12
Ñá nukoo andɨu xiꞌin kɨtɨ kuu dragón
Ɨnka ntuku vuelta n‑dandeꞌa ñaꞌa Ianyuux ɨɨn xa n‑dandeꞌa ñaꞌa‑ia. N‑xini‑da ɨɨn ñadɨꞌɨ nukoo andɨu duku niꞌno ñaꞌa ngandii. Vestido‑ña kuu‑ia. Ñuꞌu dɨkɨ‑ña ɨɨn corona ndenee uxi uu chudini, te neñi ndodo‑ña yoo. Xee kanaxiin‑ña xa xaxiaꞌan xiti‑ña chi n‑xee hora kaku daꞌya‑ña. N‑kida ntuku Ianyuux xa n‑xini‑da ɨɨn xa io kaa. N‑xini‑da xa nukoo ɨɨn dragón kaꞌnu andɨu. Kueꞌe‑tɨ. Uxa dɨkɨ‑t io te uxi ndɨkɨ‑t jan ñuꞌu corona. Io duꞌan‑t te duꞌan‑t jan n‑dataka dava chudini io andɨu. N‑dajunkoio‑t chudini n‑dataka‑t jan ñuñayiu. Yatni nuu nukoo ñadɨꞌɨ jan nujuiin‑tɨ xa kaxi‑t daꞌya‑ña hora na kaku‑i. N‑kaku daꞌya‑ña te seyɨɨ kuu‑s. Ijan dada ndeka ángel daꞌya‑ña juaꞌan nuu nukoo Ianyuux nuu silla‑ia xa taxnuni‑s. Ndeꞌe kundeka‑s ñayiu ntdandituꞌu nación ñuñayiu. Nu n‑yaꞌa n‑xajan‑ña daꞌya‑ña n‑xino‑ña. Juaꞌan‑ña ɨɨn nuu ñayo io te ñatu nga juun dau. Ijan kuu nuu n‑kida tuꞌa Ianyuux xa kutuu‑ña. Ijan juñaꞌa ñayiu xa kax xa koꞌo‑ña ɨɨn mil uu cientu uni diko kɨu.
Ijan dada n‑xini ntuku‑da xa jantnaꞌa ángel nani Miguel xiꞌin Kuiꞌna n‑nduu dragón. Dɨuni ka jantnaꞌa ángel‑ia xiꞌin ángel‑tɨ. N‑ndaku Miguel xiꞌin ángel‑ia nuu dragón xiꞌin nuu ángel‑tɨ, te ña n‑kuaꞌa ka xa ndɨu‑tɨ xiꞌin ángel‑tɨ andɨu. N‑dajunkoio Miguel dragón jan xiꞌin ángel‑tɨ ñuñayiu. Dragón ijan kuu koo io nde tiempo xanaꞌa nani Kuiꞌna. Dandaꞌu‑tɨ ntdaa ñayiu io ñuñayiu. 10 N‑teku‑da xa xee n‑jaꞌan andɨu. Duꞌa n‑jaꞌan:
—N‑xee kɨu dananitaꞌu Taa‑ro Ianyuux ñayiu. Dɨuni n‑xee kɨu taxnuni‑ia xiꞌin Cristu. N‑xee kɨu taxnuni‑ia chi n‑dajungava Miguel kɨt kuu dragón n‑xo jaꞌan nuu Ianyuux ndɨkɨu ndɨñuu xa n‑ka kida ñani‑ro kuechi. 11 Ña ndaku Kuiꞌna xa dadaꞌan‑i xa jɨꞌɨn ñayiu ka kukanu ini Cristu andɨu xaxeꞌe xa n‑xatu nɨñɨ tkolelu jan xiꞌin xaxeꞌe xa n‑ka jaꞌan‑i xa n‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu. N‑ka kukanu ini naꞌi‑i Cristu juini n‑ka xaꞌni ñaꞌa ñayiu xaxeꞌe‑ia. Ña tuu nax n‑juun‑i vida‑i. 12 Na kudɨ ini ntdaa xa xndaxio andɨu vitna. Naka ndaꞌu yaꞌa ñayiu xndaxio ñuñayiu xiꞌin kɨtɨ xndaxio nuu mar chi n‑xino Kuiꞌna ijan. Yo kiti ini Kuiꞌna chi xaku nga kɨu kada‑i xa kida‑i vaxi —kuu xa n‑jaꞌan.
13 Nu n‑xini dragón jan xa n‑xino‑t ñuñayiu, n‑chidonuu‑t ñá n‑xajan daꞌya yɨɨ jan. 14 N‑xiaꞌan Ianyuux nduu ndixi ɨɨn ñau kaꞌnu ñá ijan xa na ndava‑ña xa na kuaꞌa jɨꞌɨn‑ña nuu ñayo io te ñatu nga juun dau nuu n‑kida tuꞌa‑ia xa kutuu‑ña. Ijan n‑kaku‑ña nuu dragón jan. Ijan niꞌi‑ña xa kaxi xa koꞌo‑ña uni yodo kuia. 15 N‑kee ndute yuꞌu dragón jan, te n‑chitu‑té ɨɨn deꞌva kaꞌnu xa na tnene‑ña, 16 ko ña n‑tnene‑ña chi n‑ndata nuu ñuꞌu te ijan juan keé nte n‑kee yuꞌu dragón jan. 17 Xaxeꞌe xa daa n‑kuu yo n‑kiti ini dragón nuu‑ña, te n‑kee‑t. Juaꞌan‑t xa kada uꞌu‑t dava ka daꞌya‑ña xiꞌin daꞌya dana‑ña. Ka kuu‑i ñayiu ka jandixa xa taꞌu tniu Ianyuux, te n‑ka jaꞌan‑i nuu dava ka ñayiu xa n‑jaꞌan Jesús. 18 N‑xee‑t nuu ñuꞌu kuchi yuꞌu mar te n‑xe juiin‑t ijan.