6
Uxa nuu xndedi sellu rollo tutu
Ijan dada n‑xini‑da xa n‑ndata Ia kuu tkolelu jan ɨɨn xa ndedi yuꞌu tutu tuniꞌno jan te ndenee sellu. Dɨuni n‑teku‑da xa xee n‑kana ɨɨn kɨt dana kaa jan. Ná kuu xa kana dau kuu xa kana‑t. N‑jaꞌan‑t nuu‑da:
—Neꞌe, kundeꞌa‑n xa.
N‑xeꞌen‑da nuu‑tɨ te n‑xini‑da ɨɨn caballu kuixi yodo ɨɨn se neꞌe ɨɨn kuxi. N‑niꞌi‑s ɨɨn corona. N‑kee‑s xa juan jantnaꞌa‑s xiꞌin ñayiu te ndaku‑s nuu‑i.
Ijan dada n‑ndata tkolelu jan ɨnka xa ndedi yuꞌu tutu tuniꞌno jan te dɨuni ndenee sellu. Te n‑teku‑da xa n‑jaꞌan ɨnka kɨt dana kaa jan. N‑jaꞌan‑t:
—Neꞌe, kundeꞌa‑n xa.
N‑xeꞌen‑da nuu‑tɨ te n‑xini‑da xa n‑kee ɨnka caballu. Caballu kueꞌe kuu‑t, te dɨuni ɨɨn seyɨɨ yodo‑tɨ. N‑taꞌu tniu nuu‑s xa kada‑s xa ma kutuu mani ka ñayiu ñuñayiu. N‑taꞌu tniu xa na kada‑s xa kaꞌni tnaꞌa ñayiu. Niꞌi‑s ɨɨn espada kaꞌnu.
N‑ndata ntuku tkolelu nuu ndenee sellu kuu uni. Ijan te n‑teku‑da xa n‑jaꞌan ɨnka kɨt dana kaa jan. N‑kana‑t:
—Neꞌe, kundeꞌa‑n xa.
N‑xeꞌen ntuku‑da te n‑xini‑da ɨɨn caballu tnuu yodo ɨnka ntuku seyɨɨ. Ndaꞌa kuaꞌa‑s neꞌe ɨɨn kokuꞌa. Meꞌñu nkoon kɨt dana xndaa jan n‑teku‑da xa n‑jaꞌan ntuku:
—Xa jenyaꞌu ɨɨn seyɨɨ xa kidatniu‑s ɨɨn kɨu yaꞌu ɨɨn litro trɨu. Dani yaꞌu uni litro cebada. Maxku datɨu‑n aciti xiꞌin vinu na ñaꞌa nkaa yaꞌu.
N‑ndata ntuku Ia ijan nuu ndenee sellu kuu koon. Ijan te n‑teku‑da xa n‑jaꞌan ɨnka kɨt dana kaa jan. Kɨt kuu koon kuu‑t. N‑kana‑t:
—Neꞌe, kundeꞌa‑n xa.
N‑xeꞌen ntuku‑da te n‑xini‑da ɨɨn caballu nyaa yodo ɨɨn ñayiu. Ndɨyɨ nani‑i. Yata Ndɨyɨ jan ndijun nuu ka xe konduxi ndɨyɨ. Te n‑taꞌu tniu nuu‑i xa taxnuni‑i ɨɨ́n parti ñuñayiu te n‑kendoo uni parti. Kada‑i xa kuú ñayiu taxnuni‑i nuu‑i. Jantnaꞌa dava ñayiu ijan te kaꞌni tnaꞌa dava‑i. Dava‑i kuú doko. Dava‑i kuú kueꞌe ndeꞌe, te dava‑i kaꞌni ñaꞌa kɨtɨ ndeꞌe xndaxio yuku.
Nu n‑ndata‑ia nuu ndenee sellu kuu oꞌon, n‑xini‑da anu ñayiu n‑ka xiꞌí xa n‑ka jandixa‑i Ianyuux xiꞌin xaxeꞌe xa n‑ka jaꞌan‑i tnuꞌu‑ia nuu ñayiu. Kaꞌa ɨɨn altar xyuku‑i. 10 Xee ka jaꞌan anu jan. Ka jaꞌan‑i:
—Taa‑ro Ianyuux, Ia jaꞌan ndaa jaꞌan kuiti, Ia taxnuni nuu ntdandituꞌu xa io. ¿Nakɨu nañuu dayaꞌa‑n juxtixia ñayiu ñuñayiu n‑ka xaꞌni ñaꞌa na kuaꞌa na ndenaa xa n‑ka kida ñaꞌa koio‑i? 11 N‑xiaꞌan‑ia ɨɨn ɨɨn dijun kuixi te kani anu jan. N‑jaꞌan‑ia nuu‑i xa na ndetatu naꞌi koio‑i itaꞌu ka. Ndena kuú ndɨꞌɨ ñayiu ka kuu ñani tnaꞌa‑i ka xinokuechi nuu‑ia ná n‑ka xiꞌí mee‑i, ijan dada dandenaa‑ia. Ñani‑ro kuu tnaꞌa ntdaa‑ro xa ka kuu‑ro ñayiu ka kukanu ini Jesucristu.
12 Nu n‑ndata‑ia nuu ndenee sellu kuu iñu, n‑xini‑da xa yo ndeꞌe n‑kɨdɨ ñutnaa ñuñayiu. N‑ndutnuu nuu ngandii. Ná kaa idi nchiva tnuu kunchi kaa‑ia. N‑ndukueꞌe nuu yoo. Nanga kaa nɨñɨ kaa‑ia. 13 N‑ka junkoio chudini xndaxio andɨu nuu ñuꞌu. Ná ka junkoio higo yɨꞌɨ hora kane ndeꞌe tachi n‑ka junkoio‑tɨ. 14 N‑ndoñuꞌu andɨu. Ná kuu xa natuniꞌno ɨɨn tutu daa n‑kuu xa n‑natuniꞌno andɨu. Te ntdaa yuku n‑dama nuu xtuu‑i. Dani isla n‑dama nuu xndaa niꞌno‑i. 15 N‑ka kɨuvaꞌa se ka taxnuni ñuñayiu, se ka kunxaꞌnu, se ka taxnuni nuu ɨɨn mil soldado du yau xndii tnduu xiꞌin kaꞌa toto xndatuu yuku. Dani n‑ka kida ñayiu unu kuika xiꞌin se ka kidatniu duꞌa nuu xtoꞌo‑s, ñayiu ña yoo xtoꞌo du. 16 Te ka xiaꞌan ñayiu ijan nuu tnduu xiꞌin toto jan:
—Ndua ndodo ñaꞌa koio chi yo ka kiti ini Ia nukoo nuu silla kaꞌnu xiꞌin tkolelu xa maxku kundeꞌa ñaꞌa ka‑ia.
17 Duꞌa ka xiaꞌan koio‑i chi n‑xee kɨu kada uꞌu‑ia‑i xaxeꞌe xa n‑kiti ini‑ia nuu‑i te mayo‑i kaku.