5
Ñayiu ka jandixa Jesucristu ka kuu‑n
Vitna jaꞌan‑da nuu ntdaa sexaꞌnu ka taxnuni nuu mee‑n ka jandixa Cristu. Mee‑da tuku, kuu‑da ɨɨn sexaꞌnu taxnuni nuu ñayiu ka jandixa Cristu. Xiꞌin nuu mee‑da n‑xini‑da Cristu, hora kueꞌe vida n‑yaꞌa‑ia. Te mee‑da tuku, kutuu‑da xiꞌin‑ia, hora dandeꞌa‑ia ñayiu xa taxnuni‑ia nuu‑i. Ná kuu se ñunuu tkachi ka kuu‑n, te ná kuu tkachi kuu ñayiu ka jandixa Cristu. N‑taxi Ianyuux ñayiu‑ia, xa kundeka vaꞌa‑n‑yɨ. Kuvete koio‑n xa duꞌa kuu. Maxku kada koio‑n xa io xa kadajuexa ñaꞌa Ianyuux xa kundeka‑n‑yɨ. Te maxku kundeka‑n‑yɨ xa niꞌi koio‑n tvini. Kuvete koio‑n, xa duꞌa ka xinokuechi‑n nuu Ianyuux. Maxku ku kuu‑n ná kuu se kundeꞌe nuu tkachi, ku kuu‑n ɨɨn ichi kaneꞌe katnɨɨ tkachi‑n. Na ndixi Jesucristu, te taxi‑ia premiu‑n. Ia ñunuu vaꞌa ntdaa tkachi‑ia kuu‑ia. Ia taxnuni nuu ntdaa se ñunuu tkachi‑ia kuu‑ia. Ná kuu corona juꞌun koio‑n kuu premiu tnɨɨ koio‑n. Ɨɨn xadiñu, ɨɨn xa ma jɨn ndɨꞌɨ. Kutuu koio mee‑n xiꞌin mee‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ, te taxnuni koio mee‑n xiꞌin mee‑ia.
Se ka kuu solteru, jandixa koio nuu sexaꞌnu ka taxnuni nuu‑n. Ntdaa ñayiu ka jandixa Jesucristu, jandixa tnaꞌa koio‑n, ɨɨn‑n nuu ɨnka‑n. Maxku kuxee ini nuu tnaꞌa koio‑n. Chi jaꞌan tnuꞌu Ianyuux:
Jantnaꞌa Ianyuux xiꞌin ñayiu kuxee ini.
Ko ñayiu kutnuni ini xa ndoñuꞌu‑i xa chindee‑ia‑i, xiaꞌan‑ia xamani‑ia nuu‑i.
Xijan kuu xa, maxku kuxee ini‑n nuu‑ia. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia. Kada koio‑n xa juini mee‑ia. Te duꞌa, kɨu vaꞌa, kada‑ia xa taxnuni koio‑n xiꞌin‑ia. Maxku kɨ ini koio‑n. Juejoon koio‑n nuu Ianyuux, chi kundeka ñaꞌa‑ia mee‑n.
Kaxi kani ini koio‑n. Kundito koio‑n te koo koio‑n cuedado. Chi ná kuu ngaꞌa ndeꞌe kuu kuiꞌna. Xini uꞌu ñaꞌa‑i mee‑n. Xikonuu‑i te kana xiin‑i. Nduku‑i jundu kaxi‑i. Jantnaꞌa naꞌi koio ka‑n xiꞌin‑i, maxku juejoon koio‑n xa kadajuexa ñaꞌa‑i xa kada‑n kuechi, jandixa naꞌi koio ka‑n Ianyuux. Xnaꞌa‑n xa ñani‑ro kuꞌa‑ro nituꞌu ñuñayiu, kueꞌe vida ka yaꞌa mee‑i, ná kueꞌe vida ka yaꞌa mee‑n. 10 Taxi Ianyuux ntdaa xamani‑ia. N‑jaꞌan ñaꞌa‑ia mee‑n, xa kutuu koio‑n xiꞌin‑ia nuu taxnuni‑ia, kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Ijan kutuu koio mee‑n xiꞌin Jesucristu. Io xa kueꞌe vida yaꞌa koio‑n vitna, ko xaku nga, te kutuu vaꞌa koio‑n. Kada tuꞌa ñaꞌa‑ia, kada‑ia xa kundee ini koio ka‑n. Kada ndaku ñaꞌa‑ia, te kada‑ia xa jandixa naꞌi koio ka‑n. 11 Na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu Ianyuux nɨkava nɨkuita. Te na taxnuni‑ia nuu‑ro nɨkava nɨkuita. Duꞌa na koo.
Xanyuux nuu‑n
12 N‑chidotnuni Silvano carta yaꞌa. Ɨɨn se jandixa Cristu kuu‑s, te io‑da confianza nuu‑s. Itaꞌu ni kuu xa n‑kidavaꞌa‑da nuu‑n, xa taxi‑da tnuꞌu kanu ini nuu‑n. Xá n‑jaꞌan ndaa‑da xaxeꞌe xamani Ianyuux. Xandaa kuu xa xemani ñaꞌa‑ia mee‑n. Kundee ini naꞌi koio ka‑n.
13 Ka ndajan tnuꞌu ñaꞌa ñani‑ro kuꞌa‑ro xtuu ñuu nani Babilonia. Ná n‑kaxí ñaꞌa Ianyuux mee‑n, da n‑kaxí‑ia mee‑i tuku. Ndajan tnuꞌu ñaꞌa Smarku. Ná kuu daꞌya mee‑da kuu‑s. 14 Nutnaꞌa koio‑n, xaxeꞌe xa xemani tnaꞌa‑n.
Ñayiu ka kunduu xiꞌin Jesucristu ka kuu‑n. Na kutuu vaꞌa koio‑n. Duꞌa na koo.