4
Xá n‑taxi Espíritu Ii xamani‑ia nuu‑n, ɨɨn ɨɨn‑n
Ná kuu yɨkɨ kuñu mee‑ro, da n‑kuu yɨkɨ kuñu Cristu. Te kueꞌe xa kueꞌe vida n‑yaꞌa‑ia. Io xa kani ini koio mee‑n ná n‑xani ini mee‑ia. Nux ndoñuꞌu xa kueꞌe vida yaꞌa koio‑n, ko vatuka. Chi ɨɨn ñayiu, nux kueꞌe vida n‑yaꞌa‑i, xa n‑dandoo‑i kuechi‑i. Ñayiu jan, nɨni kutuu ka‑i ñuñayiu, kada‑i xa juini Ianyuux, te ma kada ka‑i xa ka kukajan ini ñayiu ñuñayiu. Kueꞌe kuia xá n‑ka kida‑n ná ka kida ñayiu ñatu jandixa Ianyuux, ko vitna ñaꞌa ka. N‑ka xo kida‑n davaꞌa nga xa n‑ka xo kukajan ini‑n. Seyɨɨ ka kidi xiꞌin ñadɨꞌɨ ɨnka seyɨɨ n‑ka kuu‑n, ñadɨꞌɨ ka kidi xiꞌin yɨɨ ɨnka ñadɨꞌɨ n‑ka kuu‑n. Sexini, ñáxini n‑ka kuu‑n. N‑ka xo kida‑n viko ka kudɨ ini‑n, ndeꞌe n‑ka xaxi‑n, ndeꞌe n‑ka xtaxeꞌe‑n, ndeꞌe n‑ka xiꞌi‑n. N‑ka xo ndadakaꞌnu‑n santu ña kuu Ianyuux Ndito. Ñatu kutnuni ini ñayiu nakuenda ñatuka kida mee‑n ná ka kida mee‑i, te kuiꞌa ka jaꞌan‑i nuu‑n. Dani ka kida‑i xa uꞌu xiꞌin xa uꞌu, te ka juini‑i xa duꞌa kada koio mee‑n tuku. Ko ndajan kuenda Ianyuux nuu‑i. Io tuꞌa‑ia xa ndadandaa‑ia ntdaa ñayiu, ñayiu ndito xiꞌin ñayiu n‑xiꞌí tuku. Xijan kuu xa n‑ka xian tnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu ñayiu. Juini xá n‑ka xiꞌí‑i, ko antecas xa kuú‑i, n‑ka teku‑i tnuꞌu vaꞌa‑ia. N‑ka xiꞌí‑i, ná io xa kuú koio ntdaa ñayiu, ko tuu vaꞌa anu‑i, ná tuu vaꞌa Ianyuux.
Vitna xá vax ndɨꞌɨ ntdaa xa io. Kaxi kani ini koio‑n, kada koio‑n xavaꞌa, te kajan taꞌu koio‑n nuu Ianyuux. Juemani tnaꞌa koio‑n. Yo yaꞌu ka xa xemani tnaꞌa‑n, dada davaꞌa nga ɨnka xa ka kida‑n. Chi nux juemani tnaꞌa‑n, duꞌa taxkanu ini tnaꞌa‑n kuechi‑n. Maxku kuiꞌa jaꞌan‑n, hora juña tnaꞌa‑n xa kaxi‑n xiꞌin nuu ndoo‑n. 10 Xá n‑taxi Ianyuux xamani‑ia nuu‑n, ɨɨn ɨɨn‑n. Xá n‑taxi‑ia ɨɨn nuu ɨɨn‑n, te ɨnka nuu ɨnka‑n, te juini nuu dɨɨn xa n‑ka niꞌi‑n, ko ntdaa kuu xavaꞌa. Juetniu‑n xamani‑ia, xa chindee tnaꞌa‑n. Vaꞌa juetniu koio‑n, ɨɨn ɨɨn‑n, xa n‑taxi‑ia. 11 Nux jaꞌan ɨɨn ñayiu, na jaꞌan‑i meni tnuꞌu Ianyuux. Nux chindee ɨɨn ñayiu ñani‑ro kuꞌa‑ro, na kundetu kuee‑i nuu Ianyuux, xa kada ndaku‑ia‑i. Xaxeꞌe xa ka jandixa‑n Jesucristu, ntdaa xa kada koio‑n, kada‑n xa ndadakaꞌnu koio‑n Ianyuux. Na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu‑ia nɨkava nɨkuita. Te na taxnuni‑ia nuu‑ro nɨkava nɨkuita. Duꞌa na koo.
Kuvete koio‑n, nux kueꞌe vida ka yaꞌa‑n xaxeꞌe xa ka jandixa‑n Cristu
12 Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, xini‑da xa kueꞌe vida ka yaꞌa‑n, xini‑da xa kuu ná kuu xa ka yaꞌa‑n yunuꞌu koko xa koko. Ko maxku yuꞌu koio‑n, maxku jaꞌan koio‑n: “¿Nakuenda, Ianyuux? ¿Nakuenda duꞌa kuu?” 13 ¡Kuvete koio‑n! Kuvete koio‑n xaxeꞌe xa kuaꞌa xa yaꞌa koio mee‑n kueꞌe vida, ná n‑yaꞌa Cristu. Nux duꞌa ka kida‑n vitna, te yo kueꞌe ka kuvete koio‑n, hora na ndixi‑ia xa dandeꞌa ñaꞌa‑ia xa taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io. 14 Nux kuiꞌa ka jaꞌan ñaꞌa ñayiu, xaxeꞌe xa ka kunduu‑n xiꞌin Cristu, kuvete koio‑n. Chi duꞌa xnaꞌa‑n xa ndetatu Espíritu Ianyuux nuu‑n, te taxnuni mee‑ia nuu ntdaa xa io. Mee‑i, kuiꞌa ka jaꞌan‑i Cristu, ko mee‑n, ndadakaꞌnu‑n‑ia. 15 Ɨɨn ñani‑ro, ɨɨn kuꞌa‑ro, nux io xa kueꞌe vida yaꞌa‑i, maxku duꞌa koo xaxeꞌe xa n‑xaꞌni‑i ndɨyɨ. Maxku duꞌa koo xaxeꞌe xa kuu‑i ñaduꞌu, a kida‑i xa uꞌu, a kɨutnaꞌa‑i nuu ka kida ɨnka ñayiu nax ka kida‑i. 16 Ko nux kueꞌe vida ka yaꞌa‑n xaxeꞌe xa kunduu‑n xiꞌin Cristu, maxku kujanuu koio‑n. Kunduu naꞌi koio ka‑n xiꞌin Cristu, te juñaꞌa‑n xa n‑kutaꞌu‑n nuu‑ia.
17 Chi n‑xee kɨu xa kixeꞌe Ianyuux xa ndadandaa‑ia daꞌya‑ia. Te nux kiꞌna nuu ndadandaa ñaꞌa‑ia mee‑ro, te, ¿nax koo hora ndadandaa‑ia ñayiu ñatu ka jandixa tnuꞌu‑ia? 18 Nux yo uꞌu xa nanitaꞌu ñayiu ka jandixa Ianyuux, te, ¿nanda nanitaꞌu ñayiu ñatu jandixa‑ia, xiꞌin ñayiu ka kida kuechi? 19 Xijan kuu xa, hora juejoon Ianyuux xa kueꞌe vida yaꞌa koio‑n, maxku yuꞌu‑n. Kunduu naꞌi koio ka‑n xiꞌin Ianyuux. N‑kidavaꞌa‑ia ntdaa xa io, te meni xavaꞌa kida‑ia. Juejoon koio‑n nuu‑ia, te kada naꞌi koio ka‑n xavaꞌa.