8
N‑ndata ñua nuu ndenee sellu kuu uxa
N‑ndata ntuku Ia kuu tkolelu jan nuu ndenee sellu kuu uxa. Ijan te nanii nga n‑xiñi andɨu naxa dava hora. Ijan dada n‑xini‑da uxa ángel xniñi nuu Ianyuux te nɨ uxa‑ia n‑ka niꞌi ɨɨn ɨɨn strompeta.
Ijan dada n‑xee ɨnka ángel neꞌe ɨɨn censariu oro. N‑nujuiin‑ia yatni altar io ijan. N‑niꞌi‑ia kueꞌe duxa xa daka‑ia xiꞌin duxa n‑ka tnaa ntdaa ñayiu n‑kida Ianyuux xa n‑ka ndunini‑i xiti censariu jan hora ka xijan taꞌu‑i nuu‑ia. N‑xajan ndodo‑ia xijan nuu altar oro ndeꞌa tnaꞌa xiꞌin silla kaꞌnu jan. Yatni nuu tuu Ianyuux n‑kane ñuꞌa censariu neꞌe ángel, ia xinokuechi nuu‑ia. Nɨni kane ñuꞌa jan najaꞌan Ianyuux tnuꞌu ka xko jaꞌan ntdaa ñayiu n‑kida‑ia xa n‑ka nduu‑i ñayiu ii hora ka xko xijan taꞌu‑i nuu‑ia. N‑dakeé ángel jan ñuꞌu tkua yodo yuku nuu altar censariu jan, te n‑dajunkoio‑ia ñuꞌu jan ñuñayiu. Ndeꞌe n‑kaꞌndɨ, te n‑kana dau. N‑xeyeꞌe. N‑kee taxa te ndeꞌe n‑kɨdɨ ñutnaa ñuñayiu.
Uxa strompeta
N‑ka ndoneꞌe uxa ángel xneꞌe strompeta jan strompeta jan xa tɨu koio‑ia. N‑tɨu ɨɨn‑ia strompeta‑ia, te n‑xini‑da ñɨñɨ xiꞌin ñuꞌú daka nɨñɨ. Te n‑dajunkoio‑ia xijan ñuñayiu. N‑kayu ɨɨn parti ñuñayiu te n‑kaku dava ka. Ntnaꞌa ɨɨ́n yutnu io ñuñayiu n‑naa uni‑tnu. N‑kayu ntdaa ite, kuꞌu, yua du. Ni ɨɨn xaꞌa ñatu n‑kaku.
N‑tɨu ɨnka ángel strompeta‑ia te n‑dajungava‑ia ɨɨn tnduu kaꞌnu koko nuu mar. Ɨɨn parti mar nduu nɨñɨ, te dava n‑kaku. Ntnaꞌa ɨɨ́n kɨt io mar, n‑xiꞌi uni‑tɨ. Ntnaꞌa ɨɨ́n barcu xika nuu mar n‑ka naa uni‑i te dava‑i n‑ka kaku.
10 N‑tɨu ángel kuu uni strompeta‑ia te jungava chudini kaꞌnu koko ná koko ɨɨn itikava kaꞌnu ñuñayiu. Ntnaꞌa ɨɨ́n deꞌva nuu xika ndute ñuñayiu n‑xino ɨɨn parti‑tɨ uni deꞌva jan, te ña tuu nax n‑yaꞌa dava ka deꞌva. Dɨuni n‑xino ntaka ɨnka parti‑tɨ ntaka nuu kane ndute. 11 Ajenjo nani chudini ijan. N‑ku ua ndute nuu n‑xino ntaka pedazo chudini jan. Yo kueꞌe ñayiu n‑ka xiꞌí xaxeꞌe xa n‑ka xiꞌi‑i ndute ijan.
12 N‑tɨu ángel kuu koon strompeta‑ia te n‑tɨu ɨɨn parti ngandii. N‑tɨu ɨɨn parti yoo. Dɨuni n‑tɨu ɨɨn parti ntaka chudini. N‑kunee ɨɨn parti nuu ngandii te dava nduu nga n‑ndii. Dani n‑kunee ɨɨn parti nuu yoo xiꞌin ntaka chudini, te ñatuka n‑ndii‑ia xiꞌin‑tɨ xakuaa.
13 N‑xini ntuku‑da ɨɨn ñau xiko dava andɨu. Xee jaꞌan‑tɨ. Duꞌa n‑jaꞌan‑tɨ:
—Naka ndaꞌu yaꞌa koio ñayiu io ñuñayiu. Naka ndaꞌu yaꞌa koio ñayiu io ñuñayiu. Naka ndaꞌu yaꞌa koio ñayiu io ñuñayiu chi tɨu koio uni ka ángel strompeta‑ia —kuu‑t.