19
N‑kakuneꞌe Jesús ñayiu ka dandoo tnaꞌa
Nu n‑xinokava xa n‑jaꞌan Jesús, te n‑ka kee‑da xiꞌin‑ia Galilea. N‑ka kixi‑da xiꞌin‑ia yatni yuꞌu ndute xika deꞌva Jordán distrito Judea. Kueꞌe ñayiu n‑ka xe kuitandijun ñaꞌa, te n‑ndadavaꞌa‑ia ñayiu ka kuꞌu. Ijan n‑ka xee se fariseu xa kajan tnuꞌu‑s‑ia xa kototnuni‑s‑ia. Ka xiaꞌan‑s:
—¿Io ley Ianyuux jaꞌan xa io vaꞌa xa dandoo ɨɨn seyɨɨ ñadɨꞌɨ‑s te kadakutu‑s tutu xa dandoo‑s‑ña xaxeꞌe xa n‑kida‑ña ɨɨn xa ña n‑tna ini‑s a?
Te n‑jaꞌan‑ia:
—¿Nax kuu xa ña ka kaꞌu‑n nuu yodotnuni xa na n‑kidavaꞌa Ianyuux ñayiu, n‑kidavaꞌa‑ia seyɨɨ xiꞌin ñadɨꞌɨ xa kutuu‑s nduu‑s? Dɨuni yodotnuni xa n‑jaꞌan‑ia: “Xijan kuu xa dandoo solteru tadɨꞌɨ‑s te xe kotuu‑s xiꞌin ñadɨꞌɨ‑s. Kuenda kɨu idii nga ñayiu n‑ka nduu‑s.” Ñatuka ka kuu‑s uu ñayiu chi n‑ka nduu‑s idii nga ñayiu. Xaxeꞌe xa Ianyuux n‑danitnaꞌa ñaꞌa, xijan kuu xa maxku yoo kada xa dandoo tnaꞌa ñayiu n‑ka tnundaꞌa —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia.
Ijan dada n‑ka xijan tnuꞌu ka‑s‑ia:
—Nuxa daa io, ¿nakuenda n‑taꞌu tniu Moisés xa ɨɨn se dandoo ñadɨꞌɨ‑s, na kadakutu‑s tutu yodotnuni xa dandoo‑s‑ña, te ma kuneꞌe kuenda ka‑s‑ña?
Xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—Xaxeꞌe xa unu loko‑n, xijan kuu xa n‑xejoon Moisés xa dandoo koio‑n ñadɨꞌɨ‑n, ko ñadu duꞌa n‑kuu xa kiꞌna nuu. Ruꞌu jaꞌan xa nux ña n‑kidakuechi davaꞌa nga ñadɨꞌɨ io yɨɨ xiꞌin ɨnka seyɨɨ, te kadakutu yɨɨ‑ña tutu xa dandoo‑s‑ña te natnundaꞌa‑s xiꞌin ɨnka ñadɨꞌɨ, kada‑s kuechi —kuu Jesús.
10 Ijan dada ka xiaꞌan daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia:
—Nux kuechi kuu xa dandoo ɨɨn seyɨɨ ñadɨꞌɨ‑s, vaꞌa ka nux maxku koo ñadɨꞌɨ‑s.
11 N‑jaꞌan Jesús:
—Ñadu ntdaa ñayiu kutnuni ini tnuꞌu yaꞌa, chi mee ni ñayiu chindee ñaꞌa Ianyuux kutnuni ini. 12 Kueꞌe se n‑kakuneꞌe io, te ña ka kukajan ini‑s ñadɨꞌɨ chi daa vaxi‑s. Dava‑s n‑ka ndada neꞌe ñaꞌa se n‑ka ndada neꞌe ñaꞌa xa maxku kukajan ini‑s ñadɨꞌɨ. Dava‑s xndedi ini xa maxku kada‑s yɨka kuechi xaxeꞌe xa jaꞌan‑s nuu ñayiu nax io xa kada‑i xa kɨu tnaꞌa‑i nuu ñayiu taxnuni Ianyuux nuu‑i nde andɨu, chi daa juini‑s. Se kutnuni ini tnuꞌu yaꞌa, na jandixa‑s.
N‑xijan taꞌu Jesús nuu Ianyuux xaxeꞌe sekuechi xiꞌin dichi kuechi
13 Ijan dada xndeka ñayiu sekuechi xiꞌin dichi kuechi n‑ka xee nuu Jesús xa kajan ndodo‑ia ndaꞌa‑ia dɨkɨ‑i, te kajan taꞌu‑ia nuu Ianyuux xaxeꞌe‑i. Daña, se n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑ia, n‑ka kanandee‑da ñayiu ijan xaxeꞌe xa daa n‑ka kida‑i. 14 Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑da ntdaa‑da:
—Daa na kandeka naꞌi ñayiu sekuechi xiꞌin dichi kuechi kixi nuu‑r te maxku dadaꞌan koio‑n‑yɨ, chi ñayiu n‑ka kɨu tnaꞌa nuu ñayiu ka jandixa xa taxnuni Ianyuux nuu‑i kuu ná kuu dichi kuechi xiꞌin sekuechi.
15 N‑xinokava xa n‑xajan ndodo‑ia ndaꞌa‑ia dɨkɨ sekuechi xiꞌin dichi kuechi jan. Ijan dada n‑kee‑ia. Juaꞌan‑ia, te xndijun‑da‑ia juaꞌan.
N‑ndatnuꞌu Jesús xiꞌin ɨɨn se kuika
16 Nu n‑xee‑ia ɨɨn nuu n‑xee‑ia te n‑xee ɨɨn se n‑xee ijan. N‑jaꞌan‑s:
—Maestru, ¿nax io xa kada‑da xa kundito‑da nɨkava nɨkuita? —kuu‑s, xiaꞌan‑s.
17 N‑jaꞌan‑ia nuu‑s:
—¿Nakuenda xijan tnuꞌu ñaꞌa‑n ruꞌu nax kuu xavaꞌa? Ianyuux xini xijan chi mee dii ni‑ia vaꞌa. Nux juini‑n xa kutuu‑n xiꞌin‑ia nɨkava nɨkuita, jandixa xa n‑taꞌu tniu‑ia —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
18 Xiaꞌan‑s nuu‑ia:
—¿Ndeda ley‑ia u?
Xiaꞌan Jesús:
—Maxku kaꞌni‑n ndɨyɨ. Maxku kava‑n xiꞌin ñadɨꞌɨ ñatu kuu ñadɨꞌɨ‑n. Maxku duꞌu‑n. Maxku jaꞌan vete‑n nuu juxtixia. 19 Koo‑n xañuꞌu nuu tadɨꞌɨ‑n. Juemani ñayiu ná xemani‑n mee‑n —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
20 Xiaꞌan se jan:
—Ntdaa xaꞌa jandixa‑da vaxi. ¿Nax ka ndoñuꞌu‑da xa kada‑da?
21 Xiaꞌan ntuku‑ia:
—Nux juini‑n xa maxku kundido kutau ka‑n kuechi n‑kida‑n, juan nuꞌu veꞌe‑n, diko‑n ntdaa xaxii‑n, dakexio‑n tvini niꞌi‑n nuu ñayiu ka kundaꞌu te kada Ianyuux xa kutu kuika‑n andɨu. Ijan dada kixi‑n te nkuitandijun ñaꞌa‑n.
22 Nu n‑teku‑s xijan, yo n‑kukoꞌyo ini‑s, chi yo kueꞌe xaxii‑s io te juan nuꞌu‑s.
23 Te n‑jaꞌan Jesús nuu ntdaa daña se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia:
—Xa xaxeꞌe xa ndaꞌu yaꞌa ñayiu kuika xa kɨu tnaꞌa‑i nuu ñayiu taxnuni Ianyuux nuu‑i, xaku ni‑i ndaku xa kɨu tnaꞌa‑i. Xandaa xakuiti daa yaꞌa. 24 Na jaꞌan ntuku‑r: “Va yachi ka yaꞌa ɨɨn kɨtɨ kuu camello yau yɨkɨ nakiku dada xa kɨu tnaꞌa ɨɨn ñayiu kuika nuu ñayiu taxnuni Ianyuux nuu‑i” —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia.
25 Nu n‑ka teku daña, se dakuaꞌa ñaꞌa‑ia tnuꞌu yaꞌa, te n‑ka yuꞌu anu‑da xaxeꞌe xa ñatu n‑ka xani ini‑da xa daa jaꞌan‑ia. Ka xiaꞌan tnaꞌa‑da:
—Nux ñatu ka nanitaꞌu ñayiu kuika, naka ñayiu ka kundaꞌu ku nanitaꞌu.
26 N‑nukondeꞌa ñaꞌa Jesús te n‑jaꞌan‑ia:
—Ña yoo kuaꞌa xa kada‑i xijan, ko Ianyuux na ɨɨn xa ma kuaꞌa‑ia xa kada‑ia —kuu‑ia.
27 Xiaꞌan Spedru nuu‑ia:
—Maestru, naꞌa‑n xa ntdaa daña n‑ka dandoo xaxii‑da, te n‑ka xe kuitandijun ñaꞌa‑da. Te, ¿nax niꞌi koio‑da u?
28 N‑jaꞌan Jesús nuu‑da ntdaa‑da:
—Xandaa xakuiti xa kɨu na nukavatuu ñuñayiu xee, kunukoo ruꞌu, Ia kuu ñayiu, nuu silla nuu taxnuni‑r xa ndukaꞌnu‑r. Te dani ndoꞌo, se dakuaꞌa‑r kunukoo koio‑n nuu nɨn uxi uu silla xa taxnuni koio‑n, te ndadandaa koio‑n kuechi daꞌya dana nɨn uxi uu xixitna‑ro ka kuu daꞌya yɨɨ Israel. 29 Ñayiu n‑dandoo veꞌe‑i, a n‑dandoo‑i ñani‑i a kuꞌa‑i, a taa‑i a dɨꞌɨ‑i a daꞌya‑i, a ñuꞌu‑i xaxeꞌe ruꞌu, kueꞌe xa n‑ka dandoo‑i, ko kueꞌe ka niꞌi‑i nuu Ianyuux. Ntdaa‑i nandoto te kutuu‑i xiꞌin Ianyuux nɨkava nɨkuita. 30 Kueꞌe ñayiu kunuu vitna, nduu‑i ñayiu dakuu nga. Ñayiu dakuu nga io vitna, nduu‑i ñayiu ndandɨꞌɨ na xee kɨu.