11
Uu se ka kuu testiu
N‑niꞌi‑da ɨɨn vara kaa ná kaa vara xetniu‑ro xa tnɨɨ‑ro medida te n‑jaꞌan ɨɨn xa n‑jaꞌan:
—Ndojuiin. Juan chikuꞌa veñuꞌu Ianyuux xiꞌin altar, te kaꞌu‑n ñayiu ka xe kajan taꞌu ijan, ko maxku chikuꞌa‑n nukeñuꞌu chi ijan kuu kuenda ñayiu ña ka jandixa Ianyuux. Ñayiu ña ka jandixa‑ia jan kada uꞌu ñayiu io ñuu ii Ianyuux uu diko uu yoo. Tundaꞌa‑r uu seyɨɨ xa na jaꞌan‑s xa n‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu ɨɨn mil uu cientu uni diko kɨu. Kuiꞌno‑s nduu‑s daꞌma ndayu xkuiꞌno ñayiu hora kukoꞌyo ini‑i. Kuenda kɨu nduu tnu olivo xiꞌin nduu candrelu xtuu nuu tuu ruꞌu, Ia kuu xtoꞌo ñuñayiu kuu nduu se yaꞌa. Ñayiu na jini uꞌu nduu se yaꞌa te ku kuu‑i xa kada uꞌu‑i‑sɨ, kee yañuꞌu yuꞌu‑s te teñuꞌu‑s‑yɨ, te kuú‑i. Duꞌa yaꞌa ñayiu na kani ini xa kada uꞌu‑i‑sɨ. Kada‑s nduu‑s xa mee ni xa ndii ntdaa kɨu jaꞌan‑s tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Ma juun dau ntdaa kɨu ijan. Dɨuni ndada‑s ndute nɨñɨ́. Hora kuu anu‑s nduu‑s xa kada‑s xa ndaꞌu yaꞌa ñayiu ñuñayiu, hora ijan daa kada‑s.
Hora na daxinokava‑s xa jaꞌan‑s nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux, kane ɨɨn kɨt ndeꞌe nua nuu n‑kane Apolión te jantnaꞌa‑tɨ xiꞌin‑s. Ndaku‑tɨ nuu‑s te nduu‑s kaꞌni ñaꞌa‑tɨ.
Kavatuu yɨkɨ kuñu‑s ichi kaꞌnu ñuu kaꞌnu nuu n‑ka xatakaa dika‑s Jesús, Ia kuu xtoꞌo‑ro. Ñuu ijan ka dandee ñayiu Sodoma xiꞌin Egipto. Uni yodo kɨu kavatuu yɨkɨ kuñu‑s ijan, te nandɨkaa ñayiu ñuñayiu kundeꞌa ñaꞌa. Mayo‑i juejoon xa nkonduxi‑s. 10 Hora na kuú nduu se ijan yo kuvete koio‑i. Yo kudɨ ini koio‑i chi ma kuu ka xa kada uꞌu ñaꞌa nduu se ijan. Juña tnaꞌa koio nga‑i ɨɨn xa juña tnaꞌa nga‑i xaxeꞌe xa n‑ka xiꞌí‑s. 11 Kɨu kuu koon nadandoto Ianyuux nduu se ijan. Ndokoo koio‑s te ñayiu kundeꞌa ñaꞌa yo yuꞌu koio‑i. 12 Ijan dada n‑kida Ianyuux xa n‑teku ntuku‑da xa n‑jaꞌan ɨɨn xa n‑jaꞌan nde andɨu nuu nduu se ijan:
—Ta ki kaa koio yaꞌa.
Te ndeka ñaꞌa vikó juan ndaa andɨu te n‑ka xo ndeꞌa ñaꞌa se ka xini uꞌu ñaꞌa. 13 Ndeꞌe n‑tnaa hora ijan. Xaxeꞌe xa ndeꞌe n‑kɨdɨ ñutnaa jan ñuu ijan n‑naa ɨɨn parti‑i. Uxa mil ñayiu n‑xiꞌí. Yo n‑ka yuꞌu ñayiu ña n‑ka xiꞌí xa daa n‑kuu, te n‑ka najaꞌan‑i Ia tuu andɨu.
14 N‑yaꞌa xa ndaꞌu n‑ka yaꞌa ñayiu vuelta kuu uu, te ma kukuee xa ndaꞌu yaꞌa koio‑i ɨnka ntuku vuelta.
Strompeta kuu uxa
15 N‑tɨu ángel kuu uxa strompeta‑ia, te n‑teku‑da xa xee n‑ka jaꞌan andɨu. Duꞌa ka jaꞌan:
Ñatuka taxnuni se n‑ka taxnuni,
chi Ianyuux xiꞌin Jesucristu taxnuni ñuñayiu vitna.
Nɨkava nɨkuita taxnuni koio‑ia.
16 N‑ka xe juiin xiti oko koon sexaꞌnu ka kunxaꞌnu xtuu nuu silla‑s yatni nuu nukoo silla Ianyuux jan, te n‑ka nakuetu‑s nuu‑ia. 17 Duꞌa n‑ka jaꞌan‑s xa n‑ka nakuetu‑s nuu‑ia:
Taa‑ro Ianyuux, Xtoꞌo‑da ntdaa‑da kuu ñaꞌa.
Na kutaꞌu‑da xa taxnuni‑n nuu ntdandituꞌu xa io.
Ñayo taxnuni nuu‑n.
Daa nga io‑n.
N‑kixeꞌe‑n xa taxnuni‑n nuu ñayiu jandixa ñaꞌa vitna.
18 N‑xee hora ndadandaa‑n kuechi dava ñayiu nación ñuñayiu ka kiti ini nuu‑n,
chi kiti ini‑n nuu‑i tuku.
Dɨuni n‑xee hora ndadandaa‑n kuechi ñayiu n‑ka xiꞌí te n‑ka nandoto‑i.
N‑xee kɨu dananitaꞌu‑n se n‑ka xinokuechi nuu‑n, se n‑ka xo jaꞌan xa n‑jaꞌan‑n nuu ñayiu.
N‑xee kɨu nanitaꞌu ñayiu n‑kida‑n xa n‑ka nduu‑i ñayiu ii.
Xndaxio ñayiu yaꞌa xañuꞌu nuu‑n. Dava‑i ndandɨꞌɨ, te dava‑i ka kuu ñayiu dakuu nga.
Te danaa‑n ñayiu n‑ka danaa ntaka ñuu io ñuñayiu.
Ka kuu sexaꞌnu ka kunxaꞌnu jan.
19 Ijan dada n‑xini‑da xa nune veñuꞌu Ianyuux io andɨu, te xiti veñuꞌu jan n‑xini‑da xatnu n‑kidavaꞌa Moisés. Xatnu ijan kaa niꞌno tutu n‑kidakutu Ianyuux xiꞌin ñayiu Israel xa n‑kida‑ia xiꞌin‑i ɨɨn tratu.
N‑xeyeꞌe te ndeꞌe n‑kee taxa. Ndeꞌe n‑kaꞌndɨ. Dɨuni n‑kana dau. Ndeꞌe n‑tnaa te ndeꞌe n‑juun ñɨñɨ.