2
Janda dakuaꞌa Tito ñayiu ka kukanu ini Jesucristu
Ko ndoꞌo, Tito, na nakaxtnaꞌa xa dakuaꞌa‑n ñayiu dian xiꞌin xa dakuaꞌa mee‑r ñayiu vaxi. Ɨɨn xandaa kuu. Juñaꞌa‑n nuu sexaꞌnu xa maxku koꞌo‑s xa nde xini‑s, te na kada‑s xavaꞌa na kuaꞌa na koo ñayiu xañuꞌu nuu‑s, te na ku kunxaꞌnu‑s. Juñaꞌa‑n nuu‑s xa na jandixa koio‑s xa dakuaꞌa‑ro ñayiu vaxi. Ɨɨn xandaa kuu xijan. Juñaꞌa‑n nuu‑s xa na juemani‑s ñayiu. Dɨuni juñaꞌa‑n nuu‑s xa na kukanu ini ka‑s Ianyuux. Dɨuni juñaꞌa‑n nuu ñaxaꞌnu xa na kada‑ña xavaꞌa te na ku kuu ñukax ini‑ña. Maxku jan tnuꞌu‑ña ñayiu, ni maxku koꞌo‑ña xa nde xini‑ña. Juñaꞌa‑n nuu‑ña xa na kada koio‑ña xavaꞌa na kuaꞌa na kada koio dava ka ñayiu xavaꞌa tuku. Na juñaꞌa‑ña nuu ñá ka kukuechi xa na juemani‑ña yɨɨ‑ña xiꞌin daꞌya‑ña. Dɨuni na juñaꞌa‑ña nuu ñá ka kukuechi ya xa na ku kunxaꞌnu‑ña te maxku chitnaꞌa‑ña xiꞌin ɨnka seyɨɨ. Na juñaꞌa‑ña nuu‑ña xa na kada‑ña tniu io nukee nuveꞌe‑ña te na jueyuꞌu juendetu‑ña nuu yɨɨ‑ña na kuaꞌa maxku kuiꞌa jaꞌan ñayiu Ianyuux. Dɨuni juñaꞌa‑n nuu se ka kukuechi xa na ku kunxaꞌnu‑s.
Te ndoꞌo, Tito, kada xavaꞌa na kuaꞌa na kada koio dava ka ñayiu xavaꞌa tuku. Nux dani na kada‑n xavaꞌa, koo‑i xañuꞌu nuu‑n. Hora na dakuaꞌa‑n ñayiu, jaꞌan ndaa‑n nuu‑i; ñadu xa tuku xa ku jaꞌan‑n. Jaꞌan‑n mee ni xandaa nuu‑i na kuaꞌa maxku kine tnuꞌu ñaꞌa ñayiu dakuaꞌa‑n xiꞌin xa na kujanuu ñayiu ka dadaꞌan xa dakuaꞌa‑n‑yɨ, te ma jan tnuꞌu ñaꞌa ka‑i roo, chi ñavada kineꞌe ka‑i cuentu.
Juñaꞌa‑n nuu ñayiu ka kidatniu duꞌa nuu xtoꞌo‑i xa na jueyuꞌu na juendetu koio‑i nuu‑s te na kada koio‑i xa juini‑s xa na tna ini ñaꞌa‑s. Maxku dadavatnaꞌa‑i xiꞌin‑s. 10 Juñaꞌa‑n nuu‑i xa maxku duꞌu‑i xaxii xtoꞌo‑i. Na kava nxaꞌnu mudu‑i na kuaꞌa na kukanu ini ñaꞌa xtoꞌo‑i. Nux na kava nxaꞌnu mudu‑i, jini xtoꞌo‑i xa ka kukanu ini‑i Cristu Jesús xiꞌin xa ka kaꞌu‑i tnuꞌu Ianyuux yodotnuni, te najuentnuꞌu‑s Ianyuux, Ia dananitaꞌu ñaꞌa. Ntdaa xijan juñaꞌa‑n nuu ñayiu dian.
11 N‑ka teku‑ro xiꞌin dava ka ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux nax io xa kada koio ñayiu ñuñayiu xa na nanitaꞌu koio‑ro xiꞌin‑i. 12 Dɨuni n‑ka teku‑ro xiꞌin‑i xa io xa dandoo‑ro xiꞌin‑i xaloko xaduꞌa ka kida‑ro xiꞌin xa maxku kani ini ka‑ro xiꞌin‑i xa kada‑ro xiꞌin‑i xane xayichi. Dɨuni n‑ka teku‑ro xa io xa ku kunxaꞌnu koio‑ro xiꞌin xa io xa jandixa koio‑ro xa taꞌu tniu Ianyuux xiꞌin xa io xa kada koio‑ro xiꞌin‑i xa juini‑ia. Roo, ñayiu n‑ka kukanu ini Cristu Jesús, Ia dananitaꞌu ñaꞌa n‑ka kida‑ro xaloko xaduꞌa ná ka kida ñayiu ñatu ka kukanu ini‑ia. 13 Na kada koio‑ro xiꞌin ntdaa ñayiu n‑ka kukanu ini Cristu Jesús xa taꞌu tniu Ianyuux nɨni xndetu‑ro xa ndixi Cristu Jesús, Ia n‑kida xa nanitaꞌu‑ro, Ia kandeka ñaꞌa nuꞌu andɨu. Kɨu ijan kixi Ianyuux, te jini ñayiu xa ndukaꞌnu‑ia. Xndetu‑ro xa na xee kɨu ijan, te yo ka kudɨ ini‑ro. 14 N‑xiꞌí Cristu Jesús xa n‑chiyaꞌu‑ia ntdaa kuechi‑ro te ñatuka xndido xtau‑ro kuechi‑ro; kuenda kɨu ña tuu na kuechi n‑ka kida‑ro. N‑kida‑ia xa n‑ka nduu‑ro daꞌya‑ia, te yo ka kuu anu‑ro xa kada‑ro xa taꞌu tniu‑ia vitna. 15 Ntdaa xa n‑kakuneꞌe‑r ya, juñaꞌa‑n nuu ñayiu xa na kada koio‑i. Te nux ndeda‑i ña juini kada xa kakuneꞌe‑r, kanandee‑n‑yɨ. Nux na kuekundee ñaꞌa ñayiu kanandee‑n‑yɨ tuku; maxku juejoon‑n xa kuekundee ñaꞌa‑i.