi kukanu ini ñaꞌa yaꞌa kuechi, vaꞌa ka nuu na kudukundee ɨɨn yodo molinu dujun‑i, te dakekava ñaꞌa ɨnka ñayiu nuu kunu mar te kuú‑i dada xa dajaꞌan‑i‑sɨ xa kada‑i kuechi. Naka ndaꞌu yaꞌa ñayiu ka kida xa kida ñayiu kukanu ini ñaꞌa kuechi. Daa vaxi xa daa kada‑i ñayiu kukanu ini ñaꞌa, te naka ndaꞌu yaꞌa ñayiu ijan. Xijan kuu xa nux xaxeꞌe ndaꞌa‑n a xaxeꞌe xeꞌe‑n kida‑n kuechi, kaꞌnde‑n te dajane‑n, chi vaꞌa ka nux ma koo ka ɨɨn ndaꞌa‑n a ɨɨn xeꞌe‑n te kundito‑n nɨkava nɨkuita nuu tuu Ianyuux dada xa keé‑n xiꞌin nduu ndaꞌa‑n nduu xeꞌe‑n nuu nuꞌu ku koko nɨkava nɨkuita. Nux nduchi nuu‑n kida xa kida‑n kuechi xaxeꞌe xa ndeꞌa‑n ɨɨn xa ndeꞌa‑n, tava koio nduchi nuu‑n te dajane‑n, chi vaꞌa ka xa jɨꞌɨn‑n nuu kundito‑n nɨkava nɨkuita nuu tuu Ianyuux xiꞌin idii ni nduchi nuu‑n dada xa keé‑n xiꞌin nduu nduchi nuu‑n nuu nuꞌu koko.
Tkachi n‑xita
10-11 ʼCuedado koo koio‑n xa maxku jini uꞌu koio‑n sekuechi yaꞌa chi ángel sekuechi yaꞌa xtuu yatni nuu Taa‑ro Ianyuux, te chindee‑ia‑s. Xtuu‑ia andɨu nuu xndeꞌa‑ia Ianyuux ntdantuꞌu kɨu. 12 Chinuu koio xa na najani‑r na kutnuni ini‑n. Nux io ɨɨn se io ɨɨn cientu tkachi te na kuita ɨɨn‑tɨ yuku, te dandoo‑s koon diko xaun koon kɨt ndeka‑s, te jɨn nunduku‑s kɨtɨ n‑xita. 13 Yo kuvete‑s na naniꞌi‑s‑tɨ. Ndeꞌe ka kudɨ ini‑s xaxeꞌe idii kɨt ijan dada xaxeꞌe koon diko xaun koon kɨtɨ ña n‑ka xita. 14 Daa kuu Taa‑ro Ianyuux, Ia tuu andɨu, ñatu kuu ini‑ia xa keé ni ɨɨn seluchi andea.
Nax io xa kada‑ro ñayiu n‑kida ñaꞌa ɨɨn xa n‑kida ñaꞌa‑i
15 ʼNux kida ñaꞌa ɨɨn ñayiu jandixa Ianyuux ɨɨn xa n‑kida ñaꞌa‑i kandeka dɨɨn‑n‑yɨ jɨꞌɨn ɨnka lado, te juñaꞌa‑n nuu‑i xa n‑kida‑i kuechi. Nux na kunini‑i xa jaꞌan‑n, ndumani‑n xiꞌin‑i. 16 Nux ma ke ini‑i xa jaꞌan‑n, kandeka‑n ɨɨn a uu ka ñayiu jɨꞌɨn nuu‑i te juñaꞌa ntuku‑n nuu‑i xa n‑kida ñaꞌa‑i. Duꞌa yodotnuni tnuꞌu Ianyuux: “Na jaꞌan‑n nuu ñayiu n‑kida ɨɨn kuechi xa n‑kida‑i ɨɨn kuechi, kandeka‑n uu a uni ñayiu jɨꞌɨn nuu‑i xa ku kuu‑i testiu‑n na kuaꞌa na jandixa ñaꞌa‑i.” 17 Nux ma chinuu‑i tnuꞌu jaꞌan koio‑n, dataka‑n dava ka ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa ruꞌu, te juña tnuꞌu‑n‑yɨ. Nux dani ma jandixa‑i xa jaꞌan ñayiu ijan, na ku kuu naꞌi‑i ná ka kuu ñayiu ña ka xini ley Ianyuux. Dɨuni ku kuu naꞌi‑i ñayiu kida kuechi ná ka kuu se ka xijan tvini nandajan gobierno. 18 Ntdaa ñayiu ñatu ñu ini Ianyuux xa yaa‑i nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu, ma dayaa koio‑n‑yɨ nuu Kuiꞌna tuku xa jɨꞌɨn‑i andɨu. Ntdaa ñayiu xá ñu ini Ianyuux xa yaa‑i nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu, dani ndoꞌo, dayaa koio‑n‑yɨ nuu Kuiꞌna xa jɨꞌɨn‑i andɨu. 19 Najaꞌan ntuku‑r nuu‑n nux na kada ɨnuu‑n xa kajan taꞌu koio‑n nuu Ianyuux, Ia tuu andɨu, xa kada‑ia ɨɨn xa juini koio‑n, daa kada‑ia juini uu ni‑n na kajan taꞌu koio. 20 Juini uni ni‑n a uu ni‑n xtuu ɨɨn nuu xtuu‑n xaxeꞌe xa n‑tundaꞌa ñaꞌa‑r, kutuu‑r nuu kutuu‑n —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da.
Se xinokuechi ñatu n‑taxkanu ini ɨnka se n‑xo tau tvini nuu‑s
21 Ijan dada n‑xe tuꞌa Spedru Jesús te n‑xijan tnuꞌu‑s‑ia:
—Maestru, ¿nadaa vuelta io xa taxkanu ini‑da ñayiu ka jandixa ñaꞌa ndixi nux kida ñaꞌa‑i ɨɨn xa kida ñaꞌa‑i? ¿Uxa vuelta taxkanu ini‑da‑i a?
22 Xiaꞌan Jesús nuu‑s:
—Ñaꞌa, ñadu uxa ni vuelta taxkanu ini‑n‑yɨ chi kueꞌe cientu vuelta taxkanu ini‑n‑yɨ.
23 ʼKuenda kɨu ɨɨn se kunxaꞌnu kuu Ia taxnuni nuu ñayiu ñuñayiu. N‑nukuita ɨɨn se kunxaꞌnu kida‑s cuenta xa jini‑s nuu nadaa n‑kuu xtau se ka xinokuechi nuu‑s. 24 N‑kana‑s‑sɨ xa n‑nandajan‑s tvini xtau‑s, te n‑xee ɨɨn‑s. Kueꞌe millón tau‑s nuu‑s. 25 Ña tuu na xa najuñaꞌa‑s, te n‑taꞌu tniu se kunxaꞌnu jan xa na kuyaꞌu se tau tvini jan xiꞌin ñadɨꞌɨ‑s, daꞌya‑s, ntdaa xaxii‑s xa na naniꞌi se kunxaꞌnu jan tvini‑s. 26 N‑xe juiin xiti se ijan nuu se n‑xiaꞌan nuu tvini, te n‑jaꞌan‑s: “Kundetu kuee‑n. Kundaꞌu ini ñaꞌa‑n chi nataxi‑da ntdantuꞌu tvini‑n”, kuu‑s, xiaꞌan‑s. 27 Xaxeꞌe xa n‑kundaꞌu ini ñaꞌa se n‑xiaꞌan nuu tvini jan, ñatu n‑kidayɨka‑s xa nandajan‑s tvini‑s, ni ɨɨn centau ña n‑najeꞌen‑s, te n‑dayaa‑s se n‑xo tau jan. 28 Te juan nuꞌu se n‑xo tau kueꞌe millón jan, te n‑nanitnaꞌa‑s xiꞌin ɨnka se xinokuechi nuu se kunxaꞌnu jan. Dɨuni tau se ijan nuu‑s, ko xaku ni tau‑s. N‑tnɨɨ‑s dujun se ijan. N‑nukuita‑s dakueꞌne‑s‑sɨ te xiaꞌan‑s: “Nataxi xa tau‑n nuu‑r.” 29 N‑xe juiin xiti se ijan nuu‑s te n‑jaꞌan‑s: “Kundetu kuee‑n. Kundaꞌu ini ñaꞌa‑n chi nachiyaꞌu‑da tvini‑n.” 30 Ñatu n‑juini‑s xa kundetu‑s, te n‑xe ndeka‑s‑sɨ vekaa. N‑jaꞌan‑s nuu‑s xa nde na nachiyaꞌu‑s ntdaa tvini‑s; ijan dada kee‑s. 31 N‑ka teku dava ka se ka xinokuechi nuu se kunxaꞌnu jan xa n‑kida se n‑xo tau kueꞌe millón, te yo vichi n‑ka tnau ini‑s te n‑ka xe juña tnuꞌu‑s se kunxaꞌnu jan ntdaa xa n‑kuu. 32 Ijan dada n‑kana se kunxaꞌnu jan se n‑xo tau tvini nuu‑s. Xiaꞌan‑s: “Se loko kuu‑n. Kuiꞌa kaa kuiꞌa xito‑n. Ñatu n‑nandajan juexa‑r xa n‑xo tau‑n nuu‑r chi n‑xijan taꞌu‑n nuu‑r xa na kundaꞌu ini ñaꞌa‑r, te n‑kundaꞌu ini ñaꞌa‑r. 33 ¿Nakuenda ña n‑kixdɨkɨ‑n xa io xa kundaꞌu ini‑n se n‑xo tau tvini nuu‑n na n‑kundaꞌu ini ñaꞌa ruꞌu?”, kuu‑s, xiaꞌan‑s. 34 N‑kiti ini se kunxaꞌnu, te ndeka‑s‑sɨ juaꞌan vekaa xa chindiꞌu ñaꞌa se xndee vekaa. Ndeꞌe ka kida uꞌu se yaꞌa se xyɨndiꞌu. Kɨndiꞌu‑s nde na nachiyaꞌu‑s ntdaa xa tau‑s. 35 Duꞌa kada ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux nux ma taxkanu ini‑n ñayiu n‑kida ñaꞌa ɨɨn xa n‑kida ñaꞌa‑i —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia.