27
N‑dakueꞌne Judas mee‑s
Nu n‑tuu kɨu kuu uu, te n‑ka kida ɨnuu dutu ka taxnuni xiꞌin sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu Israel xa kaꞌni koio‑s Jesús. N‑ka duku ñaꞌa‑s te xndeka ñaꞌa‑s juaꞌan nuu se kuu gobernador romano nani Pilato. Xaxeꞌe xa n‑xini Judas, se n‑kida xa n‑ka tnɨɨ juxtixia Jesús, xa xá n‑ka jaꞌan‑s xa io kuechi Jesús te kaꞌni koio‑s‑ia, xijan kuu xa n‑natu ini‑s, te n‑xeꞌen‑s veñuꞌu xa n‑nangoneꞌe‑s oko uxi tvini kuu plata jan nuu dutu ka taxnuni xiꞌin nuu sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu Israel. Xiaꞌan‑s:
—N‑kida‑da kuechi chi n‑kida‑da xa tnɨɨ juxtixia ɨɨn se ña tuu na kuechi n‑kida.
Ka xiaꞌan‑s:
—¿Nax kada koio‑r u? Dian koto mee‑n.
Te n‑dajane Judas tvini jan xiti veñuꞌu Jerusalén te n‑kee‑s. Juaꞌan‑s, te n‑xe dakueꞌne‑s mee‑s. N‑ka ndoneꞌe dutu ka taxnuni jan tvini jan, te n‑ka xiaꞌan tnaꞌa‑s:
—Ña vaꞌa xa dakeé‑ro tvini yaꞌa alcancía veñuꞌu chi yaꞌu ndɨyɨ n‑kuu.
N‑ka kida ɨnuu‑s xa jueen koio‑s ñuꞌu ɨɨn se kidavaꞌa koꞌo xiꞌin kɨdɨ ñuꞌu xa koo ɨɨn nuu ku nkonduxi ñayiu toꞌo. Xijan kuu xa nde vitna, dandee ñayiu ñuꞌu ijan Ñuꞌu Ndɨyɨ. N‑xetnaꞌa tnuꞌu n‑chidotnuni Jeremías, se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux. Duꞌa n‑chidotnuni‑s: “Oko uxi moneda kuu plata kuu yaꞌu‑s. Yaꞌu n‑xantuu se Israel kuu. 10 N‑ka tnɨɨ‑s tvini n‑ka niꞌi‑s xa n‑ka diko‑s‑sɨ, te n‑ka xe jueen‑s ñuꞌu ɨɨn se kidavaꞌa koꞌo xiꞌin kɨdɨ.” Dɨuni n‑chidotnuni‑s: “Duꞌa n‑taꞌu tniu Ianyuux xa kada‑da.”
N‑xee Jesús nuu Pilato
11 N‑xee Jesús nuu se kuu gobernador jan, te n‑xijan tnuꞌu‑s‑ia:
—¿Mee‑n kuu se taxnuni nuu ñayiu Israel a?
Te n‑jaꞌan Jesús:
—Joon.
12 N‑ka tekuechi neñuu dutu ka taxnuni xiꞌin sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu Israel‑ia, te ni ɨɨn tnuꞌu ñatu n‑jaꞌan‑ia. 13 Xijan kuu xa n‑xijan tnuꞌu ñaꞌa Pilato:
—¿Ñatu chinuu‑n xa ka jaꞌan‑s xa io kuechi‑n a?
14 Xaxeꞌe xa ni ɨɨn xa ña tuu nax n‑jaꞌan‑ia nuu‑s, tuku n‑kuu ini‑s.
15 Ntnaꞌa kuia n‑xo dayaa gobernador jan ɨɨn se yɨndiꞌu vekaa kɨu kuu viko Paxcua. Dayaa‑s davaꞌa nga se ka kaxí niꞌno ñaꞌa ñayiu ka xko yuku viko jan. 16 Tiempu ijan yɨndiꞌu ɨɨn se nani Jesús Barrabás. Ntdaa ñayiu n‑xo xini xa se loko kuu‑s. 17 N‑ka nataka ñayiu nuu Pilato te xiaꞌan‑s:
—¿Ndeda ɨɨn‑s ka juini‑n xa dayaa‑r, Barrabás a Jesús, se ka jaꞌan‑n xa kuu‑s Cristu a?
18 Duꞌa n‑jaꞌan‑s chi n‑kutnuni ini‑s xa n‑ka tekuechi neñuu‑s‑ia xaxeꞌe xa n‑ka kukuedi ini‑s. 19 Nɨni nukoo Pilato jan nuu xko nukoo‑s xa ndadandaa‑s kuechi ñayiu, n‑tundaꞌa ñadɨꞌɨ‑s ɨɨn tutu nuu‑s. Duꞌa n‑chidotnuni‑ña:
—Maxku ñaꞌa kada‑n té dian chi n‑daxene ñaꞌa‑te na tuu datne vitna, te ndaꞌu n‑yaꞌa‑da, te té vaꞌa kuu‑te —kuu‑ña, xiaꞌan‑ña.
20 N‑ka dajaꞌan dutu ka taxnuni xiꞌin sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu Israel se xyuku ijan xa jaꞌan koio‑s nuu gobernador jan xa dayaa‑s Barrabás te na kaꞌni‑s Jesús. 21 Te n‑xijan tnuꞌu ntuku gobernador jan ñayiu:
—¿Ndeda‑s ka juini‑n xa dayaa‑r?
Ka xiaꞌan‑i:
—Barrabás.
22 N‑xijan tnuꞌu ka‑s‑yɨ:
—¿Te nax kada‑r Jesús, se ka jaꞌan‑n xa kuu‑s Cristu?
Ka xiaꞌan‑i ntdaa‑i:
—Katakaa dika‑n‑sɨ.
23 Te xiaꞌan‑s:
—¿Nakuenda? ¿Na kuechi n‑kida‑s?
Xee ka n‑ka kana‑i. Ka xiaꞌan ntuku‑i:
—Katakaa dika‑n‑sɨ.
24 Xaxeꞌe xa ña n‑kundee tnuꞌu Pilato xa daxino ini‑s ñayiu xiꞌin xa xee ka n‑ka kana‑i xiꞌin xa n‑ka ndundeꞌe‑i, xijan kuu xa n‑nandaꞌa Pilato nuu‑i. Xiaꞌan ntuku‑s nuu‑i:
—Ña tuu na kuechi‑r xa kaꞌni‑n‑sɨ. Kundido kutau koio mee‑n‑sɨ.
Xaxeꞌe xijan n‑nandaꞌa‑s.
25 Te ka xiaꞌan‑i ntdaa‑i:
—Kundido kutau‑da ntdaa‑da xiꞌin daꞌya dana‑da‑s.
N‑ka xakundee se ka kuu soldado Jesús
26 Ijan dada n‑dayaa Pilato Barrabás te n‑taꞌu tniu‑s nuu soldado‑s xa na kani koio‑s‑ia chirrión ñɨɨ, te katakaa dika ñaꞌa koio‑s. 27 Xndeka soldado ka xinokuechi nuu gobernador jan Jesús juaꞌan vetniu te n‑ka nadataka‑s ntdaa soldado yɨndaꞌa‑s nuu nujuiin Jesús. 28 N‑ka tava‑s daꞌma‑ia te n‑ka dakandixi‑s‑ia ɨɨn capa tndee kueꞌe xndixi se taxnuni. 29 N‑ka kava niꞌno‑s tnuyɨkɨ te n‑ka kidavaꞌa‑s ɨɨn corona. N‑ka tnaa‑s dɨkɨ‑ia te n‑ka xaꞌnu‑s ndaꞌa kuaꞌa‑ia ɨɨn vara te n‑ka xakundee‑s‑ia. Ka xiaꞌan‑s:
—Na najuetnuꞌu‑ro se taxnuni nuu ñayiu Israel.
30 N‑ka tudɨɨ‑s nuu‑ia, te n‑ka tnɨɨ‑s vara neꞌe‑ia, te n‑ka jani‑s dɨkɨ‑ia. 31 Nu n‑yaꞌa xa n‑ka xakundee‑s‑ia, te n‑ka tava‑s capa niꞌno‑ia te n‑ka dandukutu‑s‑ia daꞌma mee‑ia. Ijan dada xndeka‑s‑ia juaꞌan xa katakaa dika‑s‑ia. 32 Nu n‑ka kee soldado xiꞌin‑ia xa nkatakaa dika‑s‑ia, te n‑ka xe juntnaꞌa‑s xiꞌin ɨɨn se nani Simón. Se Cirene kuu‑s. N‑ka taꞌu tniu soldado jan xa kadoko‑s curuxi Jesús. 33 N‑ka xee‑s xiꞌin‑ia nuu nani Gólgota. Gólgota kuu Yɨkɨ Dɨkɨ Ndɨyɨ. 34 Te n‑ka xiaꞌan‑s‑ia vinu daka kava kɨtɨ. N‑xitotnuni‑ia, ko ña n‑juini‑ia xa koꞌo‑ia. 35 N‑ka xatakaa dika‑s‑ia te n‑ka dadɨkɨ‑s suerte‑s daꞌma‑ia. 36 Te n‑ka nukoo‑s ijan xa kundee‑s‑ia. 37 N‑ka chidotnuni‑s nuu tutu nakuenda n‑ka xatakaa dika ñaꞌa‑s te n‑ka tenee‑s dɨkɨ curuxi‑ia. Duꞌa yodotnuni: “Se yaꞌa kuu Jesús. Taxnuni‑s nuu ñayiu Israel.”
38 Dɨuni n‑ka xatakaa dika‑s uu ñaduꞌu. Ɨɨn‑s diñi kuaꞌa‑ia, te ɨnka‑s diñi datni‑ia.
39 Dava ñayiu n‑ka xee ijan, n‑ka xetuꞌa‑i curuxi‑ia, te n‑ka jan kuiꞌa‑i‑ia. Dɨuni n‑ka dakuiko‑i dɨkɨ‑i xaxeꞌe xa ka xini uꞌu‑i‑ia. 40 Te ka xiaꞌan‑i nuu‑ia:
—Ndoꞌo n‑jaꞌan xa kanu‑n veñuꞌu Jerusalén te nuu uni kɨu nadaxino‑n. Xaxeꞌe xa ɨɨn xa ña yoo ka kuaꞌa kada‑i kuaꞌa kada‑n, dakaku mee‑n vitna. Nux kuu‑n Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, tanuu nuu curuxi de.
41 Dɨuni n‑ka xakundee dutu ka taxnuni xiꞌin se ka tuꞌa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés xiꞌin sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu Israel Jesús. Ka xiaꞌan tnaꞌa‑s:
42 —N‑dakaku‑s dava ñayiu, ko ña ndaku‑s xa dakaku‑s mee‑s. Nux kuu‑s se taxnuni nuu roo, ñayiu Israel, na nuu‑s nuu curuxi vitnadii te kukanu ini‑ro‑s. 43 Na dakaku ñaꞌa Ianyuux chi n‑jaꞌan‑s xa kukanu ini‑s‑ia. Nuxa yo tna ini ñaꞌa‑ia, na dakaku ñaꞌa‑ia vitnadi chi n‑jaꞌan‑s xa kuu‑s Daꞌya Yɨɨ‑ia —kuu‑s, ka xiaꞌan tnaꞌa‑s.
44 Dɨuni n‑ka jan kuiꞌa ñaꞌa ñaduꞌu xtakaa dika diñi‑ia.
N‑xiꞌí Jesús
45 Nituꞌu ñuñayiu ñatuka ndii nde kaa x‑uu xiꞌin nde kaa uni xañini. 46 Te hora ijan ni xee xa xee n‑kana Jesús:
—Elí, Elí, ¿lema sabactani? —kuu‑ia. (Tnuꞌu yaꞌa kuu: Taa‑ro Ianyuux, Taa‑ro Ianyuux, ¿nakuenda n‑dandoo ñaꞌa‑n?)
47 N‑ka teku dava se xnii yatni xeꞌe curuxi xa n‑jaꞌan‑ia, te n‑ka jaꞌan‑s:
—Elías kana‑s.
48 Hora ijan ni n‑kendava ɨɨn se tnaꞌa nuu ñayiu xyuku ijan. N‑xe jeꞌen‑s ɨɨn esponja, te n‑dakee ndita‑s nuu vinagri, te n‑tendijun ndee‑s dɨkɨ ɨɨn vara, te n‑tenee ndee‑s esponja jan yuꞌu‑ia xa tɨꞌu‑ia vinagri jan. 49 Dava ka‑s, n‑ka jaꞌan:
—Daa na koo naꞌi‑s. Na koto‑ro nuu na kixi Elías te dakaku‑s‑sɨ.
50 Xee xa xee n‑kana Jesús ɨnka vuelta te n‑xiꞌí‑ia.
51 Hora ijan n‑ndata dava cortina ndita dava xiti veñuꞌu Jerusalén. Nde dɨkɨ‑i xiꞌin nde xeꞌe‑i n‑ndexio xa n‑ndata. N‑tnaa, te n‑ka taꞌu toto. 52 N‑ka najaan yau kava nuu xyɨnduxi ñayiu n‑ka xiꞌí, te n‑ka nandoto kueꞌe ñayiu n‑kida Ianyuux xa nduu‑i ñayiu ii. 53 N‑ka kee‑i yau kava na n‑yaꞌa xa n‑nandoto Jesús, te n‑ka ndɨu‑i Jerusalén, ñuu ii, xa na jini ñayiu ijan xa n‑ka nandoto‑i.
54 Nu n‑ka xini centurión xiꞌin soldado n‑ka xo ndee xiꞌin‑s Jesús xa n‑tnaa, yo vichi n‑ka yuꞌu‑s. Te ka xiaꞌan tnaꞌa‑s:
—Xandaa xakuiti xa se yaꞌa kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux.
55 Kueꞌe ñadɨꞌɨ n‑ka xo ndeꞌa xika xa n‑yaꞌa Jesús. Nde Galilea n‑ka xe kuitandijun ñaꞌa‑ña xa n‑ka chindee ñaꞌa‑ña, te dani xndijun ñaꞌa‑ña n‑ka xee Jerusalén. 56 Nuu ñá yaꞌa yɨtnaꞌa María Magdalena. Yɨtnaꞌa María dɨꞌɨ Jacobo xiꞌin José. Yɨtnaꞌa dɨꞌɨ daꞌya Zebedeo du.
N‑xe konduxi Jesús
57 Nu n‑kutuku nuu ñuꞌu, te n‑xee ɨɨn se kuika n‑jandixa Jesús ijan. Se Arimatea kuu‑s. José nani‑s. 58 Ijan dada n‑xe nundajan‑s Jesús nuu Pilato. Te n‑taꞌu tniu Pilato xa na najuñaꞌa koio soldado‑s‑ia. 59 Ijan dada n‑xe juneꞌe‑s‑ia te n‑chiduku‑s‑ia ɨɨn daꞌma lino io ndoo. 60 Te n‑xajan niꞌni‑s‑ia ɨɨn xiti yau kava dijan n‑ka kaan se ka xinokuechi nuu‑s xa kava ndɨyɨ. N‑xadɨ‑s yau kava jan ɨɨn yuú tkute kaꞌnu n‑datuu‑s, te juan nuꞌu‑s. 61 Yatni nuu kaa niꞌni yɨkɨ kuñu‑ia n‑ka xo nukoo María Magdalena xiꞌin ɨnka María.
N‑ka xe kondee soldado nuu n‑xe konduxi‑ia
62 Kɨu kuu uu juaꞌan koio dutu ka taxnuni nuu ñayiu Israel xiꞌin se fariseu nuu Pilato. Kɨu ka xko kida ñayiu Israel ntdandituꞌu tniu‑i xa na ndetatu koio‑i ɨnka kɨu kuu. 63 Ka xiaꞌan‑s nuu‑s:
—Dito, ntdaa‑da ka xini xa n‑jaꞌan se n‑dandaꞌu ñayiu jan: “Nuu uni kɨu nandoto‑r”, kuu‑s, n‑jaꞌan‑s na n‑xo ndito‑s. 64 Xaxeꞌe xa daa n‑jaꞌan‑s taꞌu tniu‑n xa yo vaꞌa na nkondiꞌu yau kava nuu kaa‑s. Vaꞌa na kundiꞌu uni kɨu na ñaꞌa jɨꞌɨn koio se n‑dakuaꞌa‑s te duꞌu‑s yɨkɨ kuñu‑s te jaꞌan koio‑s nuu ñayiu xa n‑nandoto‑s. Nux daa na kada koio‑s, naka kueꞌe ka nayiu dandaꞌu‑s dada xa kiꞌna —kuu‑s, ka xiaꞌan‑s nuu Pilato.
65 Te xiaꞌan Pilato nuu‑s:
—Kandeka koio soldado juaꞌan xa na kundee‑s yau kava jan, te vaꞌa kadɨ koio mee‑n.
66 Te juaꞌan koio‑s xiꞌin soldado Pilato yau kava jan, te yo vaꞌa n‑ka xadɨ‑s. N‑ka tenee‑s sellu nuu yuú ndiꞌu nuu kaa‑ia, te n‑ka taxndee‑s soldado jan.