5
Rollo tutu yodotnuni nundaꞌa tkolelu
Ijan dada n‑xini‑da xa nundaꞌa Ia nukoo nuu silla kaꞌnu jan ɨɨn rollo tutu xndenee uxa sellu ñua xndedi yuꞌu‑i. Ndaꞌa kuaꞌa‑ia neꞌe tutu jan. N‑kuaꞌa nuu n‑kuaꞌa yata tutu jan. Dɨuni n‑xini‑da ɨɨn ángel. Kaa‑ia xa yo ndaku‑ia. Xee kana‑ia:
—¿Ndeda ñayiu n‑kida mee ni xa vaꞌa na kuaꞌa ndata‑i sellu xndenee rollo tutu nundaꞌa Ia nukoo nuu silla kaꞌnu te ndaxniꞌno‑i? —kuu‑ia, n‑xijan tnuꞌu‑ia.
Ñayo n‑kida mee ni xavaꞌa xa na kuaꞌa ndata‑i nuu ndenee sellu te ndaxniꞌno‑i. Ni andɨu, ni ñuñayiu, ni nuu xyɨnduxi ndɨyɨ ñavada io ñayiu kuaꞌa ndata nuu ndenee sellu jan. Ni ñayo ndaku xa jini‑i nax yodotnuni. Yo n‑ndaꞌi‑da chi ñayo n‑kida xa vaꞌa xa ndaxniꞌno‑i tutu tuniꞌno jan, ni xa jini‑i nax yodotnuni. Ijan dada n‑jaꞌan ɨɨn sexaꞌnu kunxaꞌnu nukoo ijan nuu‑da:
—Maxku ndaꞌi‑n. Kunaꞌa xa Ia kuu daꞌya dana Judá, Ia kuu daꞌya dana David, n‑ndaku‑ia nuu Kuiꞌna. Ndaku‑ia xa ndata‑ia nuu xndenee uxa sellu tutu tuniꞌno ya, te ndaxniꞌno‑ia. (Nani‑ia Ngaꞌa Judá.)
Ijan dada n‑xini‑da ɨɨn tkolelu. Kaa‑tɨ xa yuchi n‑xiꞌí‑tɨ te n‑nandoto‑tɨ. Iin ndodo‑tɨ dava dava dɨkɨ silla kaꞌnu ka jan. N‑ka naduku nduu ñaꞌa nkoon kɨt dana xndaa jan xiꞌin oko koon sexaꞌnu ka kunxaꞌnu jan. Uxa ndɨkɨ tkolelu jan io, te io uxa nduchi nuu‑t. Uxa ndɨkɨ‑t xiꞌin uxa nduchi nuu‑t kuu uxa espíritu Ianyuux kixi nituꞌu ñuu ñuñayiu. N‑tnɨɨ‑tɨ tutu neꞌe ndaꞌa kuaꞌa Ia nukoo nuu silla kaꞌnu jan, te n‑ka xe juiin xiti nkoon kɨt dana xndaa xiꞌin oko koon sexaꞌnu ka kunxaꞌnu jan nuu‑tɨ. Ntdaa‑s xneꞌe arpa xiꞌin koꞌo oro chitu duxa. Hora kayu duxa jan te juan ndaa ñuꞌa jan andɨu, najaꞌan Ianyuux xa ka xijan taꞌu ñayiu n‑kida‑ia xa nduu‑i ñayiu ii. Ka xita sexaꞌnu jan ɨɨn ndudu xee nuu tkolelu kuu Jesús jan. Duꞌa ka xita‑s:
Mee‑n, io xa tnɨɨ‑n tutu tuniꞌno de,
te ndata‑n nuu xndenee sellu de.
Chi n‑xiꞌí‑n yuchi, nandɨkaa ñayiu ñuñayiu jɨꞌɨn andɨu n‑chiyaꞌu‑n kuechi‑i.
N‑xatu nɨñɨ‑n xa ku kuu‑i ntdaa‑i daꞌya Ianyuux.
10 Mee‑n n‑kida xa ku kuu‑da ñayiu taxnuni nuu ñayiu ñuñayiu.
Dɨuni n‑kida‑n xa ku kuu‑da dutu, te junukuechi koio‑da nuu Taa‑ro Ianyuux.
Ka kuu sexaꞌnu, ka xiaꞌan‑s.
11 Ijan dada n‑teku‑da xa kueꞌe ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux, ka jaꞌan. Kueꞌe xa kueꞌe millón ángel jan n‑xini‑da. N‑ka naduku nduu‑ia silla kaꞌnu jan xiꞌin nuu xtuu kɨtɨ dana xndaa jan xiꞌin sexaꞌnu ka kunxaꞌnu jan. 12 Xee ka kana‑ia:
Io xa taxnuni tkolelu, Ia kuu kɨtɨ n‑xiꞌí yuchi, te n‑nandoto‑ia.
Io xa kɨndaꞌa‑ia ntdaa xa io, te ku kuu xaxii‑ia xijan.
Na najuen tnuꞌu‑ro‑ia.
Na ndadakaꞌnu‑ro‑ia.
Na nakuetu‑ro nuu‑ia du,
chi xini‑ia ntdandituꞌu xa yaꞌa ñuñayiu xiꞌin xa yaꞌa andɨu.
Na ɨɨn xa ma kada‑ia.
Ka kuu‑ia.
13 Ijan dada n‑teku‑da xa n‑ka jaꞌan ntdaa xa n‑kidavaꞌa Ianyuux xndaxio andɨu, ñuñayiu xiꞌin ntdaa xa xndaxio kaꞌa ñuꞌu, xa xndaxio nuu mar du.
Ka xiaꞌan tnaꞌa koio xijan:
Na nakuetu‑ro nuu tkolelu xiꞌin nuu Ia nukoo nuu silla kaꞌnu.
Na najuen tnuꞌu‑ro‑ia.
Na ndadakaꞌnu‑ro‑ia.
Na nakuetu‑ro nuu‑ia.
Taxnuni‑ia nuu‑ro ntdaa‑ro.
Nɨkava nɨkuita duꞌa na ku kuu.
14 Ijan te jaꞌan nkoon kɨt dana xndaa jan:
—Daa na koo.
N‑ka xe juiin xiti oko koon sexaꞌnu ka kunxaꞌnu jan te n‑ka ndadakaꞌnu‑s Ianyuux.