28
N‑nandoto Jesús
Kɨu kixeꞌe semana ntanene ka juaꞌan María Magdalena xiꞌin ɨnka María xa koto koio‑ña yau kava nuu n‑kaa‑ia. Danaa ndeꞌe n‑tnaa. N‑juun ɨɨn ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, nde andɨu. N‑xetuꞌa‑ia yau kava jan te n‑dita‑ia yuú tkute ndiꞌu yau kava jan, te n‑nukoo‑ia nuu yuú jan. Kaa‑ia na kaa taxa hora kee. Kuixi daꞌma niꞌno‑ia na kuixi yuꞌa juun. N‑ka yuꞌu soldado xndee yau kava jan. N‑ka nɨꞌɨ‑s te n‑ka kuyutnu‑s na kuyutnu ndɨyɨ. N‑jaꞌan ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, nuu ñá xnii ijan:
—Maxku yuꞌu koio‑n. Xa naꞌa‑r xa Jesús, Ia n‑xitakaa dika ka nanduku‑n. Ñayo ka‑ia. ¿Ñatu xnaꞌa‑n xa n‑jaꞌan‑ia xa nandoto‑ia u? Juan ndeꞌa nuu n‑kaa niꞌni‑ia. Juan juña tnuꞌu koio se n‑dakuaꞌa‑ia xa n‑nandoto‑ia, te ñadu xa ku kukuee koio‑n. Kiꞌna ka‑ia nuꞌu Galilea; ijan dada nuꞌu koio‑n ijan, te kundeꞌa‑n‑ia. Xaꞌa kuu xa kachi tnuꞌu ñaꞌa‑r —kuu ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, xiaꞌan‑ia.
Ñatu n‑ka kukuee‑ña xa n‑ka ndee‑ña yau kava jan chi hora ijan ni n‑ka ndee‑ña. N‑ka yuꞌu‑ña te dɨuni n‑ka kudɨ ini‑ña. N‑ka kendava‑ña. Juan nuꞌu koio‑ña xa kachi tnuꞌu ñaꞌa‑ña ntdaa daña, se n‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesús. Nɨni juan nuꞌu koio‑ña, n‑ka nanitnaꞌa‑ña xiꞌin Jesús. Xiaꞌan‑ia nuu‑ña:
—Vaꞌa nga taꞌu kuu‑n.
N‑ka xetuꞌa‑ña‑ia te n‑ka xe juiin xiti‑ña nuu‑ia. N‑ka nundee‑ña xeꞌe‑ia te n‑ka nakuetu‑ña nuu‑ia. 10 Xiaꞌan‑ia nuu‑ña:
—Maxku yuꞌu koio‑n. Juan juñaꞌa‑n ñayiu n‑dakuaꞌa‑r xa na nuꞌu koio‑i Galilea. Te ijan nanitnaꞌa‑r xiꞌin‑i.
N‑ka najani soldado xa n‑yaꞌa nuu n‑xe konduxi Jesús
11 Juan nuꞌu koio‑ña te dɨuni juan nuꞌu dava soldado n‑ka xo ndee yau kava nuu n‑kaa yɨkɨ kuñu‑ia Jerusalén xa juña tnuꞌu‑s dutu ka taxnuni ntdaa xa n‑yaꞌa. 12 N‑ka kida ɨnuu dutu jan xiꞌin sexaꞌnu ka taxnuni nuu ñayiu Israel xa juñaꞌa koio‑s kueꞌe tvini soldado jan. 13 Ka xiaꞌan‑s nuu soldado jan:
—Jaꞌan koio‑n nuu ñayiu xa nɨni ka kidi‑n n‑ka xeꞌen se n‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesús xakuaa ijan, te n‑ka duꞌu‑s yɨkɨ kuñu‑s. 14 Te nux na teku gobernador, juñaꞌa koio‑r nuu‑s xa maxku ñaꞌa kada ñaꞌa‑s te jandixa‑s xa jaꞌan koio‑r nuu‑s —kuu‑s, ka xiaꞌan‑s nuu soldado jan.
15 N‑ka tnɨɨ‑s tvini te n‑ka kida‑s na n‑ka taꞌu tniu‑s nuu‑s. Te nituꞌu nación Israel n‑ka teku ñayiu xijan. Nde vitna duꞌa ka najani ñayiu.
N‑tetutniu Jesús ñayiu dakuaꞌa‑ia
16 Ijan dada juan nuꞌu nɨn uxi ɨɨn daña, se n‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesús Galilea. Nu n‑ka naxee‑da ijan, te juaꞌan koio‑da ɨɨn yuku nuu n‑taꞌu tniu‑ia xa jɨꞌɨn koio‑da. 17 Nu n‑ka xini‑da Jesús ijan, te n‑ka xe juiin xiti‑da nuu‑ia. N‑ka nakuetu‑da nuu‑ia, ko n‑ka xe tnɨɨ anu dava ñayiu chi n‑ka xani ini‑i xa ña dɨu‑ia. 18 N‑xetuꞌa ñaꞌa Jesús te n‑jaꞌan‑ia nuu‑da:
—N‑kida Ianyuux xa taxnuni‑r andɨu xiꞌin ñuñayiu ná taxnuni mee‑ia. 19 Juaꞌan koio te kada‑n xa na kukanu ini ñaꞌa ñayiu ntdantuꞌu ñuu ñuñayiu ruꞌu. Dajuendute koio‑n ñayiu kukanu ini koio Taa‑ro Ianyuux, Daꞌya Yɨɨ‑ia xiꞌin Espíritu‑ia. 20 Juñaꞌa koio‑n nuu‑i xa na jandixa koio‑i ntdaa xa n‑taꞌu tniu‑r. Jun ini koio‑n xa kunduu‑ro ndɨkɨu ndɨñuu, te dani kunduu naꞌi‑ro nde kɨu na naa ñuñayiu —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da.