10
Rollo luchi tutu yodotnuni nundaꞌa ángel
N‑xini‑da ɨnka ángel kaa xa yo ndaku‑ia vax juun andɨu. Ndido tkoyaꞌnde dɨkɨ‑ia. Koko nuu‑ia ná koko ngandii te xndaa xeꞌe‑ia xiꞌin kajan‑ia ná kaa ñuꞌú koko. Nundaꞌa‑ia rollo luchi tutu n‑nandɨka. N‑xino‑ia ñuñayiu, te n‑xani‑ia xeꞌe kuaꞌa‑ia nuu mar, te n‑xani‑ia xeꞌe datni‑ia nuu ñuꞌu yichi. Xee n‑kana‑ia. Ná kuu xa kau ngaꞌa kuu xa n‑kana‑ia. Nu n‑kana‑ia, te uxa vuelta n‑kana dau. Nu n‑teku‑da xijan, n‑juini‑da xa chidotnuni‑da xa yaꞌa, ko ña n‑kuu chi n‑teku‑da xa n‑jaꞌan andɨu. Duꞌa n‑jaꞌan:
—Maxku chidotnuni‑n tnuꞌu n‑teku‑n. Anu ni mee‑n kunaꞌa —kuu xijan.
N‑ndoneꞌe ángel n‑xini‑da nujuiin nuu ndute xiꞌin nuu ñuꞌu jan ndaꞌa kuaꞌa‑ia andɨu. N‑chinaa‑ia Ianyuux xa ma kukuee ka xa yaꞌa xa io xa yaꞌa. N‑chinaa‑ia mee Ianyuux xa kuu‑ia Ia daa nga io, Ia nɨkava nɨkuita kutuu, Ia n‑kidavaꞌa andɨu, ñuñayiu, mar xiꞌin ntdaa xa io andɨu, ntdaa xa io ñuñayiu, ntdaa xa io mar du. Ma kukuee ka chi na xee hora tɨu ángel kuu uxa strompeta‑ia, jɨn tnaꞌa xa ñu ini Ianyuux xa kada‑ia. Idii mee‑ia xini xa yaꞌa. Jɨn tnaꞌa xa n‑jaꞌan‑ia nuu se n‑ka jaꞌan xa n‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu xa n‑ka xinokuechi‑s nuu‑ia.
N‑teku ntuku‑da xa n‑jaꞌan nde andɨu ɨnka vuelta. Dɨuni xa n‑jaꞌan xa kiꞌna nuu n‑jaꞌan ntuku. Duꞌa n‑jaꞌan:
—Juan jeꞌen rollo luchi nandɨka nundaꞌa ángel nujuiin nuu mar xiꞌin nuu ñuꞌu jan —kuu xijan.
N‑xetuꞌa‑da nuu nujuiin ángel jan te n‑xijan‑da rollo luchi tutu n‑nandɨka jan, te n‑jaꞌan‑ia nuu‑da:
—Kaxi rollo ya. Ná vidi ndudi ñuñu vidi hora na kɨu yuꞌu‑n, ko hora na xino xiti‑n ndu ua —kuu‑ia.
10 N‑tnɨɨ‑da rollo luchi n‑nandɨka nundaꞌa ángel jan te n‑xaxi‑da. Hora n‑xadi‑da vidi ná vidi ndudi ñuñu, ko nuu n‑xino xiti‑da, n‑ndu ua.
11 Te n‑ka jaꞌan ángel jan nuu‑da:
—Kidayɨka‑i xa jaꞌan ntuku‑n tnuꞌu Ianyuux nuu ntaka ñayiu ñuñayiu. Jaꞌan‑n nuu nandɨkaa nandituꞌu ñayiu tnuꞌu‑ia. Nani jaꞌan‑n nuu ñayiu ñatu taxnuni, dani jaꞌan‑n nuu se ka taxnuni.