9
N‑tɨu ángel kuu oꞌon strompeta‑ia te n‑xini ntuku‑da xa jungava ɨɨn chudini ñuñayiu. Nundaꞌa‑tɨ ndakaa xa najaan‑tɨ yuꞌu nua ña xe ndɨꞌɨ. N‑najaan‑tɨ yuꞌu nua jan te n‑kane ñuꞌa yuꞌu‑i. Xaku kuu xa nuñuꞌa ɨɨn xitnu kaꞌnu. Ñuꞌa ijan n‑kida xa n‑kunee nuu ngandii. Dɨuni n‑kida‑i xa n‑kunee ñuñayiu. Nuu ñuꞌa jan n‑ka kee langosta, te n‑ka xitendodo‑tɨ nituꞌu ñuñayiu. Ná ndeꞌe tduꞌan io ñuñayiu xa tuu ñaꞌa‑t, daa ndeꞌe langosta jan xa kaxiaꞌan‑t. N‑taꞌu tniu nuu‑tɨ xa ma kaxi‑tɨ yua, ni ite, ni kuꞌu, ni yutnu. Ni ɨɨn xa kuii io ñuñayiu ma kaxi‑tɨ. Diko ni ñayiu ñatu xndenee sellu Ianyuux tnee‑i kada uꞌu‑t. Dɨuni n‑taꞌu tniu nuu‑t xa ma kaꞌni‑tɨ ñayiu ijan, diko ni na kada uꞌu ñaꞌa‑tɨ oꞌon yoo. Ná xatu ñɨɨ‑ro xa tuu ñaꞌa tduꞌan daa xatu ñɨɨ ñayiu kaxi langosta jan. Tiempu ijan nduku ini ñayiu xa kuú‑i, ko ma niꞌi‑i mudu kuú‑i. “Vaꞌa ka nu na kuú‑ro”, kachi koio ñayiu ijan, ko ma kuu xa kuú‑i.
Xndaxio tuꞌa langosta jan ná xndaxio tuꞌa caballu ka xkodo soldado jɨn jantnaꞌa. Xñuꞌu dɨkɨ langosta jan corona. Ná xndaa corona oro xndaa. Ná xndaa nuu ñayiu xndaa nuu‑t. Ná kaa idi dɨkɨ ñadɨꞌɨ kaa idi dɨkɨ‑tɨ. Ná xndaa nuꞌu ngaꞌa xndaa nuꞌu‑t. Ná kaa kaa ndiꞌu pechu soldado kaa xa ndiꞌu pechu‑tɨ. Ná kundaꞌnde xeꞌe caballu xñuꞌu carreta xa ka kendava‑t hora ka jantnaꞌa soldado, daa kuu xa ka ndava langosta jan. 10 Kaa duꞌan‑t ná kaa duꞌan tduꞌan, te dɨuni io iñu nuu duꞌan‑t ná iñu nuu duꞌan tduꞌan. Oꞌon yoo tuu‑tɨ ñayiu. 11 N‑kane ɨɨn ángel nua ña xe ndɨꞌɨ jan, te ángel ijan taxnuni nuu‑tɨ. Abadón nani ángel ijan hebreu, te Apolión nani‑i griegu. 12 Ijan te n‑teku ka‑da xa n‑jaꞌan:
—N‑yaꞌa xa n‑ka kida uꞌu langosta ñayiu, ko uu ka vuelta ndaꞌu yaꞌa koio‑i.
13 N‑tɨu ángel kuu iñu jan strompeta‑ia, te n‑teku‑da xa n‑jaꞌan ɨɨn xa n‑jaꞌan. Nu xndodo nkoon ndɨkɨ yuꞌu altar oro io yatni nuu tuu Ianyuux, n‑jaꞌan xijan, te n‑teku‑da. 14 Xiaꞌan xijan nuu ángel kuu iñu neꞌe strompeta jan:
—Dayaa nkoon ángel xndijun yatni yuꞌu ndute xika deꞌva kaꞌnu nani Éufrates.
15 Te n‑ka yaa nkoon ángel jan xa kaꞌni koio‑i ñayiu kɨu ijan. Ntnaꞌa ɨɨn cientu mil ñayiu io ñuñayiu n‑xiꞌí oko uxi uni mil‑yɨ.
16 N‑teku‑da xa uu cientu millón soldado xyodo caballu xyuku ijan. 17 Duꞌa xndaa caballu xiꞌin soldado n‑kida Ianyuux xa n‑xini‑da. Duꞌa xndaa pechu‑tɨ xiꞌin pechu soldado jan. Ná kueꞌe ñuꞌú koko kueꞌe pechu‑tɨ xiꞌin pechu‑s, te ná kuaan azufri kuaan pechu‑tɨ xiꞌin pechu‑s. Dɨuni tndee. Ná xndaa dɨkɨ ngaꞌa xndaa dɨkɨ caballu jan. Kee ñuꞌú, ñuꞌa, azufri yuꞌu‑t. 18 Xaxeꞌe xa n‑kee ñuꞌú, ñuꞌa xiꞌin azufri yuꞌu caballu jan n‑ka xiꞌí ñayiu. Ntnaꞌa ɨɨn cientu mil ñayiu io ñuñayiu n‑xiꞌí oko uxi uni mil‑yɨ. 19 Yuꞌu‑tɨ xiꞌin duꞌan‑tɨ n‑kida uꞌu ñayiu. Ná xndaa koo xndaa duꞌan‑tɨ, te dɨkɨ koo jan n‑kida uꞌu ñayiu.
20 Ñayiu ña tuu nax n‑ka kida ñaꞌa yuꞌu‑tɨ xiꞌin duꞌan‑t, ña n‑ka natu ini‑i xa n‑ka kida‑i kuechi. Ñayo‑i n‑ka natu ini xa xjuiin xiti‑i nuu ntaka xaloko xiꞌin xa ka xko nakuetu‑i nuu‑i. Ñayo‑i n‑ka natu ini xa xjuiin xiti‑i nuu santo oro, nuu santo plata xiꞌin nuu santo bronce. Ni ña n‑ka natu ini‑i xa xjuiin xiti‑i nuu yuú xiꞌin nuu yutnu ka kuu ianyuux‑yɨ. Dɨuni ñayo‑i n‑ka dandoo xa ka xko nakuetu‑i nuu xijan. Ñatu xndito xijan chi ñatu teku‑i, ni ñatu xika‑i. 21 Dɨuni ña n‑ka natu ini ñayiu jan xa ka xaꞌni‑i ndɨyɨ, ni ña n‑ka natu ini‑i xa ka chibruju‑i ñayiu, ni ña n‑ka natu ini‑i xa xndaa‑i xiꞌin ñayiu ña n‑ka tnundaꞌa xiꞌin‑i, ni ña n‑ka natu ini‑i xa ka duꞌu‑i.