7
Ɨɨn cientu uu diko koon mil daꞌya dana Israel n‑xe kondenee sellu tnee
Nu n‑yaꞌa ntdaa xaꞌa, n‑xini‑da koon ángel, ia ka xino kuechi nuu Ianyuux. Xniñi‑ia nkoon lado ñuñayiu xa xndiꞌu‑ia nuu tachi xa maxku kane‑i nuu ñuꞌu, ni nuu mar, ni xa maxku dakanda‑i ni ɨɨn yutnu io ñuñayiu. Te n‑xini‑da ɨnka ángel do nu kane ngandii. Neꞌe‑ia sellu Ianyuux ndixa. Xee n‑kana‑ia nuu nkoon ángel n‑ka xe konetniu xa kada dañu‑ia ñuꞌu yichi xiꞌin mar. Duꞌa n‑jaꞌan‑ia:
—Maxku ñaꞌa kada koio‑n ñuꞌu xiꞌin mar xiꞌin yutnu nde na tenee koio‑r sellu Taa‑ro Ianyuux tnee ñayiu ka xinokuechi nuu‑ia.
Te n‑teku‑da nadaa ñayiu nkondenee sellu tnee‑i. Ɨɨn cientu uu diko koon mil ñayiu kuu daꞌya dana Israel n‑ka xe kondenee sellu tnee. Uxi uu mil daꞌya dana Judá, uxi uu mil daꞌya dana Rubén, uxi uu mil daꞌya dana Gad, uxi uu mil daꞌya dana Aser n‑ka xe kondenee sellu teꞌu. Dɨuni n‑ka xe kondenee sellu teꞌu uxi uu mil daꞌya dana Neftalí xiꞌin uxi uu mil daꞌya dana Manasés, uxi uu mil daꞌya dana Simeón, uxi uu ka mil daꞌya dana Leví xiꞌin uxi uu mil daꞌya dana Isacar. Dani n‑ka xe kondenee sellu teꞌu uxi uu mil daꞌya dana Zabulón, uxi uu mil daꞌya dana José, xiꞌin uxi uu mil daꞌya dana Benjamín du.
Kueꞌe xa kueꞌe ñayiu xniꞌno daꞌma kuixi
Nu n‑yaꞌa xaꞌa, n‑xini ntuku‑da xa xyuku ntdantuꞌu ñayiu ñuu ñuñayiu nuu Ia nukoo nuu silla kaꞌnu xiꞌin nuu tkolelu. Nandɨkaa ñayiu xyuku. Kueꞌe‑i xa kueꞌe‑i xyuku. Mayo kundee kaꞌu‑i‑yɨ. Ntdaa‑i xniꞌno daꞌma kuixi te xnundaꞌa‑i ñuu. 10 Xee ka kana‑i ntdaa‑i. Duꞌa ka kana‑i:
N‑dananitaꞌu ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux, Ia nukoo nuu silla kaꞌnu.
N‑dananitaꞌu ñaꞌa tkolelu.
11 N‑ka naduku nduu ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux sexaꞌnu ka kunxaꞌnu jan. Sexaꞌnu jan n‑ka naduku nduu nkoon kɨt dana xndaa jan, te kɨt ijan n‑ka naduku nduu silla kaꞌnu jan. N‑ka xe juiin xiti ángel jan, te n‑ka ndadakaꞌnu‑ia Ia nukoo nuu silla kaꞌnu jan. 12 Ka jaꞌan‑ia:
Daa na koo.
Na nakuetu‑ro nuu Taa‑ro Ianyuux.
Na ndadakaꞌnu‑ro‑ia.
Na najuen tnuꞌu‑ro‑ia,
chi xini‑ia ntdandituꞌu xa yaꞌa ñuñayiu xiꞌin xa yaꞌa andɨu.
Na ɨɨn xa ma kada‑ia.
Na juñaꞌa‑ro xa n‑ka kutaꞌu‑ro nuu‑ia.
Na taxnuni‑ia nuu ntdandituꞌu ñuu.
Daa na ku kuu nɨkava nɨkuita.
Ka kuu ángel jan.
13 Ijan dada n‑xijan tnuꞌu ñaꞌa ɨɨn sexaꞌnu kunxaꞌnu jan:
—¿Jundu ka kuu ñayiu xniꞌno daꞌma kuixi ya te ndexu vaxi koio‑i?, xani ini‑n u.
14 —Mee nga‑n naꞌa, Dito —kuu‑da, xiaꞌan‑da.
Te n‑kachitnuꞌu ñaꞌa‑s:
—Ñayiu yaꞌa kuu ñayiu yo ndaꞌu n‑ka yaꞌa xa n‑ka kida uꞌu ñaꞌa ñayiu xaxeꞌe xa n‑ka kukanu ini‑i Jesucristu. N‑ka nakate niꞌno‑i daꞌma‑i nuu nɨñɨ tkolelu xa n‑ka ndadakɨyɨ‑i daꞌma‑i. 15 Xijan kuu xa xyuku‑i nuu nukoo silla kaꞌnu nuu nukoo Taa‑ro Ianyuux. Ka xinokuechi‑i nuu‑ia xiti veñuꞌu‑ia nduu xakuaa. Ñunuu‑ia‑i xa maxku ñaꞌa yaꞌa koio‑i. 16 Mayo ka‑i kojon, ni mayo ka‑i yichi ndute, Ni ma teñuꞌu ñaꞌa ka ngandii; Ma ndaꞌu ka yaꞌa‑i nuu kaꞌni ngandii. 17 Ma duꞌa ka yaꞌa koio‑i chi junuu ñaꞌa tkolelu iin ndodo silla kaꞌnu. Na ñunuu ñayiu tkachi‑i junuu‑ia‑i. Kandeka ñaꞌa‑ia jɨꞌɨn nuu kane ndute koꞌo‑i xa kundito‑i nɨkava nɨkuita. Kada Ianyuux xa ma ndaꞌi ka‑i —kuu sexaꞌnu jan nuu‑da.